1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 19. 5. 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 19. 5. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bříza, Z. Krška, N. Malinová, S. Smutný
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, J. Francová, M. Miovský, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 14. 4. 2014 (10 min.)
2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Změna rozpočtu fakulty 2014 (20 min.)
4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Další směřování výuky a odborné činnosti
UJOP 1. LF UK (20 min.)
5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrhy na dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu
UK, dílčí změnu Grantového řádu UK a dílčí změnu Řádu pro hodnocení
výuky studenty UK (30 min.)
6. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.04 hodin. Přivítal přítomné a požádal o zařazení dodatečného bodu programu jednání, a sice změny v návrhu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015/16 do programu NMgr. Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – prezenční studium a v programu NMgr. Intenzivní péče – kombinované studium.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s předloženým programem zasedání včetně projednání dodatečného bodu jednání - změny v počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015/16.
24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

J. Dušková informovala o důvodech návrhu na změnu počtu přijímaných uchazečů, kterými je jednak změna ve vedení Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, jednak zdržení akreditačního řízení.
Do navazujícího magisterského programu Ošetřovatelská péče v anesteziologii nebude do prezenční formy studia přijímán žádný student.
Do kombinované formy studia navazujícího magisterského programu Intenzivní péče bude naopak počet studentů navýšen z 30 na 35.

15.08 hodin příchod M. Vejražka.

P. Pafko se dotázal, zda absolventi tohoto studia mají předpoklady pro zařazení do praxe?

M. Miovský odpověděl, že bohužel systém předběhl sám sebe a není záruka zařazení do praxe.

P. Pafko se domnívá, že by se touto problematikou mělo zabývat ministerstvo.

M. Miovský odpověděl, že se připravuje novela zákona, která bude ministerstvu předložena.

Diskuze na toto téma se zúčastnili P. Strejc, P. Pafko a P. Broulík.

J. Marcoň se dotázal, proč se navýšil počet studentů u programu NMgr. Intenzivní péče o 5 studentů?

M. Miovský odvětil, že kombinovaná forma nezatěžuje provoz fakulty a vzhledem k tomu, že prezenční forma nebude otevřena, lze tento počet navýšit.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh změny v počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015/16 takto, v programu NMgr. Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – prezenční studium: počet 0. V programu NMgr. Intenzivní péče – kombinované studium: počet 35.
23 : 1 : 1 schváleno

1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 14. 4. 2014
P. Strejc požádal přítomné o připomínky k předloženému návrhu zápisu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh zápisu z jednání dne 14. 4. 2014 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
A. Šedo, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, se vyjádřil k předchozímu mimořádnému bodu jednání. Souhlasí se zrušením prezenční formy studia NMgr. Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Posuzování tabulkových míst na pracovištích versus počet studentů ve studijních programech je problematika, která má mnoho aspektů.

V příštím týdnu se uskuteční setkání Asociace lékařských fakult, která se bude zabývat financováním pregraduálních studentů. Dotace nepokrývá spotřebu. Vyšší počet studentů tedy znamená zvýšení nedostatku finančních prostředků.

Vědecká rada České lékařské komory na posledním zasedání ostře vystoupila proti realizaci specializačního vzdělávání na lékařských fakultách. Situace bude revidována a upravována Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Připravuje se spolupráce MD Ph.D. programu ve spolupráci s fakultní nemocnicí v Motole.

Mezi Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN a Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a Nemocnicí Na Bulovce dojde k přerozdělení mzdových limitů v závislosti na kvalitativních výsledcích.

Na 1. LF UK vznikne nové oddělení strategického rozvoje pod vedením I. Mikuly. Oddělení se bude zabývat zdroji financování vědy.

Na setkání přednostů bude řešena otázka vlastní mateřské školky pro zaměstnance 1. LF UK.

Proběhne propagační akce „Jednička na zkoušku“ pro SŠ studenty.

Vznikne informační klip o fakultě.
A. Šedo předal slovo mluvčí fakulty, J. Francové.

J. Francová požádala přítomné o podporu informačního pořadu, který bude realizován čtvrtletně pod názvem MEDIALOGY - Dialogy o medicíně nejen s médii. V pořadu vystoupí dva odborníci z fakulty a dva novináři. Zúčastnit se v hledišti a aktivně klást otázky mohou členové akademické obce i veřejnost. První díl nazvaný Výchova lékařů v Čechách se uskuteční 3. 6. 2014 v 10.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu. Všichni jsou srdečně zváni!

A. Šedo se domnívá, že tento pořad bude mít významný dopad na zlepšení prezentace Fakulty na veřejnosti. Fakulta se bude vyjadřovat k zásadním tématům vztahujícím se k medicínskému školství. Tato akce je financována ze sponzorského daru.

P. Strejc uvítal ušlechtilou propagaci fakulty.

J. Roth se dotázal na Ph.D. program v motolské nemocnici. Zda bude určen pro studenty 2. LF UK?

A. Šedo mu odpověděl, že tento program bude určený studentům 1. LF UK na společných pracovištích 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Změna rozpočtu fakulty 2014
Tajemnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, E. Soubustová, informovala o předloženém návrhu rozpočtu, který byl oproti očekávání navýšen o 18 miliónů Korun českých. Nyní je předkládán vyrovnaný rozpočet, který byl konzultován s A. Martanem, členem ekonomické komise Akademického senátu 1. LF UK. Ekonomická komise se bohužel k projednání návrhu rozpočtu nesešla vzhledem k tomu, že předseda komise, J. Bříza, je t.č. služebně mimo Prahu.

A. Šedo podotkl, že z hlediska finančního hospodaření si fakulta vede nyní velmi dobře.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje rozpočet na rok 2014 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno

4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Další směřování výuky a odborné činnosti
UJOP/1. LF UK
M. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy, obeznámil přítomné s historií výuky pracoviště 1. LF UK v Mariánských Lázních. Toto pracoviště zahájilo činnost jako lázeňské lékařství, později rehabilitace. V současné době pracoviště neplní úkoly, pro něž bylo založeno a které vyplývají z jeho Statutu. Trvá ovšem snaha zachovat spolupráci s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně a UJOP.

A. Šedo potvrdil slova M. Miovského. Pracoviště nesplňuje podmínky Organizačního řádu. Jako východisko z této situace vidí společně s ředitelem Ústavu lázeňské medicíny, P. Hálou, ukončení činnosti. Tamější zaměstnanci mají na 1. LF UK pouze částečné úvazky, takže ukončení činnosti závažně nepocítí. Pro 1. LF UK toto však bude znamenat významnou finanční úsporu. Ředitel lázní uvítá jakoukoli spolupráci např. jednorázové akce jako je letní škola apod.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.
J. Roth se domnívá, že je třeba ukončit činnost, která není fakultě prospěšná.

15.35 hodin příchod P. Klener.

P. Pafko se zeptal, od kdy bude pracoviště 1. LF UK v Mariánských Lázních zrušeno a zda tam jsou studenti?

A. Šedo konzultoval zrušení pracoviště s jeho zakladatelem Š. Svačinou. Domnívá se, že by k ukončení činnosti došlo na konci semestru. Studentů je minimum a budou do ukončení studia převedeni v rámci 1. LF UK.

M. Miovský ještě doplnil, že studenti jezdili do Mariánských Lázní na výuku a fakulta jim platila cestovné.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí se zrušením pracoviště 1. LF UK, Ústavu lázeňské medicíny1. LF UK v Mariánských Lázních k 30. 9. 2014.
26 : 0 : 0 schváleno

5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrhy na dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu UK, dílčí změnu Grantového řádu UK a dílčí změnu Řádu pro hodnocení výuky studenty UK
M. Vejražka jménem legislativní komise informoval přítomné o tom, že legislativní komise projednala všechny návrhy předložených změn a konzultovala je s příslušnými proděkany.
Legislativní komise neshledává žádné připomínky k návrhu na dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu UK.
Legislativní komise a proděkanka 1. LF UK, L. Kolářová, nemá připomínky k návrhu na změnu Grantového řádu ve věci omezení žádostí o granty (nyní může žádat jeden řešitel pouze jeden grant a může být současně účasten max. tří grantů.
Legislativní komise konstatovala, že návrhy změn Řádu pro hodnocení výuky jsou kompatibilní se zvyklostmi na 1. LF UK, odlišnosti je možno upravit vnitřními předpisy fakulty. Komise se shodla s proděkany, L. Kolářovou a O. Kittnarem, na připomínce k čl. 11, odst. 4, kde doporučuje nahradit výraz „bývalých studentů“ slovem „absolventů“.
Legislativní komise také doporučuje upozornit neformálně na úpravu předpisu, který dosud nebyl na fakultě aplikován a není známo, na jaké Opatření rektora se předpis v čl. 11, odst. 6 odvolává.

V rozpravě se J. Živný zeptal na upřesnění počtu grantů pro jednotlivce celkem.

A. Šedo konstatoval, že se vždy jedná o jednu žádost při aktuálním podávání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s návrhy na dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu UK, dílčí změnu Grantového řádu UK a dílčí změnu Řádu pro hodnocení výuky studenty UK s výhradou v čl. 11, odst. 4 a doporučuje nahradit výraz „bývalých studentů“ na slovo „absolventů“.
26 : 0 : 0 schváleno

6. Různé

P. Strejc ukončil zasedání v 15.50 hodin.

Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat