1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 13. 5. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 5. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: A. Furmánková, P. Charilaou, P. Pafko, P. Strejc, J. Studený, T. Švestka
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo


Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 29. 4. 2013 (5 min.)
2. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., MUDr. Lukáš Bajer - Slib nového člena
AS 1. LF UK (5 min.)
3. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS (20 min.)
4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Složení disciplinární komise (20 min.)
5. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., MUDr. Lukáš Bajer – Účast členů
AS 1. LF UK na zasedáních (10 min.)
6. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., MUDr. Lukáš Bajer – Termíny zasedání
v roce 2013 (10 min.)
7. MUDr. Lukáš Bajer - Komunikace AS s akademickou obcí, zpráva o činnosti
Senátorské schránky (15 min)
8. Různé (10 min.)


L. Bajer, místopředseda AS 1. LF UK, zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal přítomné, informoval o dodatečném bodu J. Maškové, který bude zařazen na závěr zasedání v Různém
a vyzval k připomínkám k navrženému programu zasedání.
K návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

1. Kontrola zápisu z 29. 4. 2013
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis ze zasedání 29. 4. 2013 v předloženém znění.
23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., MUDr. Lukáš Bajer - Slib nového člena
AS 1. LF UK
L. Bajer informoval přítomné o ukončení členství L. Kaloše v AS 1. LF UK a novém členu AS 1. LF UK - J. Benešovi. L. Bajer přečetl slib člena Akademického senátu, který přítomní vyslechli vestoje. J. Beneš potvrdil slib slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.
Současně požádal přítomné o omluvení za předčasný odchod ze zasedání vzhledem k výuce.

3. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS
Děkan fakulty sdělil přítomným, že Komise pro hodnocení výuky se bude scházet se špatně hodnocenými pracovišti. Domnívá se, že tato jednání urovnají vztahy mezi pedagogy, studenty i vedením fakulty.
Ocenil důležitou a přínosnou práci studentských tutorů. Jejich hodnocení svěřenými studenty 1. ročníku přispívá rovněž k jejich sebereflexi.
Spuštění nové podoby webových stránek fakulty bylo spontánně kladně hodnoceno i vně fakulty. Děkan fakulty žádá členy AS o názor na zveřejňování zpráv/pozvánek, které se přímo netýkají 1. LF UK.

K. Smetana se domnívá, že jakákoli selekce vnějších zpráv by byla složitá a komplikovaná.

A. Šedo by si představoval samostatnou rubriku pro akademické a vědecké akce. V žádném případě akce politického charakteru.

Děkan fakulty dále informoval o projednávání návrhů na rekonstrukci parametrů přijímacího řízení.

Děkan fakulty očekává dotazy a návrhy z pléna.

L. Bajer otevírá rozpravu.

M. Důra konstatuje, že průzkum tutorů přinesl dobré výsledky a bude nadále pokračovat. Snaha bude o objektivnější hodnocení.

V. Danzig neví, zda je problém na jeho straně, nicméně se nemohl orientovat v nové verzi webových stránek a nemohl najít seznam s termíny zasedání Akademického senátu.

J. Kunstýř se přidal se sdělením, že nemohl najít SIS.

A. Šedo žádá zasílat všechny připomínky. Webové stránky by měly být uživatelsky komfortní.

J. Živný se domnívá, že webové stránky mají mnoho pozitiv. Uvítal by dostupnější kontakty.

A. Šedo prosí o uživatelské připomínky na oddělení výpočetní techniky.

M. Důra referoval o názorech ostatních fakult. Nová podoba webových stránek 1. LF UK se blíží významným zahraničním univerzitám.

4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Složení disciplinární komise
L. Bajer seznámil přítomné s podmínkami složení Disciplinární komise, kterou tvoří šest členů a čtyři náhradníci s vyrovnaným zastoupením studentů a akademických pracovníků. Obrací se s dotazem na M. Vejražku, jak je ošetřena legislativní otázka, když člen komise je současně student i akademický pracovník.

M. Vejražka sděluje, že legislativní komise neprojednávala tuto otázku.

O. Naňka se domnívá, že se jedná o podobnou situaci jako v případě voleb. Takový jedinec se sám rozhodne, zda zastupuje jako student nebo člen akademické obce.

L. Bajer konstatuje, že Volební a jednací řád tuto otázku řeší explicitně. U složení Disciplinární komise toto není ošetřeno. Doporučuje doplnění vnitřního předpisu.
Dále konstatuje, že nynějším předsedou je O. Kittnar a ptá se, zda tomu tak bude i nadále. Odvolává se na Vnitřní předpisy, z kterých vyplývá, že Akademický senát schvaluje taktéž děkanem navrhovaného předsedu komise.

A. Šedo odpovídá, že navrhuje setrvání O. Kittnara na pozici předsedy Disciplinární komise.
L. Bajer otevřel rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek proti návrhu děkana fakulty na složení Disciplinární komise pro další funkční období:
Akademičtí pracovníci: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. v pozici předsedy komise,
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. a prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Náhradníci: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. a prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. MBA.
Studenti: Miroslav Důra, Jakub Studený a František Vaňásek.
Náhradníci: Michal Žiga a Jana Mašková.
22 : 0 : 2 schváleno


5. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., MUDr. Lukáš Bajer – Účast členů AS 1. LF UK
na zasedáních
L. Bajer v zastoupení P. Strejce děkuje senátorům za vysokou účast na zasedáních, a to zejména členům Akademického senátu se stoprocentní prezencí.
Zároveň osobně děkuje těm členům Akademického senátu, kteří se aktivně účastní pravidelných schůzek studentské komory.
Domnívá se, že Akademický senát by měl v souladu s vnitřními předpisy požadovat vysvětlení za špatnou docházku.

O. Naňka podotýká, že v úvodu byl čten slib člena Akademického senátu, který praví: „Budu se účastnit...“ Při nulové účasti nemá členství smysl.

L. Bajer navrhuje nejprve neformálně oslovit P. Charilaoua.

J. Mašková sdělila, že s P. Charilaouem již hovořila. Jmenovaný bude během dvou týdnů končit studium a jeho mandát v Akademickém senátu tímto zanikne.

L. Bajer otevřel rozpravu a dodává, že blížící se konec funkčního období by neměl být akceptován jako záminka k porušování zásad členství v Akademickém senátu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze bere na vědomí zprávu o účasti členů na zasedáních za období 3. 12. 2012 – 29. 4. 2013.


6. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., MUDr. Lukáš Bajer – Termíny zasedání
v roce 2013
L. Bajer seznámil přítomné s plánovanými termíny zasedání Akademického senátu v dalším období a připomněl, že plenární schůze dne 7. října 2013 se uskuteční v seminární místnosti na Bojišti 3.
S dotazem, zda-li má někdo výhrady proti plánovaným termínům, otevřel rozpravu, v které nikdo nevystoupil.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje tyto termíny následujících zasedání: 7. 10., 4. 11., 25. 11. a ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu dne 16. 12. 2013.
24 : 0 : 0 schváleno

7. MUDr. Lukáš Bajer - Komunikace AS s akademickou obcí, zpráva o činnosti Senátorské schránky
L. Bajer vyjádřil znepokojení, že Senátorská schránka zmizela z úvodní webové stránky fakulty, což ztíží komunikaci. V této věci bude kontaktovat vedoucího oddělení výpočetní techniky. Informoval o nejčastějších dotazech na přijímací řízení a vypisování zkouškových termínů.

A. Šedo podotkl, že nové schéma zkoušek se velmi líbilo i 2. lékařské fakultě, která by ho ráda převzala.

A. Tesař doplňuje, že vypsání zkoušky ad hoc byl právě problém 3. ročníku u Chirurgické propedeutiky a Patologie.

Z. Krška oponuje, že stížnosti jsou bezdůvodné, protože je obsazeno pouze 61% kapacity.

A. Šedo vysvětluje, že kapacita není problémem. Potíž tkví v bezprostředním vypsání zkoušky.

L. Bajer pokračoval ve zprávě o Senátorské schránce, kam byl doručen anonym podepsán studenty 5. ročníku, kteří protestují proti rozhodnutí Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze o habilitaci Dr. Šedého. L. Bajer žádá přítomné o schválení odpovědi.

15.35 odchod J. Beneš.

O. Naňka se domnívá, že anonymní pisatelé směšují dvě záležitosti.

J. Mašková konstatuje, že politika Univerzity Karlovy se staví k odpovídání na anonymní příspěvky negativně.

A. Šedo by přesto rád odpověděl. Anonymitu lze pochopit v některých choulostivých situacích. V tomto případě se jednalo o podezření z plagiátorství. Toto je velice závažná věc a v akademické obci nepřípustná. Případ spadá pod Jednací řád habilitačního řízení.

L. Bajer se domnívá, že Akademický senát by měl odpovědět na udanou e-mailovou adresu.

P. Broulík se domnívá, že toto nepřísluší Akademickému senátu. Je to záležitost rozhodnutí Vědecké rady.

Z. Krška souhlasí s J. Maškovou, neodpovídat a nepřipouštět vůbec diskuzi s anonymem.

L. Bajer přečetl navržený text usnesení, které by mohlo být součástí odpovědi na anonym:
Akademický Senát 1. LF UK prodiskutoval anonymní podnět týkající se habilitačního řízení dr. Šedého. V inkriminovaném případě, stejně jako v obecném měřítku, jednomyslně deklaruje nenapadnutelnost rozhodnutí legitimně sestavených habilitačních komisí a usnesení Vědecké rady 1. LF UK. Tyto orgány rozhodují zásadně v tajných hlasováních, jejichž rezultát tedy logicky chrání svobodný úsudek každého zúčastněného. Akademickému senátu či komukoliv jinému tedy nepřísluší napadat takováto rozhodnutí a už vůbec ne hodnotit „malost“ či „velikost“ jednotlivých členů. O to bizarněji pak podle nás vyznívá, když podobné absurdně kategorické soudy vycházejí z řad pregraduálních studentů. Nejen proto, že se dá s úspěchem pochybovat o jejich odborné způsobilosti posuzovat jak vědecký výkon petentů, tak i kvalitu členů Vědecké rady, ale především proto, že považujeme za velmi nepatřičné, aby nepodloženě zpochybňovali osobní integritu předních představitelů české medicíny a vědy, jejichž práce má mnohdy i významný mezinárodní přesah.
Akademický senát 1. LF UK dále prohlašuje, že nadále již nebude reagovat na anonymní obvinění na adresu jakéhokoliv člena či skupiny z řad akademické obce, a to bez ohledu například i na to, že se autor cítí být oprávněn mluvit jménem celého ročníku.
Akademický senát souhlasí s místopředsedou navrženým usnesením jakožto součástí odpovědi na anonym.
13: 5 : 5 schváleno

15.40 hodin odchod J. Bříza, Z. Krška.
8. Různé
J. Mašková představila prezentaci „Jedničky na zkoušku“, projektu pro studenty, uchazeče bez přijímacích zkoušek. Schůzka s těmito studenty bude zahájena děkanem, proděkany, studenty i pracovníky studijního oddělení, kteří je seznámí s fakultou a odpoví na otázku: Proč studovat 1. LF UK? Dále navštíví atraktivní pracoviště, kde si budou moci vyzkoušet medicínu v praxi.
Pozvánka na 6. 6. 2013 od 13 – 16 hodin bude rozeslána na cca 300 adres.
J. Mašková poděkovala za spolupráci M. Vejražkovi a M. Vokurkovi.
J. Mašková uvítá návrhy na doplnění plánované akce.
L. Bajer zahájil rozpravu.
A. Šedo děkuje všem organizátorům uvedené akce.
A. Tesař se ptá, v jaké časovém rozmezí následující zápisy pro tyto studenty?
E. Soubustová sdělila, že zápis pro studenty bez přijímacích zkoušek je 19. 6. 2013.
L. Bajer se ptá, jak je zajištěna účast starších studentů?
J. Mašková odpověděla, že podle počtu potvrzených účastí (do 20. 5. 2013) bude známo, zda počet pokryjí studenti ze Spolku mediků a zástupci studentské části Akademického senátu.
L. Bajer ukončil zasedání v 15.55 hodin.

Zapsala: Eva Svobodová

Příloha: Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních v období 3. 12. 2012 – 29. 4. 2013

Hodnocení: spravovat