1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 16. 4. 2012


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 16. 4. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: V. Danzig, M. Dianiška, J. Kobylák, Z. Krška, J. Studený
Neomluveni: P. Charilaou
Hosté: J. Dušková, J. Borovanský, R. Češka, M. Hilšer, J. Kraml, E. Marková,
M. Miovský, A. Šedo

Program:
1. Slib nového člena AS 1. LF UK, doc. MUDr. Radana Brůhy, CSc. (5 min.)
2. Kontrola zápisu z 12. 3. 2012 (5 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Odvolání a jmenování člena VR 1. LF UK (10 min.)
5. Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra (10 min.)
6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Žádost o schválení návrhu smlouvy VŠTJ (5 min.)
7. Představení kandidátů na děkana 1. LF UK pro období 2012-2015 (90 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda AS 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání Akademického senátu v 15.03 hodin. Přivítal přítomné, hosty a požádal o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
21 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Slib nového člena AS 1. LF UK, doc. MUDr. Radana Brůhy, CSc.
P. Strejc přečetl text slibu člena Akademického senátu 1. LF UK. R. Brůha potvrdil tento slib slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.

2. Kontrola zápisu z 12. 3. 2012

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis ze zasedání dne 12. 3. 2012 v předloženém znění.
23 : 0 : 0 schváleno

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
J. Dušková, proděkanka pro studijní problematiku a zubní lékařství, v zastoupení děkana fakulty informovala přítomné o aktuálních aktivitách fakulty.
V přijímacím řízení bylo do konce února t.r. zaznamenáno 5,5 tisíce přihlášek ke studiu
na 1. LF UK. Do konce března t.r. bylo rozhodnuto o přijetí bez přijímacích zkoušek 350 uchazečů s průměrem do 1,13 na obor všeobecné lékařství a 50 uchazečů s průměrem do 1,01 na obor zubní lékařství.
J. Dušková informovala o financování vědy a nových programech Prvouk ve spolupráci s ostatními fakultami UK.
J. Dušková informovala o přípravě Opatření děkana pro organizaci akademického roku 2012/2013, bude dokončeno po vydání Opatření rektora UK. Zatím byl připraven harmonogram zápisů studentů všech ročníků včetně zápisů DSP.
J. Dušková se dále zmínila o aktualizaci Karolinky, změnách korekvizit v prvních dvou ročnících.

15.15 hodin příchod L. Kaloš.

J. Dušková, tlumočila zprávu Č. Štuky o rozvoji IT na fakultě. Elektronická rezervace učeben je již plně funkční. Připravuje se evaluace pedagogického výkonu, provázání ÚVI a studijního oddělení (vymáhání poplatků za půjčovné v knihovně) a rozšíření kamerového systému především do šaten studentů.
J. Dušková informovala o Dlouhodobém záměru 1. LF UK a Dlouhodobém záměru UK
do r. 2015. V rámci těchto záměrů stojí před fakultou úkoly v oblasti studia, zvyšování mobility studentů, specializačního vzdělávání, pěstování vědy a výzkumu (Biocentrum Albertov, BIOCEV), infrastruktura a vnější vztahy. Proděkanka považuje za problém zakomponování státních maturit do přijímacího řízení vzhledem k účastníkům přijímacího řízení, kteří státní maturity neabsolvovali.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Strejc se zeptal na podrobnosti k otázce státních maturit.

J. Dušková sdělila. že rektorát v současné době sbírá informace na všech fakultách. Uvažuje se o 50% bodů za státní maturitu při přijímacím řízení.

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Odvolání a jmenování člena VR 1. LF UK
J. Dušková informovala přítomné o rezignaci P. Béma na členství ve Vědecké radě 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK, MUDr. Pavla Béma, na jeho vlastní žádost s účinností ode dne 16. 4. 2012.
24 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc zahájil rozpravu ke jmenování R. Brdičky členem Vědecké rady 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty o jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., s účinností ode dne 16. 4. 2012.
24 : 0 : 0 schváleno

5. Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra
M. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy, seznámil přítomné s návrhem na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra. Informoval o spolupráci se školou 5. května a jednáních ohledně navazujícího magisterského programu. Pro upřesnění problematiky je přítomna přednostka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, E. Marková.

O. Naňka sdělil přítomným, že návrhem se zabývala komise pro nelékařské studijní programy a po drobné technické opravě se komise shodla na souhlasu s touto žádostí. Současně komise oceňuje práci J. Novotné.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí se žádostí o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra.
24 : 0 : 0 schváleno

6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Žádost o schválení návrhu smlouvy VŠTJ
P. Strejc požádal přítomné k vyjádření se k předloženému materiálu.

K. Smetana má připomínku k bodu 3.10. smlouvy a žádá úpravu textu: TJ je povinna v pracovních dnech po 17. hodině a ve dnech pracovního klidu po celý den zajistit stálé uzamčení vstupu do obou budov,...

A. Furmánková podotýká, že otevírací doba je delší.

K. Smetana odpovídá, že se budova zamyká po 17. hodině a dále již mají oprávnění uživatelé budovy klíče.

O. Naňka doplňuje, že je nutno zajistit zvonek, protože takto se ve dnech pracovního volna pohybují cizí lidé v budově i na dvoře Anatomického ústavu.

P. Broulík podporuje aktivitu M. Matoulka, který má se cvičením obézních velké úspěchy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy U Nemocnice 3, Salmovská 5, Praha 2 na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2014 po doplnění bodu 3.10. o text:
TJ je povinna v pracovních dnech po 17.hodině a ve dnech pracovního klidu po celý den zajistit stálé uzamčení vstupu do obou budov,...
24 : 0 : 0 schváleno

7. Představení kandidátů na děkana 1. LF UK pro období 2012-2015
Na zasedání byli přítomni kandidáti na funkci děkana, R. Češka a A. Šedo.
Pořadí prezentace bylo zvoleno losem.
Prezentaci zahájil R. Češka.

15.55hodin odchod J. Beneš.

Následovala prezentace A. Šeda.

16.20 hodin odchod L. Kaloš.

P. Strejc po obou prezentacích vyzval přítomné k diskuzi s kandidáty.
Diskuze se zúčastnil P. Klener, K. Smetana, L. Bajer, J. Mašková, M. Romerová, P. Pafko,
J. Živný, P. Strejc.

17.00 hodin odchod P. Bartůněk.

V diskuzi dále pokračovali J. Mašková, O. Naňka a L. Bajer.

8. Různé.
P Strejc informoval přítomné o obsazení výběrových komisí AS v tomto složení:
Název kliniky – ústavu
zástupce AS

Náhradník

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.

Anatomický ústav 1. LF UKÚstav pro histologii a embryologii 1. LF UKÚstav patologické fyziologie 1. LF UKFarmakologický ústav 1. LF UK a VFNÚstav tělesné výchovy 1. LF UKÚstav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UKÚstav buněčné biologie a patologie 1. LF UKÚstav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFNProf. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Chirurgická klinika
1. LF UK a Thomayerovy nemocniceRadiodiagnostická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na BulovceChirurgická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na BulovceKlinika plastické chirurgie
1. LF UK a Nemocnice Na BulovceGynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na BulovceAnesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a Thomayerovy nemocniceKlinika nefrologie 1. LF UK a VFNDoc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

I. interní klinika – klinika hematologie
1. LF UK a VFNIII. interní klinika –klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFNIV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFNNeurologická klinika 1. LF UK a VFNOnkologická klinika 1. LF UK a VFNKlinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFNRevmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavuProf. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFNI. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFNIII. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN v MotoleKlinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFNUrologická klinika 1. LF UK a VFNÚstav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFNDoc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNStomatologická klinika 1. LF UK a VFNGynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFNKlinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a Nemocnice Na BulovceKlinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVNKlinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVNOnkologická klinika 1. LF UK a VFN a ÚVN
Akademický senát schvaluje jmenování zástupců AS do výběrových komisí.
21 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc připomněl následující mimořádné zasedání AS 25. 4. 2012 a ukončil zasedání v 17.35 hodin.

Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat