1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 6. 2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 6. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: M. Dianiška, A. Furmánková, P. Charilaou, P. Klener, J. Kobylák, P. Pafko,
J. Studený, M. Žiga,
Neomluveni:
Hosté: A. Šedo, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 14. 5. 2012 (5 min.)
2. Kontrola zápisu z 28. 5. 2012 (5 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Návrh na složení Vědecké rady od 1. 9. 2012 (10 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Návrh na jmenování proděkanů od 1. 9. 2012 (10 min.)
6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Návrh na změnu Vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia (15 min.)
7. Účast na zasedáních členů AS 1. LF UK (10 min.)
8. Termíny zasedání AS 1. LF UK v ak. roce 2012/2013 (10 min.)
9. L. Bajer – Zpráva o Senátorské schránce (10 min.)
10. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.00 hodin a požádal přítomné o schválení programu zasedání.
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s předloženým programem zasedání.
18 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu ze 14. 5. 2012
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí se zápisem
ze zasedání AS 1. LF UK dne 14. 5. 2012 v předloženém znění.
18 : 0 : 0 schváleno

2. Kontrola zápisu z 28. 5. 2012
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí se zápisem
ze zasedání AS 1. LF UK dne 28. 5. 2012 v předloženém znění.
18 : 0 : 0 schváleno

Vzhledem k nepřítomnosti děkana fakulty navrhl předseda AS 1. LF UK projednat bod 8.

8. Termíny zasedání AS 1. LF UK v ak. roce 2012/2013

15.05 hodin příchod J. Beneš, L. Kaloš, A. Martan a O. Naňka.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s navrženými termíny zasedání pro akademický rok 2012/2013 takto:
8. října, 5. listopadu a 3. prosince 2012; 14. ledna, 11. února, 11. března, 15. dubna,
13. května a 10. června 2013.
22 : 0 : 0 schváleno


3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval o jednáních kolegia děkana, která se zabývala především přijímacím řízením. Na fakultu se přihlásilo 5500 uchazečů. Dále se kolegium děkana zabývalo vyhodnocením Studentské vědecké konference, přípravou pobytu v Dobronicích ve dnech 25. 8. – 4. 9. 2012. Děkan fakulty informoval o specializačním vzdělávání na fakultě, kde již probíhají atestace. Dále se zmínil o investičních akcích, a to výhledu na akademický rok 2012/2013 (rekonstrukce posluchárny Purkyňova ústavu, v roce 2013 s finanční podporou MŠMT rekonstrukce posluchárny Hlavova ústavu, Ústavu soudního lékařství, fasády v Kateřinské, v plánu je rekonstrukce Fyziologického ústavu a Ústavu hygieny a epidemiologie).
Děkan fakulty předal přítomným zprávu z kolegia rektora o činnosti a hospodaření Univerzity Karlovy. Dále děkan fakulty informoval o České konferenci rektorů za účasti ministra školství, Petra Fialy. Bude vytvořena pracovní skupina pro evropské fondy.
MŠMT jedná s MV o novele zákona o vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Toto může ovlivnit zahraniční pedagogy a studenty.
Děkan fakulty se rovněž zmínil o Radě vlády pro vědu a výzkum (problémy AV ČR + další vědecké instituce).
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 1. LF UK již vyšla v ČJ a dokončuje se v AJ.
Přes nepříznivé ekonomické období fakulta hospodaří zdravě a děkan fakulty rozhodl
o rozdělení odměn zaměstnancům ze mzdových prostředků ve výplatě za červen 2012.
V souvislosti se změnami ve VFN ve věci docházky připravuje 1. LF UK metodické opatření k této problematice.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Návrh na složení Vědecké rady od 1. 9. 2012
Děkan fakulty ve spolupráci s nově jmenovaným děkanem, A. Šedo, předložil návrh na složení Vědecké rady od 1. 9. 2012. Změny ve složení jsou nepatrné. Do Vědecké rady nelze zahrnout všechny osobnosti. Členství bylo projednáno se všemi navrženými i s jejich kolegy z jednotlivých oborů.

P. Strejc žádá přítomné o schválení formy hlasování.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s hlasováním
o předloženém seznamu navrženého složení Vědecké rady najednou.
22 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze projednal záměr děkana fakulty na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK ode dne 1. 9. 2012 tak, jak jej děkan předložil, a nemá námitek.
22 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo doplnil, že kromě těchto členů vyzval ke členství ještě zahraniční osobnosti, které si tohoto členství velice váží. Předpokládá, že zahraniční členové nebudou pouze formálními členy Vědecké rady.

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA -Návrh na jmenování proděkanů od 1. 9. 2012
T. Zima předkládá se souhlasem A. Šedo návrh na jmenování proděkanů.

A Šedo podotýká, že se opět jedná o minimum změn. Se všemi navrženými bylo diskutováno. Předpokládá postupnou generační obměnu členů kolegia děkana.

P. Strejc vyzval k rozpravě.

J. Živný nezná L. Kolářovou, přednostku Ústavu imunologie a mikrobiologie.

A. Šedo sděluje, že L. Kolářová přišla na fakultu před několika lety, je významná vědkyně a pedagožka. Je pracovitá a energická. Má dobrou zkušenost s její spoluprací.

T. Zima informuje, že přivedl L. Kolářovou na fakultu v době, kdy byly na Ústavu imunologie a mikrobiologie problémy. Ústav se od té doby dobře vyvíjí. L. Kolářová je ve svém oboru respektovaná osobnost.

L. Bajer navrhuje hlasování podle jmen.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s hlasováním o celém seznamu navržených proděkanů současně.
22 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze projednal záměr děkana fakulty na jmenování proděkanů 1. LF UK ode dne 1. 9. 2012 tak, jak jej děkan předložil, a nemá námitek.
22 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo děkuje za důvěru a doplňuje ještě, že by uvítal zastoupení studentů v kolegiu děkana (2 osoby). Očekává návrhy ze strany studentů.


6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Návrh na změnu Vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia
T. Zima představil, v čem spočívá návrh na změnu vnitřního předpisu. Změna byla projednána s právním oddělením a jedná se pouze o technicko-administrativní záležitost.

O. Naňka se ptá, zda změna bude platit od příštího akademického roku?

T. Zima sděluje, že změnu vnitřního předpisu musí ještě schválit AS UK, platnost tedy připadá v úvahu až od příštího akademického roku.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje na návrh děkana změnu vnitřního předpisu, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia na
1. lékařské fakultě, tak, jak jej předložil děkan fakulty, a na základě tohoto usnesení jej postoupí ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.
22 : 0 : 0 schváleno

7. Účast na zasedáních členů AS 1. LF UK

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze bere na vědomí předložený materiál, který je přílohou zápisu.


9. L. Bajer – Zpráva o Senátorské schránce
L. Bajer informoval přítomné, že do senátorské schránky došlo 31 příspěvků. Všechny byly kladně vyřízeny, a to do 3 dnů. Příspěvky se týkaly převážně přijímacího řízení. Na provozu senátorské schránky se podíleli studenti a studentky AS 1. LF UK.
Senátorská schránka se osvědčila. Komunikace s veřejností byla díky schránce rozšířena.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze bere na vědomí zpráv
o využití senátorské schránky.

10. Různé
T. Zima přeje všem členům AS 1. LF UK pěkné léto a srdečně zve na inauguraci děkana
1. LF UK dne 3. září 2012 ve 14.00 hodin a současně na rozloučení se stávajícím děkanem.

O. Naňka se dotazuje na akreditaci fyzioterapie.

T. Zima sděluje, že O. Švestková dokončuje přípravu žádosti a věří, že během července bude akreditační spis předložen.

P. Strejc ukončil zasedání AS 1. LF UK v 15.45 hodin.
Příloha zápisu: Účast členů AS 1. LF UK na zasedáníchZapsala: E. Svobodová


Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat