1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 13. 2. 2012


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 2. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Broulík, M. Dianiška, A. Furmánková, P. Charilaou, L. Kaloš, J. Kobylák, J. Mašková, M. Romerová, M. Žiga
Neomluveni: J. Kunstýř
Hosté: M. Hilšer, O. Kittnar, E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 9. 1. 2012 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA – Rozšířená informace o hodnocení výuky studenty (10 min.)
4. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – obsazení výběrových komisí na místa přednostů
(10 min.)
5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Vyjádření AS 1. LF UK k rezoluci členů akademické obce UK v Praze ze dne 19. 1. 2012 (10 min.)
6. Různé (10 min.)

Předseda AS 1. LF UK zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal hosty a vyzval přítomné ke schválení programu jednání.
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 9. 1. 2012
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis ze zasedání AS 1. LF UK ze dne
9. 1. 2012 v předloženém znění.
19 : 0 : 0 schváleno

15.08 hodin příchod P. Bartůněk.

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné o akreditačním řízení a habilitačním a jmenovacím řízení,
o přípravách Studentské vědecké konference a přijímacím řízení na fakultě.
U projektu BIOCEV byla již podepsána smlouva (6 ústavů AV ČR a fakulty UK – 1. LF a PřF).
V přípravě jsou projekty Biocentrum a Globcentrum.
Na fakultě se připravuje specializační vzdělávání a atestační zkoušky.
1. LF se dle HN umístila na 3. místě v hodnocení vědy.
Ve statistice stability vědeckých institucí se 1. LF umístila mezi sedmi prvními.
Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích půjde začátkem března do připomínkového řízení, fakultní nemocnice s návrhem souhlasí.
Věcný záměr zákona o finanční podpoře studentům bude postoupen premiérovi s doporučením k zastavení řízení vzhledem k vážným nedostatkům.
K věcnému záměru zákona o vysokých školách bude na 1. LF svoláno děkanem fakulty setkání v návaznosti na shromáždění UK 19. 1. 2012. Setkání na 1. LF se uskuteční 23. 2. 2012 v 15.00 hodin.
Děkan fakulty informoval o stanovisku vedení Univerzity Palackého v Olomouci, které plně podporuje rezoluci členů akademické obce z 19. 1. 2012.

P. Strejc poděkoval děkanovi fakulty za informace.
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí informace a souhlasí s návrhem děkana fakulty ve věci věcného záměru zákona o vysokých školách.
20 : 0 : 0 schváleno


3. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA – Rozšířená informace o hodnocení výuky studenty
O. Kittnar seznámil přítomné s rozšířeným materiálem o hodnocení výuky studenty,
na názorných tabulkách doložil zlepšení kritizovaných pracovišť.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě. Domnívá se, že informace byla vyčerpávající.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty.

4. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – obsazení výběrových komisí na místa přednostů

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zastoupení Akademického senátu
ve výběrových komisích na obsazení míst přednostů/-ek:
Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN Praha
zástupce Akademického senátu 1. LF UK prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
a náhradník MUDr. Jiří Beneš

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
zástupce Akademického senátu 1. LF UK doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
a náhradník doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.

Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN
zástupce Akademického senátu 1. LF UK MUDr. Jiří Beneš
a náhradník František Vaňásek

Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
zástupce Akademického senátu 1. LF UK prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
a náhradník prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN
zástupce Akademického senátu 1. LF UK prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
a náhradník MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK
zástupce Akademického senátu 1. LF UK prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
a náhradník prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
20 : 0 : 0 schváleno


5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Vyjádření AS 1. LF UK k rezoluci členů akademické obce UK v Praze ze dne 19. 1. 2012
P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě k předloženému textu.

15.25 hodin odchod V. Danzig.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK podporuje rezoluci členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze ze dne 19. 1. 2012:

Rezoluce členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze
My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, konstatujeme, že návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům byly připravovány v neadekvátním spěchu a nesplňují ani základní požadavky kladené na dokumenty tohoto druhu. Oběma materiálům chybí přesvědčivá východiska, jakož i pádné argumenty pro nezbytnost kompletního nahrazení stávající úpravy. Navržené záměry by v kombinaci s úrovní politické kultury v naší zemi vedly k likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol, k omezení jejich nezávislosti a k podřízení politickým a komerčním zájmům. To by v důsledku vedlo k omezení svobody vědeckého bádání, svobody projevu, práva vyhledávat a šířit informace a práva na vzdělání zaručených Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, důrazně varujeme vládu České republiky před přijetím těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů. Českému vysokému školství jinak hrozí nenávratné poškození. Pokud vláda nevyslyší tento apel, uskutečníme nejpozději v týdnu od 27. února další informativní a protestní akce. Vyzýváme také akademické obce všech vysokých škol v České republice, aby v takovém případě učinily vše pro zastavení této nebezpečné hry s budoucností české společnosti.

Bránit všemi silami akademické svobody je totiž morální povinností každého člena akademické obce.
19 : 0 : 0 schváleno

15.30 hodin příchod V. Danzig.

6. Různé

M. Hilšer vyzval přítomné k podpoře akcí na protest proti připravovaným zákonům týkajícím se vysokých škol. Informoval o iniciativách Studentská rada UK a Iniciativa za svobodné školy s celorepublikovou působností.
Protestní pochod je plánován na 29. 2. 2012 (v tento den bude vláda projednávat sporné zákony).
Univerzitní noc proběhne v celé ČR (Brno, Olomouc, Liberec) a jejím smyslem je seznámit veřejnost s univerzitami a jejich činností, která ovlivňuje život veřejnosti. Budou se konat popularizační přednášky, diskuze, promítání a kulturní akce.
Na jednotlivých fakultách se budou konat informativní setkání na shromážděních akademické obce.

P. Pafko se ptá, kde je možné seznámit se se zněním návrhů zákonů.

M. Hilšer sděluje, že text lze najít na webových stránkách Iniciativy za svobodné školy nebo Univerzity Karlovy.

M. Hilšer pošle pozvánky na výše uvedené akce, které budou rozeslány členům AS 1. LF UK.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.45 hodin. Příští zasedání se bude konat 12. března 2012 v 15.00 hodin v seminární místnosti ÚLBLD č. 1.090 (Kateřinská 32, Praha 2).

12. března 2012 ve 12.00 hodin bude schůzka volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana 1. LF UK v místnosti AS (Kateřinská 32, P-2, 4.p. č. dv. 4.019).Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: spravovat