1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 25. 4. 2012


Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 25. 4. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:
1. Projednání návrhů na jmenování děkana 1. LF UK ( 60 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil mimořádné zasedání v 15.05 hodin a požádal přítomné o schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s programem mimořádného zasedání.
30 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Projednání návrhů na jmenování děkana 1. LF UK
P. Strejc seznámil přítomné s výsledky jednání volební komise a průběhem tajné volby kandidáta na funkci děkana 1. LF UK.
Volební komise navrhla dva skrutátory, P. Pafka za pedagogickou část a L. Bajera za studentskou část Akademického senátu. Skrutátoři jsou současně členy volební komise.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí se zvolením P. Pafka do funkce skrutátora volebních hlasů.
29 : 0 : 1 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí se zvolením L. Bajera do funkce skrutátora volebních hlasů.
29 : 0 : 1 schváleno

Přítomní byli požádáni, aby během průběhu volby neopouštěli místnost a vypnuli své mobilní telefony. Dále byli poučeni o správném způsobu označení hlasovacího lístku.
Před přítomnými byla prezentována prázdná volební urna, která byla poté přede všemi zapečetěna.
Jednotliví členové Akademického senátu pak postupně předstupovali k jednacímu stolu, kde obdrželi od předsedy volební komise hlasovací lístek opatřený razítkem Akademického senátu. Členka volební komise kontrolovala volbu jednotlivých členů podle prezenční listiny. Voliči vstupovali jednotlivě za plentu a jednotnými tužkami označovali zvoleného kandidáta. Plenta byla pod dohledem členky volební komise. Označený hlasovací lístek pak vhodili do zapečetěné urny.
Dva zvolení skrutátoři pod dozorem předsedy volební komise odnesli urnu do zvláštní místnosti, kde urnu otevřeli a hlasy sečetli.
Předseda Akademického senátu a současně předseda volební komise sdělil přítomným výsledek tajné volby.
A. Šedo získal 17 ze 30 hlasů a byl tímto zvolen za kandidáta do funkce děkana 1. LF UK.
Další kandidát, R. Češka, získal v tajném hlasování 13 hlasů ze 30.

Předseda Akademického senátu zakončil mimořádné zasedání v 15.35 hodin.

Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat