1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 14. 5. 2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 5. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Broulík, V. Danzig, P. Charilaou, L. Kaloš, J. Kobylák, J. Kunstýř, P. Pafko, J. Studený, M. Žiga, M. Dianiška
Neomluveni:
Hosté: O. Kittnar, J. Michl, E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 16. 4. 2012 (5 min.)
2. Kontrola zápisu z 25. 4. 2012 (5 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Plán počtu přijímaných studentů
pro šk. rok 2013/2014 (15 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Rozpočet fakulty na rok 2012 (20 min.)
6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Zvýšení školného v cizí měně
pro šk. rok 2012/2013 a úprava nových smluv pro rok 2012/2013
zahraničních studentů, kteří platí školné v Kč (20 min.)
7. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Výše doktorandského stipendia
v ak. roce 2012/2013 (15 min.)
8. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Odvolání členů Vědecké rady k 31. 8. 2012
(10 min.)
9. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Odvolání proděkanů k 31. 8. 2012 (10 min.)
10. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Návrh na rozdělení podpory
programů PRVOUK (15 min.)
11. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Změna Řádu CŽV UK (20 min.)
12. Informace o činnosti Spolku mediků českých.(20 min.)
13. Informace o činnosti IFMSA (20 min.)
14. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schválil program zasedání v předloženém znění.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 16. 4. 2012
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schválil zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 4. 2012 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno

2. Kontrola zápisu z 25. 4. 2012
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schválil zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 25. 4. 2012 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné o aktuálních akcích a novinkách na fakultě. Jedná se o elektronické školení BOZP, projekty FRVŠ, elektronickou pasportizaci budov (vyjma Purkyňova ústavu, kde bude pasportizace provedena po rekonstrukci posluchárny) a elektronizaci agend na fakultě.
Děkan fakulty dále informoval o připravovaných nových návrzích na akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení (nukleární medicína, bioetika, medicínské právo). V roce 2014 budou končit akreditace oboru dějiny lékařství a kardiochirurgie.
Děkan fakulty provede změnu názvu dvou ústavů. Název Ústavu pro histologii a embryologii se změní na Ústav histologie a embryologie. Název Ústavu pro humanitní studia v lékařství se změní na Ústav humanitních studií v lékařství.

Předseda AS 1. LF UK zahájil rozpravu.

O. Naňka připomněl, že v květnu t.r. měla být předložena ke schválení akreditace magisterského oboru Fyzioterapie.

T. Zima sdělil, že toto bylo projednáváno s přednostkou kliniky a bude opět urgováno.
15.10 hodin odchod L. Bajer.

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Plán počtu přijímaných studentů
pro šk. rok 2013/2014
Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. Změny proti stávajícímu stavu byly provedeny, jak je vyžadovala současná situace.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje plán přijímaných studentů pro školní rok 2013/2014.
19 : 0 : 0 schváleno


5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Rozpočet fakulty na rok 2012
Děkan fakulty komentoval předložený materiál. Sestavování rozpočtu bylo zpracováno podle skutečnosti roku 2011 a rozpočtu UK pro rok 2012. Bylo nutno nalézt rezervy vzhledem k poklesu příjmům z hlavní činnosti.

15.18 hodin příchod L. Bajer.

Rozpočet pro rok 2012 je vyrovnaný.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje rozpočet fakulty na rok 2012.
20 : 0 : 0 schváleno

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Zvýšení školného v cizí měně pro šk. rok 2012/2013 a úprava nových smluv pro rok 2012/2013 zahraničních studentů, kteří platí školné v Kč
Vedení fakulty navrhuje upravit smlouvy se zahraničními studenty, plátci v cizí měně, o valorizační položku, stejně jako je tomu u smluv studentů samoplátců v Kč.
V současné době jsou všechny poplatky uhrazeny.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zvýšení školného pro rok 2012/2013 v cizí měně a dále schvaluje úpravu nových smluv pro rok 2012/2013 u zahraničních studentů placeného v Kč.
20 : 0 : 0 schváleno

7. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Výše doktorandského stipendia
v ak. roce 2012/
Děkan fakulty se domnívá, že v současné době nejsou možnosti pro zvyšování stipendia a stipendia zůstávají shodná s letošním rokem.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje výši doktorandského stipendia v ak. roce 2012/2013.
20 : 0 : 0 schváleno

8. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Odvolání členů Vědecké rady k 31. 8. 2012
Funkční období Vědecké rady navržené děkanem fakulty končí společně s funkčním obdobím děkana fakulty.

AS 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty o odvolání členů Vědecké rady 1. LF UK:
Fakultních členů VR
prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc., Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
prof. MUDr. Jana Betku, DrSc., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
prof. MUDr. Janu Duškovou, DrSc., Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc., Urologická klinika 1. LF UK a VFN
prof. Ing. Jana Evangelisty Dyra, DrSc., Ústav hematologie a krevní transfúze

doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc., Gyn.-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK
doc. MUDr. Petra Hacha, CSc., Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK
prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., Urologická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Jiřího Homolku, DrSc., I. klin. tuberkulózy a respir. nemocí 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Otomara Kittnara, CSc., Fyziologický ústav 1. LF UK
prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc., Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Emanuela Nečase, DrSc., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
prof. MUDr.Soňu Nevšímalovou,DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Karla Pavelku, DrSc., Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu
prof.. MUDr. Danielu Pelclovou, CSc., Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Františka Perlíka, DrSc., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Luboše Petruželku, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., Ústav patologie 1. LF UK
prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Evžena Růžičku, DrSc. – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

prof. PhDr. Miladu Říhovou, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
prof. MUDr. Antonína Sosnu, DrSc., Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Jiřího Štorka, CSc., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
doc. MUDr. Jana Švába, CSc., I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úraz. chir. 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Marka Trněného, DrSc., I. interní klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

Mimofakultních členů VR:
RNDr. Martina Bileje, DrSc.- Mikrobiologický ústav v.v.i.
prof. MUDr. Radima Brdičku, DrSc.
prof. MUDr. Evžena Čecha, DrSc.
prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., Endokrinologický ústav
prof. RNDr. Helenu Illnerovou, Akademie věd ČR
prof. RNDr. Milana Kodíčka, CSc., VŠCHT – Ústav biochemie a mikrobiologie
prof. Ing. Svatavu Konvičkovou, CSc. - ČVUT

doc. MUDr. Jana Malého, CSc.- IKEM
Prof. MVDr. Ivana Míška, CSc. – ÚŽFG AV ČR. v.v.i.
Prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., Zdravotně sociální fakulta JU, Č. Budějovice
RNDr. Šárku Němečkovou, DrSc., ÚHKT Praha
doc. MUDr. Josefa Podstatu, DrSc. – Stomatologie IPVZ
prof. Ing. Rudolfa Poledne, CSc., IKEM
prof. Ing. Miloslava Suchánka, CSc., VŠCHT
prof. MUDr. Josefa Syku, DrSc., Ústav experiment. medicíny AV ČR
prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR

doc. MUDr. Jana Veverku, CSc., Privátní stomatologické centrum
prof. Ing. Jiřího Witzany, DrSc. - ČVUT
s účinností ode dne 31. 8. 2012.
20 : 0 : 0 schváleno

9. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Odvolání proděkanů k 31. 8. 2012
Funkční období proděkanů navržených děkanem fakulty končí s koncem funkčního období děkana fakulty.

AS 1. LF UK projednal návrh děkana fakulty na odvolání všech stávajících proděkanů 1. LF UK ke dni 31. 8. 2012 z důvodu skončení funkčního období děkana fakulty a nemá námitek.
20 : 0 : 0 schváleno

10. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Návrh na rozdělení podpory programů PRVOUK
Děkan fakulty přiblížil přítomným programy Prvouk, z nichž některé navazují na ukončené výzkumné záměry a některé jsou realizovány v rámci spolupráce s dalšími fakultami UK. Rozdělení prostředků se řídilo především vědeckým výkonem a bylo prodiskutováno s garanty Provouků. Schvalování na UK proběhne koncem května t.r. Čerpání prostředků od 1. 7. 2012.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. LF UK v Praze schvaluje návrh rozdělení podpory přidělené 1. LF UK v Praze na jednotlivé programy PRVOUK podle předloženého materiálu.
20 : 0 : 0 schváleno

11. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Změna Řádu CŽV UK
P. Strejc požádal přítomné o rozpravu k návrhu na změnu Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.

15.47 hodin odchod P. Bartůněk a P. Klener.

Akademický senát 1. LF UK v Praze souhlasí s předloženým návrhem RUK na změnu Řádu CŽV UK.
18 : 0 : 0 schváleno


12. Informace o činnosti Spolku mediků českých.
Předseda Spolku mediků českých, Jiří Kohout, představil Spolek mediků českých v roce jeho 149. výročí trvání. Spolek má v současné době 1100 členů.
Spolek se stará nejen o společenský život členů, ale také o vybavení společenských místností.
Předseda Spolku se zmínil o akcích, které pravidelně pořádá: Druhonice, Open Air, Bazar učebnic, Hvězdná pařba, Kapka krve, 1+6 medik párty, Mikuláš, přednáška ČLK o PGS v ČR, bowling, 124. ples mediků (předprodej ve spolupráci s MFF), konkurz Chemnitz, Zdravý zub (spolupráce SSSČR), Piknik 2012, promítání BURMA VJ (ve spolupráci s festivalem Jeden svět), sportovní turnaj Squash 16.5.2012, Dětský den 30. 5. 2012.
Pro studenty Erasmus-Sokrates organizuje Spolek Buddy-program, Welcome Party, výlety, Charles University International Club a pomáhá s vyhodnocení stáží.
Dále Spolek prodává propagační materiály.

16.00 hodin odchod T. Švestka.

Spolek má umožněný vstup na webové stránky fakultní a spřátelených institucí, dále má možnost prezentace v časopise I Forum, na Facebooku a nástěnce studijního oddělení.
Spolek spolupracuje se Studentskou unií UK.
Mimo fakultu má Spolek kontakty s PřF, občanským sdružením Mladí lékaři, Dobrovolníky ve VFN, organizuje brigády v ČR a v Německu a stáže v Chemnitz.

Předseda Spolku mediků českých děkuje fakultě, Akademickému klubu a IFMSA za spolupráci.

L. Bajer se ptá, zda Spolek připravuje oslavy 150. výročí založení?

J. Kohout odpověděl, že Spolek připravuje vydání Výroční zprávy. Pro tuto příležitost zpracovává historii Spolku a hodlá zveřejnit staré dokumenty Spolku.

T. Zima připomíná další výročí, a sice plesu mediků a Spolku lékařů v Praze. Doporučuje spolupráci s L. Hlaváčkovou z Ústavu dějin lékařství.

13. Informace o činnosti IFMSA CZ 1LF
Adéla Furmánková, lokální prezidentka IFMSA CZ 1LF, představila organizaci, která spojuje téměř 100 členských zemí. IFMSA má pobočky na všech lékařských fakultách v ČR.
IFMSA se především soustředí na zprostředkování stáží a na projekty zdravotní prevence.

Co se týká stáží snaží se, aby počet příchozích a ochozích byl vyrovnaný. Jedná se o klinické stáže (VFN, ÚVN, Thomayerova nemocnice, nemocnice Na Bulovce) i výzkumné-zapojení do projektů (Anatomický ústav, IKEM, a další).
O příchozí se stará místní pobočka IFMSA a rezident (praktická a sociální péče). Ubytování zajišťuje odd. pro zahraniční styky.
Příprava na stáž - PDT, PET (předávání zkušeností, základy laboratorní práce), konkurz (jazykový test z AJ, bonusové body za mimoškolní činnost).
Poděkování za spolupráci s děkanem 1.LF UK.

Z preventivních projektů se jedná o Nemocnici pro medvídky (školí studenti všeobecného a zubního lékařství i AP), Světový týden AIDS, MediCafé.
IFMSA spolupracuje se SMČ a 1. LF – společná organizace fakultních akcí. Dále spolupracuje s Lékaři bez hranic.
Reprezentuje 1. LF UK na valných hromadách IFMSA, Training Weekend.

K. Smetana sděluje, že IFMSA velice dobře vybírá studenty na stáž do Anatomického ústavu a děkuje za dobrou práci.

14. Různé
J. Mašková referovala o první konferenci studentských senátorů organizované 8. 5. 2012 Studentskou unií UK. Byly zastoupeny všechny fakulty kromě dvou. 1. LF má nejlepší podmínky včetně spolupráce s děkanátem. Současně upozornila na nový studentský web http://www.studenti-lf1.cz/

P. Strejc ukončil zasedání v 16.40 hodin. Následuje mimořádné zasedání 28. 5. 2012 v 15.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu.


Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat