1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 14. 4. 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 4. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Kňažeková, S. Smutný, S. Štípek
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, O. Kittnar, E. Soubustová, A. Šedo, M. Vokurka

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 10. 3. 2014 (10 min.)
2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Etický kodex 1. LF UK. (20 min.)
4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Hodnocení výuky studenty (20 min.)
5. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Plán uchazečů (20 min.)
6. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. a prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrhy změn
ve výuce (20 min.)
7. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výše doktorandského stipendia
v akademickém roce 2014/2015 (20 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.35 hodin. Přivítal přítomné a informoval o doplněném materiálu k bodu 3. Etický kodex 1. LF UK. Poté požádal přítomné o schválení navrženého programu jednání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh programu zasedání.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 10. 3. 2014

P. Strejc vyzval přítomné k předložení připomínek k návrhu zápisu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje zápis ze zasedání 10. 3. 2014 v předloženém znění.
26 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, A. Šedo, informoval přítomné o aktuálním dění na fakultě.
Jsou vedena jednání mezi 1. LF UK, MFF UK a VFN o mateřské škole pro děti zaměstnanců.
Právě proběhla tisková konference na téma Nové principy odškodňování újem na zdraví. 1. LF UK převzala záštitu nad vytvořením Metodiky pro odškodňování újem na zdraví, kterou připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva o.s. za účasti zástupců pojistitelů. Jedná se o nahrazení vyhlášky MZ zrušené občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014.
Agentura zdravotnického výzkumu (dříve IGA) bude již v květnu – červnu 2014 vypisovat granty.
Dva navržené projekty 1. LF UK Programu VaVpl pro Prahu byly doporučeny evropské komisi. Projekty zaujaly 2. a 5. místo mezi všemi hodnocenými projekty. Schválení projektů by mělo zásadní význam pro technologický rozvoj fakulty.
Fakulta společně s vedením nemocnice v Motole připravuje MD Ph.D. program.


3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Etický kodex 1. LF UK.

A. Šedo nemá k předloženému textu, který byl doplněn na základě připomínek, další doplnění.

O. Naňka nesouhlasí s formulací, že pedagog by měl vést své žáky, aby dosáhli jeho úrovně. Domnívá se, že by měli být lepší.

J. Živný k bodu 7 v části II Výzkum navrhuje, aby se týkalo i práce habilitační, seminární apod.

Diskutující se shodli na zobecnění pojmu = odborných prací.

P. Strejc se dotázal na další námitky.

E. Havrdová považuje za nešťastně formulovanou větu v bodě 6.

15.47 hodin příchod K. Smetana.

K formulaci věty o přednostní lékařské pomoci kolegům se vyjádřili P. Pafko, J. Raboch, J. Marcoň a J. Roth.

Z. Krška navrhuje „vysoce kolegiální přístup ve všech aspektech“.

A. Šedo konstatuje, že věta bohužel nenavazuje na předchozí text.

J. Bříza navrhuje do preambule doplnit „úctu studenta k učiteli“ a sporný bod vypustit.

P. Pafko navrhuje „ke zdravotníkům se chová kolegiálně“.

O. Naňka navrhuje do III/1 o hippokratovské medicíně doplnit „a kolegiální vztahy“ a větu vypustit.

J. Bříza navrhuje vypustit slovo „své“ v bodě III/7.

Návrh na doplnění tohoto bodu „pokud to není v zájmu pacienta“.

P. Pafko se domnívá, že pacienta je vždy nutno předat k další péči. Navrhuje ponechat původní znění.

Přítomní se shodli na následujících úpravách:
I/1 ...aby dosáhli co nejvyšší úrovně... místo ...úrovně svých učitelů...
II/7 ...odborných prací... místo ...disertací či diplomových prací...

III/6 Lékař se ke zdravotníkům chová kolegiálně. místo původní věty.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy přijímá navržené úpravy textu Etického kodexu 1. LF UK.
27 : 0 : 0 schváleno


4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Hodnocení výuky studenty

A. Šedo požádal proděkana O. Kittnara, aby se ujal slova.

O. Kittnar je potěšen zvyšováním počtu studentů, kteří se hodnocení zúčastňují. Omluvil zdržení zpracování, k němuž došlo z technických důvodů.
Hodnocení výuky studenty je pozitivně přijímáno i vedoucími pracovníky, kteří problematické situace řeší s děkanem fakulty. Všechny zúčastněné strany mají zájem o nápravu. Výsledky ukazují, že se hodnocení rok od roku zlepšuje. Opakované připomínky jsou intenzivně projednávány.

A. Šedo potvrzuje, že schůzky ohledně negativního hodnocení měly význam. Zdůrazňuje důležitost pozitivní zpětné vazby na kladně hodnocené.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy bere na vědomí zprávu o Hodnocení výuky studenty za akademický rok 2012/2013.


5. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Plán uchazečů

A. Šedo předal slovo J. Duškové, proděkance fakulty.

J. Dušková vysvětlila přítomným navýšení počtu přijímaných studentů úspěšným získáním navazujících Mgr.-akreditací a rovněž tím, že v minulých letech se neotevíraly některé obory. Opravila počet studentů Všeobecného lékařství v předloženém materiálu na 700.

M. Důra se zeptal na otazníky v tabulce.

J. Dušková sdělila, že v době přípravy nebyla ještě vyřízena akreditační žádost. Počet studentů bude upřesněn podle přijatých přihlášek, tj. po 31. 5. 2014. Počet studentů nepřevýší 20.

J. Bříza jménem ekonomické komise, která tento návrh projednala, doporučuje přijmout návrh v předloženém znění.

O. Naňka se ptá na akreditaci oboru Porodní asistentka?

A. Martan sděluje, že žádost se vyřizuje.

O. Naňka konstatoval, že s tímto oborem se tedy může počítat v příštím roce.

J. Beneš se zeptal na úpravu přijímacího řízení pro zájemce, kteří přicházejí přímo po maturitě?

A. Šedo odpověděl, že změny byly blokovány na rektorátu. Budou předloženy nové návrhy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s návrhem přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015/2016.
27 : 0 : 0 schváleno

6. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. a prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrhy změn
ve výuce
Seznámení s tímto bodem se ujal proděkan M. Vokurka. Vysvětlil k jakým změnám ve výuce 1. – 3. ročníků Všeobecného lékařství dojde počínaje akademickým rokem 2014/2015. Jedná se o změny výuky morfologických předmětů v 1. ročníku, změny v kreditech a (pre)rekvizitách ve 2. ročníku a úpravu (pre)rekvizit ve 3. ročníku.
Na změnách se dohodlo vedení všech dotčených ústavů.

P. Broulík se zeptal na hodinovou zátěž?

M. Vokurka odpověděl, že personální obsazení je zajištěno a hodinová zátěž zůstane stejná vzhledem k tomu, že se jedná o přesun.

L. Bajer se zeptal na zápočet anatomie do klasifikace?

K. Smetana odpověděl, že již dlouho není.

P. Strejc se obrátil na J. Duškovou s prosbou o seznámení se stejnou problematikou pro Zubní lékařství.

J. Dušková zdůraznila potřebu zaměřit se v 1. ročníku na anatomii a histologii a nepřesouvat tyto předměty do 2. ročníku, aby se mohli studenti již naplno věnovat stomatologickým předmětům.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s návrhy změn ve výuce Všeobecného a Zubního lékařství od akademického roku 2014/2015.
27 : 0 : 0 schváleno


7. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výše doktorandského stipendia
v akademickém roce 2014/2015
Tajemnice fakulty, E. Soubustová, informovala o finančních dotacích MŠMT a nutnosti doplácet na stipendia z fakultních prostředků. Nyní rektorát doplní dotaci MŠMT na výši stipendia postgraduálních studentů určenou opatřením rektora. Zbytek doplatí fakulta v závislosti na ukončení studia.

A. Šedo považuje odměňování postgraduálních studentů za zásadní a nelze je paušalizovat. Je třeba nastavit nově pravidla v závislosti na produktivitě nikoli na množství studentů.

P. Pafko se podivil nad výsledkem, že pouze 50% studentů dokončí studium. Domnívá se, že 50% neúspěšných by mělo vracet tyto finanční prostředky.

A. Šedo konstatoval, že prvním krokem musí být pozitivní motivace těch, kteří pracují dobře - jak studentů, tak jejich školitelů.

J. Marcoň se ptá, zda je možné vysledovat úspěšnost školitelů?

A. Šedo informoval, že úspěšnost pracovišť je zveřejněna na intranetu.

J. Roth se zeptal, zda je možné zhodnotit zvlášť preklinické a klinické obory?

A. Šedo sdělil, že na intranetu jsou zveřejněny výsledky jednotlivých pracovišť.

J. Bříza informoval přítomné o jednání ekonomické komise, která se zabývala i touto otázkou. Dotace doktorandského stipendia vychází z ekonomických možností fakulty. Ekonomická komise doporučuje přijmout předložený návrh.

J. Bříza se rovněž vyjádřil k možnosti vracení finančních prostředků při neúspěšnosti, jak je tomu např. u grantů. Upozorňuje na to, že finanční prostředky vrací instituce nikoli neúspěšný řešitel.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje výši doktorandského stipendia v akademickém roce 2014/2015.
27 : 0 : 0 schváleno

8. Různé

P. Pafko se zeptal, zda porodní asistentky vysokoškolačky neovlivní domácí porody?

A. Martan věří, že zůstanou na klinice.

A. Šedo se vrátil k poznámce J. Rotha o nepřiměřeném zatěžování postgraduálních studentů na klinikách pro práci ve prospěch nemocnice. Domnívá se, že nastavení správné rovnováhy vědecké přípravy a dalších povinností vůči zaměstnavateli je jeden ze zásadních úkolů školitele.

E. Havrdová souhlasí s J. Rothem. Školitel nemůže situaci na klinice ovlivnit. Je nutná systémová změna.

A. Šedo konstatoval, že situace postgraduálních studentů je neutěšená. Je třeba začít pracovat s oborovými radami a vybírat školitele nejen odborně kompetentní, ale i schopné vytvářet přiměřený prostor pro plnění povinností školenců.

P. Broulík požádal o možnost spojení BOZP a PO 1. LF UK s VFN.

J. Bříza odpověděl, že postup se sjednotil, jak bylo možné. Zákon však stanoví odpovědnost každé instituce a zde má 1. LF UK a VFN vlastní interní předpisy a s nimi související odpovědnost.

P. Strejc zakončil zasedání v 16.47 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat