1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 16. 12. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 16. 12. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bříza, P. Kňažeková, J. Roth, P. Tesařová
Neomluveni:
Hosté: J. Francová, E. Soubustová, A. Šedo, P. Šnajdr

Návrh programu:
1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK (15 min.)
2. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK (20 min.)
3. Volba místopředsedy Akademického senátu (15 min.)
4. Volba poradních orgánů Akademického senátu - stálé komise,
poradní komise (20 min.)
5. Termíny zasedání (10 min.)
6. předseda AS 1. LF UK - Změny vnitřních předpisů UK (15 min.)
7. Různé (10 min.)

Nejstarší člen Akademického senátu 1. LF UK, P. Klener, zahájil zasedání v 15.00 hodin.
Přivítal nově zvolené členy Akademického senátu a požádal je, aby složili slib člena Akademického senátu.

1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK
Všichni přítomní povstali a P. Klener přečetl text slibu, poté přistupovali jednotliví členové Akademického senátu 1. LF UK a stvrdili tento slib rukoudáním předsedajícímu, vyslovením „slibuji“ a podpisem textu slibu.

Po tomto slavnostním aktu předsedající požádal přítomné o schválení navrženého programu jednání s dodatečným bodem Odvolání členů Vědecké rady 1. LF UK, J. Rabocha a S. Štípka, vzhledem k jejich členství v Akademickém senátu 1. LF UK. Současně je požádal o projednání schválení nově navržené členky Vědecké rady 1. LF UK, H. Papežové.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje program zasedání včetně dodatečně navržených bodů jednání.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK
3. Volba místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK
P. Klener přistoupil k organizaci volby předsedy a místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK.
Nejprve byla navržena komise pro tuto volbu ve složení: P. Pafko, S. Štípek, Z. Krška, J. Horejsek.

Z. Krška vyjádřil spokojenost s vedením Akademického senátu P. Strejcem během minulého období a navrhuje ho opětovně do této funkce.
Návrhy na místopředsedu Akademického senátu 1. LF UK ze studentské komory byly dva,
L. Bajer a M. Důra.
P. Klener se domnívá, že vedení Akademického senátu P. Strejcem bylo perfektní a návrhy zástupců za studentskou komoru jsou rovněž velmi kvalitní. O výsledku nechť rozhodne volba.
Přítomní se shodli na způsobu tajné volby, v níž budou zvoleni současně předseda a místopředseda Akademického senátu. 26 přítomných senátorek a senátorů obdrželo volební lístek, na který napsali jméno navrhovaného předsedy a místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK. Tento lístek pak vhodili do volební urny v předsálí zasedací místnosti.

Zatímco komise pro volbu sčítala hlasy, přednesl přítomný P. Šnajdr, předseda volební komise pro volbu Akademického senátu 1. LF UK pro období 2013 – 2016, zprávu o této volbě a předal přítomným senátorům pověřovací listiny.
P. Šnajdr nejprve blahopřál nově zvoleným senátorkám a senátorům a poté informoval o průběhu voleb. Volby proběhly hladce, drobné nedostatky byly průběžně odstraňovány. V budoucnu hodlá volební komise iniciovat návrhy změn Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 1. LF UK.
P. Šnajdr dále informoval o tom, že 3 zvolení senátoři se ocitli v obou komorách (O. Naňka, K. Smetana, P. Tesařová). Tito byli zařazeni podle vyššího počtu hlasů do příslušné komory. Na posledním místě mezi akademiky se ocitli dva kandidáti se stejným počtem hlasů. Podle volebního a jednacího řádu bylo pořadí stanoveno losem.
Na průběh voleb přišly cca 3 e-mailové drobné stížnosti, které budou vyřešeny.

Akademický senát bere na vědomí, že dle sdělení předsedy volební komise pro volby do Akademického senátu 1. LF UK pro období 2013 – 2016 nebyly vzneseny zásadní námitky proti průběhu voleb.

Dodatečné body programu:
Prof. MUDr. Aleksi Šedo - Odvolání členů Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. a prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo – Jmenování členky Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Hany Papežové, DrSc.
P. Klener dále požádal přítomné, aby se vyjádřili k dodatečně navrženým bodům jednání. Odvolání dvou členů Vědecké rady 1. LF UK, J. Rabocha a S. Štípka. A dále souhlas se jmenováním H. Papežové do Vědecké rady 1. LF UK.
Přítomní se shodli odhlasovat předložené návrhy současně.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání členů Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. a prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc. s účinností ode dne 16. 12. 2013.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování
členky Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Hany Papežové, DrSc. s účinností ode dne 17. 12. 2013.
26 : 0 : 0 schváleno

Komise pro volbu předsedy a místopředsedy přednesla výsledky tajného hlasování.
P. Strejc navržený na předsedu Akademického senátu 1. LF UK pro období 2013 – 2016 získal v tajné volbě 25 hlasů z 26 přítomných.
Dva kandidáti na místopředsedu získali: M. Důra 21 hlasů z 26 přítomných.
Pro L. Bajera hlasovalo 5 přítomných z 26.

Děkan fakulty, A. Šedo, blahopřál novým členům Akademického senátu 1. LF UK, popřál mnoho plodné práce a vyjádřil potěšení z budoucí spolupráce.

Nově zvolený předseda Akademického senátu, P. Strejc, stejně jako nově zvolený místopředseda Akademického senátu, M. Důra, poděkovali přítomným za důvěru a ujali se funkce.

4. Volba poradních orgánů Akademického senátu - stálé komise, poradní komise

Podle Volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK volí členové AS 1. LF UK ze svého středu zástupce do poradních orgánů AS 1. LF UK, a to studijní, ekonomické a legislativní komise.

Do studijní komise se přihlásil P. Pafko. A. Martan navrhl K. Smetanu. K. Smetana navrhl O. Naňku. Dále se přihlásil S. Štípek a navrženi byli zástupci studentské komory H. Dittrichová, M. Hodas a F. Vaňásek.
P. Strejc navrhl a přítomní neměli námitek, aby hlasovali o volbě komise jako celku.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje komisi pro studium v tomto složení: H. Dittrichová, M. Hodas, O. Naňka, P. Pafko, K. Smetana, S. Štípek, F. Vaňásek.
26 : 0 : 0 schváleno

Do ekonomické komise se přihlásil A. Martan a Z. Krška. Z Krška z pověření nepřítomného J. Břízy navrhl J. Břízu. Do komise byli dále navrženi J. Raboch, S. Smutný, J. Horejsek a J. Marcoň.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje ekonomickou komisi v tomto složení: J. Bříza, J. Horejsek, Z. Krška, J. Marcoň, A. Martan, J. Raboch a S. Smutný.
26 : 0 : 0 schváleno

Do legislativní komise byli navrženi M. Vejražka, P. Broulík a P. Klener. F. Vaňásek dále navrhl N. Malinovou, K. Kučerovou a M. Důru. P. Broulík navrhl L. Bajera.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje legislativní komisi v tomto složení: L. Bajer, P. Broulík, M. Důra, P. Klener, K. Kučerová, N. Malinová, a M. Vejražka.
25 : 0 : 1 schváleno

P. Strejc informoval o dalších poradních orgánech, které byly ustanoveny v předchozím funkčním období Akademického senátu 1. LF UK, a sice komise pro nelékařské studijní obory, komise pro zubní lékařství, komise pro anglickou paralelku a komise pro vědu a výzkum.

M. Důra konstatoval, že komise pro nelékařské studijní obory se kryla s poradou garantů a domnívá se, že není nutné tuto v tuto chvíli komisi ustanovovat.

Do komise pro zubní lékařství byli navrženi P. Bartůněk, N. Malinová, M. Hodas, J. Živný a J. Beneš.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje poradní orgán AS 1. LF UK, komisi pro zubní lékařství, v tomto složení: P. Bartůněk, J. Beneš, M. Hodas, N. Malinová a J. Živný.
25 : 0 : 0 schváleno

M. Důra sdělil, že po diskuzi se zakladatelkou komise pro anglickou paralelku, J. Maškovou, bylo konstatováno, že danou problematiku může řešit s úspěchem i komise pro studium, proto v tuto chvíli není její založení nutné.

Dále P. Strejc připomněl existenci komise pro vědu a výzkum, a věnoval vzpomínku jejímu zesnulému předsedovi, M. Ellederovi.

O. Naňka se dotázal, zda je komise pro vědu účelná, vzhledem k řešení této problematiky Vědeckou radou 1. LF UK.

E. Havrdová se domnívá, že komise pro vědu a výzkum AS 1. LF UK může vznášet podněty a její existence je oprávněná v době, kdy financování fakulty úzce souvisí s jejími vědeckými výsledky.

Z předběžného hlasování 26 přítomných, by bylo 8 hlasů pro ustanovení komise pro vědu, 5 hlasů proti a 13 přítomných se hlasování zdrželo.
P. Strejc uzavřel tento bod s tím, že je možné v budoucnu iniciovat vznik komise, pokud bude mít větší podporu.

5. Termíny zasedání
K předloženému návrhu na termíny zasedání Akademického senátu 1. LF UK v prvním pololetí 2014 vzneslo připomínku vedení fakulty, neboť navržené termíny kolidují se zasedáními Kolegia děkana.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje termín příštího zasedání 13. ledna 2014. Na tomto zasedání budou předloženy termíny následujících zasedání tak, aby nekolidovaly se zasedáním Kolegia děkana.

6. Změny vnitřních předpisů UK – předseda AS 1. LF UK
P. Strejc požádal přítomné, aby vyjádřili své připomínky k materiálu, který jim byl rozeslán.
Přítomní neměli žádné připomínky. V tomto duchu odešle předseda AS 1. LF UK odpověď tajemnici AS UK.

15.55 hodin odchod J. Raboch.

7. Různé
P. Strejc informoval přítomné, že svým jménem, předsedy AS 1. LF UK předchozího složení AS 1. LF UK, odeslal děkovný dopis P. Šnajdrovi, předsedovi volební komise pro volby do AS 1. LF UK 2013 -2016.

M. Důra požádal přítomné o souhlas s prodloužením funkčního období v Komisi pro hodnocení výuky 1. LF UK pro M. Stollina, studenta 5. ročníku.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením funkčního období pro Martina Stollina, studenta 5. ročníku, v Komisi pro hodnocení výuky 1. LF UK.
25 : 0 : 0 schváleno


M. Vejražka připomíná, že všechny komise by se měly po zasedání sejít a zvolit si ze svého středu předsedu, aby byly svolatelné.

A. Šedo informoval nové členy AS 1. LF UK, že od roku 2012 bylo Kolegium děkana rozšířeno o zástupce studentů z AS 1. LF UK, obvykle se jednalo o místopředsedu AS 1. LF UK a zástupce oboru zubní lékařství. Prosí o návrhy na tyto zástupce. Současně požádal o návrhy na zastoupení AS 1. LF UK ve skupinách pro restrukturalizaci výuky.
Tyto návrhy by mohly být předloženy na příštím zasedání AS 1. LF UK.

P. Strejc popřál všem přítomným spokojené vánoční svátky a vše dobré do nového roku!
Ukončil zasedání v 16.00 hodin.

Po ukončení zasedání se sešly komise AS 1. LF UK a zvolily si své předsedy. Předsedou Komise pro studium byl zvolen K. Smetana, M. Vejražka bude předsedat Komisi pro legislativu a Ekonomickou komisi povede J. Bříza. Komisi pro zubní lékařství bude předsedat P. Bartůněk.


Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat