1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 14. 1. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 1. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Charilaou, L. Kaloš, J. Kunstýř, J. Lindner, A. Martan, P. Pafko,
M. Vejražka
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 3. 12. 2012 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Předpokládaný rozpočet na rok 2013 (20 min.)
4. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal přítomné s přáním úspěšného roku 2013. Požádal o projednání neplánovaného bodu programu k vysokoškolskému zákonu, který přednese M. Důra.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s programem v předloženém znění včetně bodu k vysokoškolskému zákonu.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu z 3. 12. 2012
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí se zápisem z 3. 12. 2012 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, A. Šedo, děkuje všem účastníkům a organizátorům Dne otevřených dveří a Plesu mediků.
Dále informoval o aktivní skupině klinické a preklinické výuky. Zdůraznil nutnost součinnosti v dialogu mezi studenty a akademiky. Děkan fakulty klade důraz na zvýšení informovanosti studentů a shodu při prezentaci fakulty.
Děkan fakulty se vyjádřil k rozpočtu, který může být ještě ovlivněn ze strany rektorátu. Informoval o 5% navýšení z rozpočtu VŠ, bohužel snížení v rámci financování vědy. V této otázce nutno nastavit předem pravidla v rámci spolupráce s VFN.

15.09 hodin příchod P. Bartůněk.

Děkan fakulty se krátce vyjádřil k různým, dosud ne zcela jasným informacím o postavení UK v právním sporu.

M. Důra informoval, že protikorupční policie minulý týden obvinila pracovníka UK. Problém byl v různých posudcích. Dnes by měly být známy nové informace.

A. Šedo pokračoval v informacích pro členy AS 1. LF UK. M. Miovský navštíví studijní oddělení Matematicko-fyzikální fakulty ke konzultacím agend.

P. Strejc zahájil rozpravu

O. Naňka se zeptal, jak postupuje žádost o akreditaci Fyzioterapie a Ergoterapie. Zda je již ve schvalovacím procesu na UK?

E. Soubustová odpovídá, že příprava žádosti o akreditaci Fyzioterapie byla právě dokončena na studijním oddělení fakulty. Žádost o akreditaci Ergoterapie je v přípravě.


3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Předpokládaný rozpočet na rok 2013
Tajemnice fakulty, E. Soubustová, seznámila přítomné s předběžným rozpočtem fakulty na rok 2013. Rozpočet předchází schválení finančních prostředků, proto je předběžný. V roce 2013 se očekává snížení finančních prostředků. Díky růstu tržeb (AP) je však rozpočet vyrovnaný.
Granty a projekty nejsou dosud známy. Spotřeba energií narůstá vzhledem k rekonstrukcím, opravám, novým přístrojům, klimatizaci, apod. Rektorátu se podařilo získat nižší ceny za plyn a elektrickou energii.

A. Furmánková se ptá, ve které položce jsou uvedeny dary (např. pro IFMSA)

E. Soubustová potvrzuje, že položka 20.000,- Kč pro IFMSA je součástí rozpočtu.

J. Bříza informuje přítomné, že ekonomická komise se sejde k projednání definitivní podoby rozpočtu na jaře. K předběžnému rozpočtu nemá připomínky.

P. Strejc se ptá, která položka obsahuje státní dotace?

E. Soubustová odpovídá, že tato položka je zahrnuta v opravách.

15.20 hodin příchod V. Danzig, A. Tesař.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje předběžný rozpočet 1. LF UK pro rok 2013.
23 : 0 : 0 schváleno


4. Mimořádný bod k zákonu o vysokých školách
M. Důra informoval přítomné o novelizaci Zákona o vysokých školách. Od poloviny prosince se dvakrát týdně schází pracovní skupina (zástupci MŠMT, České konference rektorů, Rady vysokých škol, Studentské unie, akreditační komise AV ČR atd.). Schůzky potrvají do konce ledna. Poté by mělo být vytvořeno paragrafované znění.
Základní otázky jsou:
1) profilace studijních oborů – rozdělení na profesní (zejména bc. studium), akademické a výzkumné.
2) kvalita – vytvoření vnitřní „institucionální akreditace“, platné od r. 2020, vždy na 10 let. Dále pak vytvoření Národní akreditační agentury.
3) Autonomie – otevřenou otázkou zůstává vytvoření tzv. funkčních míst profesorů, jmenování rektora (výběrové řízení, správní rada), počet studentů v AS.
4) Kontraktové financování – smlouva mezi VŠ a MŠMT, platí na 3 roky.
Náměstek Hruda bude přítomen diskuzi na zasedání AS UK dne 18.1. 2013
P. Strejc děkuje za informace.
P. Broulík se ptá, zda se vede diskuze i na jiné úrovni než AS?
A. Šedo informuje, že tato problematika se řeší na kolegiu rektora. Každá fakulta však má problémy jiného charakteru.
M. Důra sděluje, že problematikou se zabývá též Rada vysokých škol a Studentská unie.
P. Broulík se ptá, zda (v případě zavedení funkčních míst profesorů) může profesor z 1. LF učit jinde?
A. Šedo sděluje, že může, že je to běžné, záleží ovšem samozřejmě na disciplíně či oboru..
J. Bříza považuje za problematické ustanovení o správní radě a obává se vnějších vlivů.
M. Důra sděluje, že o výběrovém řízení + správní radě se stále jedná.
J. Mašková se ptá, zda se také řešilo zápisné?
E. Soubustová konstatuje, že nepřišla žádná informace. Tato otázka se řeší v rámci VŠ zákona.
Z. Krška komentuje propůjčování dočasného titulu v minulosti a nyní ještě na některých zahraničních univerzitách.
J. Bříze se ptá, zda se jedná o profesorskou kompetenci nebo funkční místo?
A. Šedo sděluje, že rizikem nového zákona mohou být kritéria jmenování profesorů umožňující inflaci tohoto titulu a "rychlovýrobu" garantů oborů.
A. Tesař se ptá na vzory v Evropě, případně správní rady ve světě?
A. Šedo konstatuje, že pravidla uvedená v zákoně sama o sobě nejsou špatná. Obává se však, aby nebyla špatným výkladem v praxi zneužita.
P. Strejc ukončil rozpravu.


5. Různé
A. Furmánková tlumočila požadavek administrace SISu, aby pedagogové vypisovali oficiálně termíny zkoušek a ve snaze vycházet vstříc studentům nedávali k dispozici neoficiální termíny. Bohužel tak mohou vzniknout problémy (případ studentů, kteří získali neoficiální termín a následně odmítli neúspěch ve zkoušce, která „nebyla vypsána v SISu").

L. Bajer konstatuje, že z právního hlediska nelze takovou zkoušku považovat za platnou. Způsob je oboustranně napadnutelný.

A. Šedo se domnívá, že je to nespravedlivý postup i vůči ostatním studentům, kteří dodržují daná pravidla.

L. Bajer navrhuje, aby SIS technicky zpětný zápis neumožnil.

A. Šedo se domnívá, že možnost antedatování v SIS není možno vyloučit pro případ zápisů výsledků proběhlých zkoušek (pokud není zápis proveden bezprostředně po konání zkoušky, ale například den následující). Doporučuje všem dodržování vnitřních předpisů.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.42 hodin. Následující zasedání bude 11. února 2013.Zapsala Eva Svobodová.
Hodnocení: spravovat