1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 29. 4. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 29. 4. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: V. Danzig, P. Charilaou, A. Martan, P. Pafko, J. Studený
Neomluveni:
Hosté: M. Hilšer, M. Miovský, E. Soubustová, A. Šedo, T. Zima


Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 11. 3. 2013 (5 min.)
2. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.- Slib nového člena AS 1. LF UK (5 min.)
3. Informace děkana členům AS (20 min.)
4. MUDr. Lukáš Bajer, František Vaňásek – Vyhodnocení průzkumu mezi absolventy Všeobecného lékařství v ak. roce 2011/2012 (20 min.)
5. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – návrh na změny vnitřních předpisů UK: Vnitřní mzdový předpis UK; Statut UK (30 min.)
6. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Plán přijímaných uchazečů pro ak. rok 2014/15 (15 min.)
7. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.- Rozpočet fakulty pro rok 2013 (15 min.)
8. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.- Výše doktorandského stipendia v ak. roce 2013/14 (15 min.)
9. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – 2 x Změna pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (30 min.)
10. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Výroční zpráva (20 min.)
11. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Poplatky spojené se studiem (15 min.)
12. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Smlouva VŠTJ Medicina (15 min.)
13. Informace z AS UK – volba rektora (20 min.)
14. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal přítomné a požádal je, aby vzali na vědomí, že předkladatelem bodů 6 – 12 je děkan fakulty. Současně s místopředsedou Akademického senátu 1. LF UK, L. Bajerem, navrhli projednání bodu 4 až na konci zasedání.

P. Strejc požádal o schválení programu zasedání s uvedenými změnami.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje program zasedání s navrženými změnami.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 11. 3. 2013
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis z 11. 3. 2013 v předloženém znění.
19 : 0 : 1 schváleno

2. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.- Slib nového člena AS 1. LF UK
P. Strejc informoval přítomné o ukončení členství v Akademickém senátu 1. LF UK L. Kaloše z důvodu ukončení studia na 1. LF UK a povolání náhradnice, M. Kostelné. M. Kostelná je t.č. na zahraniční stáži a bude rovněž končit studium na 1. LF UK. Omluvila se, že z těchto důvodů nemůže členství v Akademickém senátu 1. LF UK přijmout. Byl tedy vyzván další náhradník v pořadí, J. Beneš.


3. Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné o dokončení úprav mzdových limitů na pracovištích 1. LF UK za vstřícné spolupráce všech zúčastněných i dotčených. Nové mzdové limity budou platit od 1. 7. 2013.
Proběhlo upřesnění pravidel pro administraci studijních povinností (především zápisy ke zkouškám).
Po provedených analýzách byla zahájena příprava změn přijímacího řízení.
Na popud studentských senátorů je připravována PR informace o primářích – absolventech
1. LF UK.

P. Strejc zahájil rozpravu.

A. Tesař doplnil informaci z „Jedničky“ na Facebooku, kde proběhla anketa k vypisování termínů. Přetrvávají ještě problémy u Chirurgické propedeutiky a Patologie.

A. Šedo reaguje, že tyto vzkazy budou brány vážně a vedení se jimi bude zabývat. Zároveň považuje tuto poznámku za signál skutečnosti, že „Jednička“ se stává živou komunikační platformou.


5. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – návrh na změny vnitřních předpisů UK: Vnitřní mzdový předpis UK; Statut UK
P. Strejc krátce představil změny navržené rektorem Univerzity Karlovy a zahájil rozpravu.

15.15 hodin příchod P. Broulík.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK nemá připomínky k předloženým návrhům změn Vnitřního mzdového předpisu UK a Statutu UK, které byly předloženy rektorem UK
dne 4. 3. 2013.
21 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Plán přijímaných uchazečů pro ak. rok 2014/15
P. Strejc požádal tajemnici fakulty, E. Soubustovou, o seznámení s projednávaným bodem.

E. Soubustová poukázala na snížení počtu studentů Všeobecného lékařství na 700 včetně studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek. Bez přijímacích zkoušek budou přijati studenti do průměru 1,2.

A. Šedo navázal upřesněním, že v budoucnu se připravuje další snížení počtu přijímaných studentů. Jedná se o součást dlouhodobé strategie fakulty pro zkvalitnění výuky.

P. Strejc zahájil rozpravu.

O. Naňka se zeptal na stav akreditací Ergoterapie a Fyzioterapie.

M. Miovský odpověděl, že žádosti jsou v akreditačním řízení.

A. Šedo doplnil, že v současnosti probíhá diskuse o strategii studia nelékařských oborů jako celku.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje plán přijímaných uchazečů
pro akademický rok 2014/15.
21 : 0 : 0 schváleno

7. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.- Rozpočet fakulty pro rok 2013
Tajemnice fakulty seznámila přítomné s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2013. Rozpočet byl sestaven na základě podkladů z RUK. Došlo k velké změně. Fakulta počítá předem s rezervou 6 mil. Kč. V předchozích letech dokrývala ztrátu z doplňkové činnosti. Rozpočet neobsahuje finanční prostředky z mimofakultních zdrojů (věda a výzkum, granty, apod.). Rozpočet projednala ekonomická komise AS 1. LF UK.

J. Bříza konstatoval, že komise návrh rozpočtu konzultovala. V rozpočtu došlo k navýšení mzdových prostředků a navýšení částek za energie. Jménem ekonomické komise vyjádřil doporučení ke schválení návrhu rozpočtu.

P. Strejc poděkoval a zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje rozpočet fakulty pro rok 2013.
21 : 0 : 0 schváleno

15.30 hodin příchod K. Smetana.


8. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Výše doktorandského stipendia
v ak. roce 2013/14
Tajemnice fakulty konstatovala, že nedochází ke zvýšení, protože finanční prostředky z RUK nepokryjí vyplácená stipendia. Proto se domnívá, že stipendia by měla být navýšena pouze v souladu s Vnitřním předpisem.

P. Strejc otevřel rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2013/2014.
22 : 0 : 0 schváleno


9. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – 2 x Změna pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK

15.35 hodin příchod J. Beneš.

M. Miovský, proděkan fakulty, vysvětlil důvod návrhu na změnu Vnitřního předpisu v čl. 15 odst. 4. Jedná se o jednomyslný návrh garantů. Úprava administrativně usnadní přestup do vyššího ročníku.

P. Strejc k tomuto bodu zahájil rozpravu.

M. Vejražka konstatoval, že legislativní komise projednala oba návrhy na změny Vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK a doporučuje jejich přijetí.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje změnu pravidel pro organizaci studia
na 1. lékařské fakultě UK v čl. 9a odst. 1 a v čl. 15 odst. 4.
23 : 0 : 0 schváleno


10. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Výroční zpráva
Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. Tištěnou verzi hodlá fakulta redukovat tak, aby byly splněny náležitosti Výroční zprávy a její vypovídací hodnota. Žádá o připomínky i technického charakteru před předáním do tisku.

P Strejc zahájil rozpravu a požádal též o připomínky ke zprávě o Akademickém senátu 1. LF UK.

A. Tesaře zaujaly aktuality IFMSA a Spolku mediků. Chyběla mu však informace o spolku AP.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje Výroční zprávu 1. lékařské fakulty UK
za rok 2012.
23 : 0 : 0 schváleno


11. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Poplatky spojené se studiem
Tajemnice fakulty informovala přítomné, že předpis RUK umožňuje poplatek za přijímací řízení pro AP ve stejné výši jako v korunách, tedy 20 Euro.

P. Strejc zahájil rozpravu.

A. Furmánková se zeptala, jak bude pokryt rozdíl mezi 50 a 20 E.

Tajemnice fakulty konstatovala, že fakulta musí respektovat nařízení RUK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje Opatření děkana č. 4/2013 Poplatky spojené se studiem.
23 : 0: 0 schváleno

12. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Smlouva VŠTJ Medicina
Tajemnice fakulty připomněla, že smlouva byla se souhlasem Akademického senátu 1. LF UK v nedávné době prodloužena. Nyní se jedná o navýšení částky za pronájem.

A. Šedo doplnil, že pronájem byl navýšen v rámci revize všech fakultních smluv na pronájem.

P. Broulík se ptá, zda bude také navýšen příspěvek sportovním oddílům fakulty.

A. Šedo odpovídá, že VSTJ Medicina Praha je samostatný komerční subjekt s rozsáhlou celostátní působností. Název je tradiční, nicméně není zřízen ani spravován naší fakultou.

A. Furmánková doplňuje, že rekondiční centrum není součástí 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje navýšení částky pronájmu VŠTJ Medicína Praha, o.s.
22 : 0 : 1 schváleno


13. Informace z AS UK – volba rektora
P. Strejc připomíná nedávné ukončení funkčního období děkana 1. LF UK, T. Zimy, a představuje ho nyní přítomným jako kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy.
Výzva pro kandidáty na rektora je zveřejněna na webových stránkách Univerzity Karlovy.

T. Zima prezentoval přítomným Univerzitu 21. století.

16.10 hodin odchod A. Furmánková.

V závěru T. Zima shrnul, že univerzita by měla být svobodná, evropská, prestižní, moderní a dynamická.

P. Strejc poděkoval a zahájil rozpravu.

M. Důra jménem studentské části AS 1. LF UK popřál T. Zimovi hodně zdaru a ujistil ho o podpoře kmenové fakulty.

P. Broulík se ptal, zda jsou již známa jména dalších kandidátů?

Po volné diskusi pléna T. Zima upozornil, že krom diskutovaného se další informace nacházejí i na webu univerzity a vzdálil se ze zasedací místnosti.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK dle čl. 11 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze navrhuje kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze
prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA.
22 : 0 : 0 schváleno

P. Broulík připomíná kandidaturu Š. Svačiny na rektora.

M. Důra ubezpečuje, že zástupci 1. LF UK v AS UK se snaží být objektivní a podporují kandidáta T. Zimu.

16.30 hodin příchod J. Živný, odchod P. Klener.

P. Strejc přivolal T. Zimu, tlumočil mu výsledek hlasování a popřál mu hodně štěstí.

4. MUDr. Lukáš Bajer, František Vaňásek – Vyhodnocení průzkumu mezi absolventy Všeobecného lékařství v ak. roce 2011/2012
L. Bajer prezentoval výsledky výzkumu, který byl proveden mezi absolventy 1. LF UK v roce 2012, a kterého se zúčastnilo 189 respondentů.

P. Strejc poděkoval za zprávu, která obsahovala velmi zajímavé informace, a navrhl, aby příště obsahovala ještě více parametrů např. o výsledcích studia respondentů.

L. Bajer konstatoval, že výzkum je anonymní a nelze tedy použít konkrétní informace o studiu.

T. Zima by považoval za důležité otázky o opakování ročníku či zkoušky. Zařadil by doplňující otázky k odpovědi: vybral bych si jiný obor; nestudoval bych na 1. LF UK.

A. Šedo by tyto odpovědi chtěl doplnit otázkou „Proč?“, nicméně chápe, že z hlediska technické koncepce dotazníku to není možné.

L. Bajer nabízí doplňující materiál v excelu.

A. Tesař se ptá, zda se bude průzkum opakovat i v letošním roce?

L. Bajer s F. Vaňáskem výzkum připravují. Čekali jen na doplňující podněty ze strany senátorů.

F. Vaňásek by upřednostnil elektronický formulář.

T. Zima konstatuje, že výtěžnost by se tím velmi snížila.

14. Různé
M. Důra informoval o dění v AS UK: volbě rektora; novém etickém kodexu UK; oficiálním názvu Karlova univerzita v Praze, který by se měl vrátit k původnímu Karlova univerzita; návrhu Ministerstva dopravy a Ministerstva školství o zrušení žákovského jízdného. Rada vysokých škol vyjádřila k tomuto návrhu protest.

P. Strejc nesouhlasí s odstraněním „v Praze“ v názvu Univerzity.

M. Důra souhlasí, že by mohla vzniknout univerzita stejného jména.

T. Zima se domnívá, že je to otázka ochranné známky.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.55 hodin a omluvil se z příštího zasedání, které bude 13. 5. 2013.
Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: spravovat