1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 13. 6. 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 6. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, P. Bartůněk, J. Kobylák, J. Kunstýř, J. Mašková, P. Pafko,
M. Romerová, J. Studený, M. Švrčková, M. Žiga, J. Živný
Neomluveni: E. Feltlová, P. Charilaou
Hosté: O. Jann, E. Soubustová, M. Stollin, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 9. 5. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Návrh vnitřního předpisu 1. LF UK – opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2011/2012 (5 min.)
4. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků (15 min.)
5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Účast členů AS na jednáních AS v 1. pololetí 2011 (10 min.)
6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Návrh členem komise pro hodnocení výuky (5 min.)
7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Akademické senáty k návrhu VŠ zákona (15 min.)
8. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.01 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.
K navrženému programu ještě hodlá připojit doplnění komise AS pro vědu na podnět nepřítomného člena AS, L. Bajera.

T. Zima požádal přítomné o přerušení zasedání v 16.15 hodin, aby mohl jednat se studentskou částí Akademického senátu před odchodem ze zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání.
16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu z 9. 5. 2011

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání Akademického senátu1. LF UK dne 9. 5. 2011 v předloženém znění.
16 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
T. Zima informoval přítomné o posledních událostech na fakultě.
Kolegium děkana hodnotilo kladně Studentskou vědeckou konferenci, jejíž nejúspěšnější práce byly oceněny v Akademickém klubu.
Jsou realizovány plánované investiční akce fakulty:
Čerpání rozpočtu odpovídá plánovanému předpokladu. V pololetí budou vyplaceny odměny zaměstnancům ve výši 45% ze mzdového fondu (z toho 25% dle úvahy přednosty).
Kolegium děkana kladně hodnotilo kurz Prezentačních dovedností a doporučuje jeho pokračování.
Vedení fakulty považuje za nedostatečné znalosti českého jazyka studentů anglické paralelky a doporučuje Ústavu jazyků zpřísnění podmínek.
Přijímací řízení komplikuje plánovaná stávka odborů. Vedení fakulty rozhodlo neměnit termín přijímacího řízení 16. 6. 2011, na který připadá termín stávky v dopravě. Studenti, kteří se nebudou moci z důvodu stávky dostavit, budou mít možnost absolvovat přijímací řízení v mimořádném náhradním termínu 18. 6. 2011. Zájemci o studium budou řádně informováni. Výsledky přijímacího řízení ze dne 16. a 18. 6. 2011 budou vyhlášeny společně 20. 6. 2011. Náhradní termín přijímací zkoušky 30. 6. 2011 zůstává beze změny.

A. Furmánková se ptá, zda testy budou stejné?

T. Zima odpovídá, že testy jsou v několika variantách. Varianty testů 16. a 18. 6. budou ve všech předmětech obměněny.

Dále se T. Zima věnoval problematice financování vědy na fakultách UK a informoval o rozšířeném jednání kolegia rektora. Na kolegiu rektora 20. 6. 2011 by měla fakulta obdržet určenou finanční částku. Rektor bude přítomen jednání Vědecké rady 1. LF UK dne 21. 6. 2011, neboť Vědecká rada 1. LF UK přijala usnesení k diskutovaným návrhům UK. Vedení fakulty vede jednání s řešiteli výzkumných záměrů o očekávaném snížení mzdových prostředků.

P. Broulík odkazuje na prorektora z 1. LF UK.

M. Elleder se domnívá, že vše je zaviněno prvním špatným krokem k hodnocení vědecké činnosti podle RIV bodů.

T. Zima se naopak domnívá, že hodnocení RIV bodů jsou stanoveny a požaduje, aby fakulta dostala prostředky za body vyprodukované na fakultě.

M. Elleder postrádá tradici hodnoceni výzkumu, kterým by se konečně daly univerzity evaluovat.

T. Zima souhlasí za předpokladu, že parametry by bylo možné kontrolovat a hodnotit.
Univerzita Karlova odmítla principy navrhovaného VŠ zákona. Další jednání po proběhlých personálních změnách budou pravděpodobně probíhat ve druhé polovině června t.r.

15.30 hodin příchod P. Klener.

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Návrh vnitřního předpisu 1. LF UK – opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2011/2012
T. Zima představil přítomným návrh vnitřního předpisu, který vychází z předpisu Univerzity Karlovy a nedochází k žádné změně oproti akademickému roku 2010/11.

O. Naňka se dotazuje na dobu, po jakou je stipendium hrazeno „po vykonání zkoušky a po obhajobě“?

T. Zima vysvětluje, že se jedná o definici vycházející ze Studijního a zkušebního řádu a souvisejících předpisů.
Akademický senát 1. lékařské fakulty projednal návrh opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2011/2012, dle předloženého materiálu k tomuto bodu, a nemá k jeho vydání námitek.
17 : 0 : 0 schváleno

4. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků
Do komisí pro výběrová řízení se přihlásili členové Akademického senátu takto:


Vedoucí komise

Zástupce AS

Náhradník

O. Kittnar

O. Naňka

A. Furmánková

M. Vokurka

J. Živný

V. Danzig

A. Šedo

P. Klener

Z. Krška

A. Linhart

J. Bříza

J. Lindner


5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Účast členů AS na jednáních AS
v 1. pololetí 2011
P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě. Akademický senát 1. LF UK vzal na vědomí zprávu o účasti členů AS na jednáních od prosince 2010 do května 2011.

6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Návrh členem komise pro hodnocení výuky
P. Strejc seznámil přítomné s předloženým materiálem. Člen komise pro hodnocení výuky Viliam Masaryk není od června 2010 členem akademické obce fakulty. Do komise byl navržen student 2. ročníku všeobecného lékařství, Martin Stollin. Jmenovaný je přítomen na zasedání Akademického senátu a souhlasí se svým jmenováním.

M. Elleder se dotazuje, zdali má M. Stollin zkušenosti s hodnocením výuky?

M. Stollin odpovídá, že má zájem být aktivním a prospěšným členem této komise.

P. Strejc se ptá na průměrný prospěch M. Stollina?

M. Stollin má průměrný prospěch 1,93.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem na jmenování Martina Stollina, studenta 2. ročníku všeobecného lékařství 1. LF UK, členem Komise pro hodnocení výuky, poradního orgánu děkana fakulty.
15 : 0 : 2 schváleno


P. Strejc současně žádá přítomné o doplnění externích členů komise pro vědu Akademického senátu. Původně navržení a schválení členové této komise, J. Bruthans, M. Klein a P. Zborníková, nemohli být uznáni členy komise dle vnitřního předpisu 1. LF UK, který připouštěl, že členem komise AS může být pouze člen AS. Tento předpis byl již v tomto smyslu změněn a navrhovatel žádá o jejich znovuzvolení, neboť se jedná o jediné zástupce postgraduálních studentů v komisi pro vědu.

16.05 hodin odchod V. Danzig.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje nové členy komise pro vědu Akademického senátu 1. LF UK, a sice Jana Bruthanse, Martina Kleina a Pavlínu Zborníkovou.
Komise pro vědu pracuje nyní v tomto složení: P. Broulík, M. Elleder, E. Feltlová, P. Charilaou, O. Naňka, K. Smetana, J. Živný, J. Bruthans, M. Klein a P. Zborníková.
10 : 1 : 5 schváleno

P. Strejc současně požádal zástupce komisí Akademického senátu, aby sdělili jména předsedů komisí.

P. Strej vyhlásil 10ti minutovou přestávku Akademického senátu na žádost děkana fakulty.


7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Akademické senáty k návrhu VŠ zákona
P. Strejc seznámil přítomné s reakcemi Akademických senátů 3. LF, LF Olomouc a LF Plzeň na návrh věcného záměru zákona o VŠ a vyzval přítomné k vyjádření, zda se AS 1. LF připojí se svým prohlášením.

M. Elleder hodnotí vliv státu jako prorůstání byznysu do Vysokého školství. Je názoru, že by se 1. LF UK měla připojit, neboť se jedná o zákon.

F. Vaňásek je proti povinné kvalifikační práci dle nového návrhu VŠ zákona.

A. Furmánková se připojuje k nesouhlasu s navrhovanou změnou VŠ zákona.

Akademický senát 1. LF UK vzal na vědomí a vyjadřuje souhlas se stanoviskem rektora UK ve věci pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách.
16 : 0 : 0 schváleno

16.22 hodin odchod P. Klener.


8. Různé
F. Vaňásek připomíná P. Strejcovi dotazy ze schránky AS na webu fakulty.

P. Strejc sděluje, že na dotaz již odpověděl a problematika bude zařazena na program příštího zasedání AS 1. LF UK.

P. Strejc popřál všem přítomným pěkné léto a ukončil zasedání Akademického senátu 1. LF UK v 16.25 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat