1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 13. 1. 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 1. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, P. Bartůněk, J. Beneš, E. Havrdová, P. Klener, J. Roth,
S. Štípek, M. Vejražka
Neomluveni:
Hosté: M. Holub, M. Miovský, E. Soubustová, A. Šedo,

Návrh programu:
1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK - J. Bříza, P. Kňažeková,
J. Roth, P. Tesařová (10 min.)
2. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 16. 12. 2013 (10 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na jmenování proděkana pro rozvoj
fakulty, Ing. Ivana Mikuly, Ph.D. (10 min.)
5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc., prof. PhDr. M. Miovský, Ph.D. – Koncepce
rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů 2014 – 2018
(20 min.)
6. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na zřízení fakultního pracoviště
(20 min.)
7. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh předběžného rozpočtu 2014 (20 min.)
8. Termíny zasedání (10 min.)
9. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.08 hodin. Přivítal přítomné a požádal o doplnění programu o návrh děkana fakulty na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK, T. Zimy.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání včetně dodatečného bodu, a sice návrhu děkana fakulty na odvolání člena Vědecké rady, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA.
17 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 16. 12. 2013 (10 min.)
P. Strejc upozornil na dvě připomínky k předloženému zápisu, chybějící jméno A. Martana ve složení ekonomické komise a změnu u osoby prof. Elledera ze „zakladatele“ na „předsedu“.
Žádné další připomínky nebyly vzneseny.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis z ustavujícího zasedání v předloženém znění po zapracování výše uvedených připomínek.
17 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc požádal přítomné o možnost předsunutí bodu 7. Návrh předběžného rozpočtu 2014 před ostatní body programu.

7. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh předběžného rozpočtu 2014 (20 min.)
Tajemnice fakulty, E. Soubustová, představila návrh rozpočtu. Poukázala na využití nového mzdového předpisu Univerzity Karlovy k strategickému nárůstu položky mzdové náklady. Zvýší se rovněž příspěvek na stravenky zaměstnanců. Zvýší se příjem za anglickou paralelku. K úsporám dojde například v položkách energií a reprezentačním fondu.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Bříza, předseda ekonomické komise AS, informoval přítomné, že ekonomická komise se sešla a projednala předložený návrh z řady pohledů. Komise považuje návrh rozpočtu za vyrovnaný a zohledňující současný vývoj. Ekonomická komise AS doporučuje schválení návrhu rozpočtu v předloženém znění.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předběžného rozpočtu na rok 2014 v předloženém znění.
17 : 0 : 0 schváleno

1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK - J. Bříza, P. Kňažeková,
J. Roth, P. Tesařová (10 min.)
J. Bříza, P. Kňažeková a P. Tesařová předstoupili, předseda Akademického senátu 1. LF UK přečetl slib a noví členové jej stvrdili rukoudáním a podpisem textu slibu. Poté obdrželi jmenovací listiny.

3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
Děkan fakulty, A. Šedo, poděkoval všem organizátorům Dne otevřených dveří 11. 1. 2014 a rovněž organizátorům Plesu mediků 10. 1. 2014, který zaznamenal kladné ohlasy veřejnosti.

Požádal přítomné o projednání dodatečného bodu programu, a sice odvolání T. Zimy z Vědecké rady vzhledem k jeho navržení na jmenování rektorem UK.

A. Šedo děkuje představitelům Komise pro hodnocení výuky. Připomínky studentů jsou většinou velmi racionální. Vedení fakulty odmění nejlépe hodnocené učitele a ve spolupráci s Komisí podnikne další kroky v jednání s učiteli a pracovišti hodnocenými výrazně negativně.

Děkan fakulty informoval o vzniku nové instituce Agentury zdravotnického výzkumu. Ve strukturách této agentury budou též zástupci 1. LF UK. Očekává se ještě souhlas MF ČR.

15.20 hodin příchod F. Vaňásek.

Dále A. Šedo sdělil, že již byl prodiskutován a připraven Etický kodex člena akademické obce.

Byly připraveny dva projekty Programu VaVpI pro Prahu. Jedná se o projekty rozšiřující zásadním způsobem přístrojové zázemí fakulty a poskytující možnost zadavatelem požadovaného technologického transferu.

A. Šedo konstatoval, že dopadlo velmi kladně hodnocení fakulty provedené mezi prvními ročníky. Osobně děkuje organizátorům tohoto průzkumu.

15.23 hodin příchod O. Naňka.

Děkan fakulty žádá přítomné, aby vzali na vědomí změny v Kolegiu děkana vzhledem k ukončení členství T. Zimy. A. Šedo navrhuje, aby agendu pro zahraniční styky převzal O. Kittnar. Agenda spolupráce s VFN již byla v kompetencích T. Hanuše.

A. Šedo konstatuje, že bude poskytnuta podpora úspěšným žadatelům o Norské Fondy - kompenzace vysokých overheads. Tento přístup je v souladu již probíhající podpory pracovištím přinášejícím svými projekty režii fakultě.

Fakulta připravuje prezentaci veletrhu Gaudeamus.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí sdělení děkana fakulty.

P. Strejc požádal přítomné, aby hlasovali o návrhu na odvolání T. Zimy z Kolegia děkana z důvodu jeho zvolení kandidátem na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze k 31. 1. 2014.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání člena Vědecké rady1. LF UK, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, s účinností ke dni 31. 1. 2014.
22 : 0 : 0 schváleno

4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na jmenování proděkana pro rozvoj
fakulty, Ing. Ivana Mikuly, Ph.D. (10 min.)
A. Šedo seznámil se svým návrhem přítomné. I. Mikula je spolupracovník P. Martáska, je členem Rady BIOCEVu a Kampu Albertov. I. Mikula je schopný, kvalifikovaný pracovník, který umí jednat s lidmi. I. Mikula si vydobyl respekt před staršími kolegy z PřF, MFF a AV ČR. 1. LF UK potřebuje odborníky i z řad nelékařů.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. LF UK projednal záměr děkana fakulty na jmenování proděkana pro rozvoj fakulty, Ing. Ivana Mikuly, Ph.D., ode dne 1. 2. 2014 a nemá proti tomuto záměru námitek.
22 : 0 : 0 schváleno

5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc., prof. PhDr. M. Miovský, Ph.D. – Koncepce
rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů 2014 – 2018 (20 min.)
M. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy, seznámil přítomné s koncepcí rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů, jejichž smyslem je nezvyšovat množství, ale pokračovat na vyšších úrovních studia dobře zavedených programů a hůře se vyvíjející programy utlumit.

A. Šedo poděkoval M. Miovskému za mimořádnou práci. Tato koncepce, která umožňuje celkový přehled, bude kvalitním podkladem pro další jednání s magistrátem a externími partnery při zajišťování nelékařských studijních programů.

O. Naňka se zeptal na současný stav studijního programu Porodní asistentka?


M. Miovský sdělil, že dosud nedošlo vyjádření MŠMT k žádosti o akreditaci.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí Koncepci rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK v Praze 2014 – 2018.
22 : 0 : 0 schváleno

6. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na zřízení fakultního pracoviště (20 min.)
M. Holub, přednosta Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, informoval o spolupráci s ÚVN. Nové fakultní pracoviště by přineslo mnoho výhod v oblasti pedagogické a výzkumné. Kapacita a vybavení ÚVN by byly významnou pomocí pro výuku.

A. Šedo doplnil, že spolupráce s Nemocnicí Na Bulovce v žádném případě nekončí. Vznikem nového pracoviště se však vyřeší mnohé komplikace. S ÚVN má 1. LF UK velmi dobrou spolupráci. Děkuje M. Holubovi za zpracování této myšlenky.

Z. Krška považuje tento krok za racionální a ptá se, zda je zajištěna výuka. Bohužel má špatnou zkušenost.

M. Holub odpovídá, že toto bude dobře zajištěno. Počítá se s tím, že část pedagogických pracovníků přejde do ÚVN a část zůstane v Nemocnici Na Bulovce. V ÚVN budou do výuky zapojeni také sekundární lékaři a primář nového pracoviště.

J. Bříza připomněl diskuze, které probíhají o speciálním zařízení Těchonín. Toto by mohlo být také využito.

M. Holub sděluje, že v Těchoníně se počítá především s výzkumnou činností a nové pracoviště v ÚVN s ním nebude nijak propojeno. Fakulta však bude mít díky novému pracovišti možnost podílet se na resortních projektech MO ČR.

P. Strejc se domnívá, že založení nového pracoviště si nežádá náklady ze strany fakulty.

A. Šedo potvrzuje, že fakultě náklady nevzniknou.

Akademický senát 1. LF UK v Praze rozhodl na návrh děkana 1. LF UK v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN s účinností od 1. března 2014.
22 : 0 : 0 schváleno

8. Termíny zasedání (10 min.)
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s předloženým návrhem termínů zasedání Akademického senátu 1. LF UK, a to 10. 2., 10. 3., 7. 4., 19. 5. a 16. 6. 2014.
22 : 0 : 0 schváleno

9. Různé

P. Strejc poděkoval a rozloučil se s přítomnými a ukončil zasedání v 15.50 hodin.

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat