1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 25. 11. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 25. 11. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, J. Beneš ml., J. Bříza, M. Hilšer, J. Kobylák, Z. Krška,
J. P. Novotný, P. Pafko, J. Studený, T. Švestka, A. Tesař, M Žiga
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo, P. Šnajdr

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 4. 11. 2013 (5 min.)
2. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
Volby AS pro období 2013 – 2016 – Informace volební komise (30 min.)
4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Stipendia za vynikající studijní výsledky v roce 2012/2013 (20 min.)
5. Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních (10 min.)
6. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin a požádal přítomné o schválení programu.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
17 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu ze 4. 11. 2013 (5 min.)

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 4. 11. 2013 v předloženém znění
17 : 0 : 0 schváleno

2. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS (20 min.)
Děkan fakulty, A. Šedo, informoval přítomné o setkání děkanů s rektorem Univerzity. Jednou z klíčových otázek bylo hodnocení vědy, kde stále není dořešena distribuce finančních prostředků.
A. Šedo se dále zmínil o přípravě formulace Programu VaVpl pro Prahu.
Informace k evaluaci výuky, dle sdělení přítomné A. Furmánkové se zdržely pro komplikace se SISem.
A. Šedo informoval o přípravách Dne otevřených dveří na fakultě a přípravách Plesu mediků.
A. Šedo také informoval o koncepci volitelných předmětů, kterou zpracovává proděkan, M. Vokurka.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Děkan fakulty děkuje Akademickému senátu, který se v tomto složení účastní posledního zasedání.

3. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
Volby AS pro období 2013 – 2016 – Informace volební komise (30 min.)
P. Strejc přivítal P. Šnajdra, předsedu volební komise, a požádal přítomné o schválení navržených osob pověřených dozorem průběhu voleb.

15.10 hodin příchod J. Mašková.

Přítomní se dohodli na jednorázovém hlasování o celém seznamu navržených osob.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje tyto osoby pověřené dozorem voleb:
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, Anežka Bláhová, MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D ,
Anikó Dojcsánová , Martin Faško, MUDr. Petra Filová, Adéla Furmánková,
Mgr. Jana Heczková, MUDr. Antonín Chochola, Šárka Jelínková, MUDr. Zdeněk Jícha,
Tereza Kočišová, MUDr. Eva Košlabová, Monika Kozlová, Petra Loudová,
Mgr. Eva Marková, Ph.D., MUDr. Martina Mojhová, MUDr. Dáša Myšíková,
MUDr. Jiří Pozniak, MUDr. Miloš Síbek, MUDr. Michal Tuček, MUDr. Václav Vaněček,
Ivana Zárubová.
18 : 0 : 0 schváleno

P. Šnadr informoval o průběhu přípravy voleb do Akademického senátu 1. LF UK.
Konstatoval, že byla zvolena jako bezpečnější varianta voleb v Mariánských lázních mobilní urna.
Kladně hodnotil účast všech kandidátů na setkání s akademickou obcí. Akademická obec byla zastoupena minimálně.
Volební komise konstatuje, že příprava voleb probíhá v souladu s Volebním a jednacím řádem. Předpokládá, že výsledky voleb budou zveřejněny 4. 12. 2013 v ranních hodinách.
Volební lístky byly doplněny o pracoviště kandidátů. Omlouvá se za zkratky, vynucené technickými podmínkami.
P. Šnajdr se přimlouvá u vedení fakulty za odměnu pro studenty, kteří se podílejí na průběhu voleb.

P. Strejc poděkoval P. Šnajdrovi a jeho prostřednictvím celé volební komisi.

K poděkování se připojil i děkan fakulty, který litoval nízké účasti akademické obce na setkání s kandidáty do voleb.

F. Vaňásek upozornil, že v minulosti odpadla odpolední výuka.

A. Šedo odpovídá, že výuka zrušená byla. Účast nebyla vysoká nikdy.

P. Strejc se domnívá, že se jedná o obecný jev nízké veřejné angažovanosti. Podle jeho názoru byla prezentace kandidátů velmi pěkná a dobře zorganizovaná.

P. Šnajdr vyjmenoval všechny způsoby, kterými bylo setkání kandidátů do voleb s akademickou obcí propagováno. Nebylo využito pouze jednoho nástroje, a to hromadného e-mailu všem zaměstnancům 1. LF UK. Domnívá se, že propagace byla vyčerpávající.

4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Stipendia za vynikající studijní výsledky v roce 2012/2013 (20 min.)
Tajemnice fakulty, E. Soubustová, seznámila přítomné s podmínkami přiznání nároku na stipendium za vynikající studijní výsledky.

15.30 odchod R. Brůha.

Studenti se studijním průměrem 1,0 dostanou 15.000,- Kč, studenti se studijním průměrem 1,1 12.000,- Kč a studenti se studijním průměrem 1,2 10.400,- Kč.

Výplata stipendií proběhne dle opatření děkana v prosinci 2013. Stipendium lze vyzvednout i v pozdějším termínu.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje předložený návrh na stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2012/2013.
17 : 0 : 0 schváleno


5. Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních (10 min.)
P. Strejc seznámil přítomné s předloženým materiálem.

Akademický senát 1. LFUK vzal na vědomí přehled účasti členů AS 1. LF UK na zasedáních v období 13. 5. – 4. 11. 2013.

6. Různé
P. Strejc předal slovo místopředsedovi AS 1. LF UK, L. Bajerovi.

L. Bajer jménem předsedy studentské komory Akademického senátu 1. LF UK děkuje studentským členům, zejména J. Maškové, M. Důrovi, F. Vaňáskovi a rovněž bývalé předsedkyni M. Kajzarové.

P. Strejc poděkoval všem senátorům za kolegiální prostředí. Domnívá se, že Akademický senát 1. LF UK v tomto složení se osvědčil, projevil statečnost při hájení akademických svobod a splnil svoji úlohu v rámci fakulty i Univerzity.
Poděkoval studentské části Akademického senátu, která sehrála významnou roli při rozhodování Akademického senátu 1. LF UK. Poukázal na rovný podíl studentů v Akademickém senátu 1. LF UK, což není na jiných fakultách běžné.
Vyjádřil potěšení ze spolupráce s bývalým děkanem 1. LF UK, T. Zimou.
Poděkoval děkanovi 1. LF UK, A. Šedovi, za příjemnou spolupráci charakterizovanou jeho velkorysou osobností.
Poděkoval za spolupráci též tajemnici fakulty, E. Soubustové, sekretářce, E. Svobodové, a předsedovi volební komise P. Šnajdrovi.
Rozloučil se s důvěrou, že se mnozí z přítomných mezi členy Akademického senátu 1. LF UK vrátí.
Popřál všem pevné zdraví, hodně štěstí a úspěch v akademické činnosti.

M. Důra jménem studentské části poděkoval všem přítomným za trpělivost a studenti předali předsedovi a sekretářce Akademického senátu květinové dary.

A. Šedo poděkoval P. Strejcovi za vlídná slova a též za mimořádně příjemnou spolupráci.
Předseda Akademického senátu ukončil zasedání v 15.40 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

Příloha

 

Hodnocení: spravovat