1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 10.6.2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 6. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, R. Brůha, P. Charilaou, P. Klener, Z. Krška, J. Lindner,
J. Studený
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, J. Mašková, J. P. Novotný, E. Soubustová, Š. Svačina, A. Šedo,
S. Štech


Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 13. 5. 2013 (5 min.)
2. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Prodloužení akreditace magisterského
programu oboru Intenzivní péče (20 min.)
4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.; MUDr. Lukáš Bajer - Návrh na změnu
vnitřních předpisů - Pravidla pro organizaci studia (20 min)
5. Miroslav Důra - Informace ze zasedání AS UK - Pravidla pro jednotné
způsoby grafického užívání znaku UK (10 min.)
6. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Jmenování Martina C. Putny profesorem
(15 min.)
7. Prezentace prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., Pedagogická fakulta UK,
prorektora UK, kandidáta na funkci rektora UK (30 min.)
8. prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. - Podmínky přijímacího řízení
pro akademický rok 2014/2015 (20 min.)
9. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – Žádost o rozšíření akreditace
o navazující magisterský obor Nutriční terapeut
v prezenční a kombinované formě studia (20 min.))
10. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK v Praze, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.08 hodin. Přivítal přítomné a hosty, a požádal o schválení navrženého programu jednání.

Akademický senát 1. LF UK v Praze souhlasí s programem jednání.
16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 13. 5. 2013
P. Strejc požádal přítomné o vyjádření k předloženému zápisu z jednání dne 13. 5. 2013.

Akademický senát 1. LF UK v Praze souhlasí se zápisem z jednání dne 13. 5. 2013 v předloženém znění.
16 : 0 : 0 schváleno

15.10 hodin příchod P. Pafko.

2. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné o probíhající diskuzi 1. LF UK v Praze a Vojenské nemocnice v Praze o společném pracovišti, Infekční klinice. Jednání se příznivě vyvíjí. Pražské lékařské fakulty a nemocnice nemají žádné výhrady.
Fakulta dále ustanovuje dotace na provozní náklady pracovišť.
Děkan fakulty žádá plénum AS 1. LF UK o stanovisko ke změně Studentské vědecké konference 1. LF UK na Pražskou studentskou vědeckou konferenci. Domnívá se, že přínos by byl kromě jiného i v technicko-administrativním zjednodušení.

P. Pafko se dotázal, zda by se Pražská studentská vědecká konference týkala pouze lékařských nebo všech fakult.

A. Šedo odpověděl, že by se týkala pouze lékařských fakult.

J. Živný navrhuje, aby se jednalo o Studentskou vědeckou konferenci Univerzity Karlovy.

A. Šedo se domnívá, že by se konference týkala pouze pražských fakult. Mimopražské jsou pak zastoupeny na celorepublikové úrovni. Kromě toho je konference přístupná i ostatním fakultám.

J. Živný trvá na názoru, aby konference zahrnovala všechny lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

A. Šedo přizve k jednání kolegy z Hradce Králové a Plzně, aby se k věci vyjádřili.

15.15 hodin příchod J. Bříza.

A. Furmánková se zeptala, zda tak nedojde ke snížení šance studentů účastnících se společné konference dostat se do celostátního kola soutěže.

A. Šedo odpověděl, že by do dalšího kola postupovali nejlepší z každé fakulty.

Děkan fakulty se dále zmínil o setkání rektorů;
finanční podpoře projektů Biocev a Kampus;
nové zdravotnické agentuře.
Poté vyzval přítomné k diskuzi.

J. Kunstýř měl dotaz ke společnému pracovišti s ÚVN Praha.

15.20 hodin příchod O. Naňka, K. Smetana.

A. Šedo upřesňuje, že Nemocnice Na Bulovce souhlasí se vznikem pracoviště. Jednalo by se o rozšíření nikoli o přesun lůžek.

A. Furmánková se zeptala na pedagogický lékařský tým, který by na tomto pracovišti působil?

A. Šedo sděluje, že v ÚVN by byl hlavní výzkum, což umožňuje zázemí laboratoří. Rozšíření pracoviště Kliniky infekčních nemocí by zůstalo pod vedením M. Holuba.

15.22 hodin příchod M. Vejražka.

3. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Prodloužení akreditace magisterského
programu oboru Intenzivní péče
Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. Jedná se o končící akreditaci, kterou je třeba prodloužit, aby dostudovali studenti, kteří toto studium započali.

Akademický senát 1. LF UK v Praze doporučuje prodloužení akreditace magisterského programu oboru Intenzivní péče.
21 : 0 : 0 schváleno


4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.; MUDr. Lukáš Bajer - Návrh na změnu
vnitřních předpisů - Pravidla pro organizaci studia
L. Bajer seznámil přítomné s problematikou přihlašování na státní zkoušky. Doporučuje zabývat se problémem na poradě přednostů, projednat možnosti SISu.

A. Tesař se dotázal, zda je to otázka jen státních zkoušek?

L. Bajer sděluje, že po vyřešení problému u státních zkoušek by byl stejný způsob převzat i pro ostatní zkoušky. Toto není nutné rozlišovat.

A. Tesař chtěl vědět, zda je třeba nové studenty upozorňovat na tento postup.

L. Bajer konstatoval, že postup je teprve diskutován a poté musí projít schvalovacím řízením. Je tedy předčasné podávat studentům informace o změnách.

P. Strejc přivítal S. Štecha, který se dostavil na zasedání AS 1. LF UK, aby prezentoval svůj program jako jeden z kandidátů na rektora Univerzity Karlovy.

5. Miroslav Důra - Informace ze zasedání AS UK - Pravidla pro jednotné
způsoby grafického užívání znaku UK
M. Důra stručně informoval o hlavních zásadách užívání znaku Univerzity Karlovy.
Znak Univerzity Karlovy je samostatný obraz, zatímco logo je obraz doplněný textem, názvem UK. Název je umístěn napravo nebo dole. Název má stanovené písmo. Kolem znaku musí být ochranná zóna. Znak musí být v barvě červené (výjimečně černé nelze-li použít barvu). Použití znaku se řídí čl. 62 Statutu UK, přílohy č. 10 Statutu UK.

Akademický senát 1. LF UK v Praze bere na vědomí pravidla pro používání znaku Univerzity Karlovy.


6. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Jmenování Martina C. Putny profesorem
P. Strejc přednesl přítomným návrh dodatečně podpořit prohlášení předsedů Akademických senátů k rozhodnutí prezidenta republiky odmítnout jmenovat Marina C. Putnu profesorem dodatečně, vzhledem k mezidobí v zasedání AS 1. LF UK.

L. Bajer nesouhlasí se zpětným vyjadřováním se k této záležitosti.

M. Důra se domnívá, že Fakulta humanitních studií zareagovala s podporou Univerzity Karlovy, a není již důvodu se k záležitosti vracet.

P. Strejc je přesvědčen, že 1. LF UK by měla zaujmout stanovisko k této zásadní otázce, přestože záležitost již není aktuální.

V. Danzig konstatuje, že v této otázce nemá jasno.

A. Šedo se obrací na prorektora, S. Štecha, s domněnkou, že stanovisko bylo již přijato na rozšířeném kolegiu rektora?

S. Štech odvolává na zápis z jednání. Důležité je především vyjádření Akademických senátů. V této záležitosti je podstatný princip.

J. Beneš ml. navrhuje vyjádřit zpětnou podporu.

A. Furmánková souhlasí s tímto návrhem.

P. Pafko informuje, že si nechal udělat právní rozklad. Prezident musí podepsat předložený návrh, který má být navíc signovaný předsedou vlády. Na druhé straně je odsouzeníhodné, aby se budoucí profesor choval nepatřičně, neboť ovlivňuje mladou generaci. To je etická rovina problému. Jedná se o formu, nikoli obsah. Obrací se s dotazem na názor studentských zástupců AS.

M. Důra se za studenty domnívá, že se zabývají především vědeckými výsledky osobnosti.

P. Pafko podobnou odpověď očekával. Vysvětluje, že učitel ovlivňuje mladou generaci a nemůže si dovolit totéž, jako kdyby byl pouze vědec.

J. Beneš st. informuje přítomné o dopisu pracovníka Ústavu biofyziky a informatiky, O. Jelínka, v podobném duchu jako se vyjádřil P. Pafko. Tento dopis byl rozeslán na významné adresy institucí ČR. AS by měl být informován, že z 1. LF UK tento dopis odešel.

16.00 hodin odchod V. Danzig.

A. Šedo se domnívá, že se jedná o princip samotného aktu.

L. Bajer upozorňuje, že se zdrží hlasování.

P. Pafko konstatuje, že se jedná o hlasování o postupu pana prezidenta.

A. Furmánková konstatuje, že se AS 1. LF UK připojuje k již řečenému.

P. Strejc navrhuje usnesení:

Akademický senát 1. LF UK v Praze dodatečně vyjadřuje nesouhlas s postupem při jmenování doc. Mgr. Martina C. Putny, Dr., profesorem.
17 : 0 : 3 schváleno


7. Prezentace prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., Pedagogická fakulta UK,
prorektora UK, kandidáta na funkci rektora UK
S. Štech informoval přítomné, že sledoval bývalého děkana 1. LF UK, T. Zimu, který rovněž kandiduje na místo rektora UK, velmi si ho váží a věří, že volební kampaň bude probíhat důstojně.
Na případu M. C. Putny je patrné pronikání jiných sfér na akademickou půdu, které se bude v budoucnu prohlubovat a povede k transformaci veřejnoprávních institucí.
Univerzita Karlova potřebuje být navenek mezinárodně viditelná a musí si zachovat svou autonomii.

16.20 hodin odchod M. Žiga.

Univerzita by se měla více snažit získávat evropské dotace a zaujmout ofenzivnější postoj ve vnějších vztazích.
Pro mladé by měl být zajištěn kariérní růst vázaný na vědeckou práci.
Na Univerzitě a všech jejích součástech by mělo být přátelské a přístupné prostředí.
Doktorské studium by mělo představovat společné bádání. Dále by se měly podporovat badatelské pobyty, internacionalizace.
Univerzita Karlova je ve skutečnosti lepší, než je prezentováno.
Heslem by mělo být: Nabízet se, ale nepodbízet se.
Řízení výstavby velkých center Albertov, Biocev, kampusy v Plzni a v Hradci Králové obsadit kompetentními lidmi bez ohledu na akademické funkce.
S. Štech vybídl přítomné k diskuzi.

A. Tesař konstatuje, že největší chybou UK je přístup k pregraduálním studentům.

S. Štech reaguje upozorněním na nejasný postoj k strukturovanému studiu. Bakaláři nejsou v centru zájmu a zapomíná se, že je to předstupeň k magisterskému studiu.

16.30 hodin příchod P. Broulík.

S. Štech si představuje, že by se měl zlepšit Studijní informační systém, aby byl použitelný i pro atypické studium.
Měla by vzniknout publikační platforma pro studenty.

O. Naňka se domnívá, že by měly být dostupné zápisy z kolegia rektora. Nyní nejsou k dispozici.

S. Štech odpovídá, že zápisy musí být dostupné. Vše je otázkou dělby práce a kompetencí.

O. Naňka se domnívá, že student se nedostane k audienci prorektora přes úředníky.

S. Štech trvá na tom, že každý člen akademické obce má právo na osobní komunikaci s funkcionáři univezity.

O. Naňka se zeptal, co se S. Štechovi nejvíc podařilo za uplynulé období?

S. Štech již 10 let působí ve funkci prorektora, dříve pro rozvoj, včetně investic, nyní pro strategický rozvoj. Za velké úspěchy považuje založení CPPT a evropský certifikát UK pro školení na transfer technologií.
Dále S. Štech se zasadil o existenci a kvalitní činnosti Odboru analýz a strategií.
Dalším úspěchem je i Alternativní Bílá kniha UK (Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství).
Konečně, kvalitně začíná být nastavený systém vnitřního hodnocení (získávání zpětných vazeb o vlastní činnosti).

E. Soubustová se zeptala, zda prorektor považuje odměňování akademických pracovníků za odpovídající? A co učiní pro jeho zlepšení?

S. Štech konstatoval, že nové mzdové tarify jsou v mezích zákona, lze navýšit osobní ohodnocení. Navázal na předchozí myšlenky nastavení kritérií kvality, které by umožnilo získávání prostředků na Univerzitu prostřednictvím vlivu zástupců UK v nejvyšších orgánech (RVVI, ČKR, Reprezentativní komise ad.). Vedení Univerzity se musí pokusit otevřít mnoho neřešených otázek.

L. Bajer se zeptal, co může UK uhájit ke konceptu univerzitních nemocnic.

S. Štech zastává názor, že zvolená strategie děkanů lékařských fakult zachovat jejioch veřejnoprávní charakter je v zásadě správná. Co je univerzitní nemocnice a co ji odlišuje od ostatních nemocnic – je to klinický výzkum a špičková výuka. Síť nemocniční péče v celém stítě je důležitá. Univerzitní nemocnice totiž nemůže být špičkovým zdravotnickým centrem a současně suplovat zrušené pohotovosti.

P. Strejc děkuje S. Štechovi za prezentaci a diskuzi.

S. Štech po rozloučení s přítomnými opustil jednací sál.8. prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. - Podmínky přijímacího řízení
pro akademický rok 2014/2015
J. Dušková seznámila přítomné se změnami v přijímacím řízení. Všichni uchazeči budou zasílat pouze elektronické přihlášky. Pouze přijatí pak budou dokládat potvrzení od lékaře při zápisu ke studiu. Aktuální maturanti budou mít bonus 40 bodů. Podmínkou jsou 4 roky studia českého jazyka na střední škole.

J. Beneš ml. se zeptal, zda 40 bodů bonusu platí i pro uchazeče o studium zubního lékařství?

J. Dušková potvrdila, že toto platí pro všechny aktuální maturanty.

A. Tesař se zeptal, zda student, který zapomene poslat s přihláškou katalogový list, nedostane 40 bodů?

J. Dušková sdělila, že se studenty bude osobně jednat studijní oddělení. Fakulta chce dát šanci novým příchozím.

A. Furmánková se domnívá, že je to nevýhoda pro studenty, kteří z různých důvodů nemohou přijít hned po maturitě. Nevidí v bonusu hlubší smysl.

J. Dušková konstatuje, že bonifikace vychází z výsledků výpočtu Oddělení výpočetní techniky. Aktuální maturanti mají jednoznačně lepší studijní výsledky. Jedná se o první krok ve změnách, které budou následovat v příštích letech. Fakulta má zájem o kvalitní studenty, takto získá nejlepší. Hodnocení nejlépe ukáže součet testů + výsledků SŠ + maturitního výsledku. Tento souhrn je mnohem lepší než jedna přijímací zkouška.

A. Šedo potvrzuje řečené.

A. Furmánková bere na vědomí, ale domnívá se tak, že fakulta není otevřená všem.

A. Šedo souhlasí, že na začátku nemají všichni stejnou šanci. Jedná se o investici do nejschopnějších. Podle výpočtů je nejlepším ukazatelem výsledek studia matematiky.

A. Furmánková považuje za nutné toto zdůvodnit.

A. Šedo souhlasí, že změnu je nutné doprovázet informacemi dovnitř i vně fakulty. Podle průzkumů SCIA by přišli lepší studenti, kdyby věděli, že 1. LF UK chce ty nejlepší.

L. Bajer se zeptal na případ, kdy student dodá maturitní vysvědčení ex post?

J. Dušková stvrzuje, že podmínka aktuální maturant se vztahuje i na podzimní maturanty.

L. Bajer se domnívá, že se tak fakulta odklání od jednotného přístupu.

J. Dušková konstatuje, že v září budou pokračovat jednání.

A. Šedo doplňuje, že úroveň středních škol neznáme.

J. Kobylák se zeptal, zda bonifikaci dostane každý student české paralelky.

Jeho dotaz byl potvrzen.


Členové Akademického senátu 1. LF UK v Praze byli seznámeni s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 a vzali je na vědomí.

17.00 hodin odchod P. Pafko.

9. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – Žádost o rozšíření akreditace
o navazující magisterský obor Nutriční terapeut v prezenční a kombinované formě studia
Š. Svačina představil přítomným obor, který běží na fakultě již 5 let. O magisterský obor je velký zájem. 1. LF UK má jediná tento obor a v ČR je hodně Bc. studentů.

P. Strejc vyzval k rozpravě.

Akademický senát 1. LF UK v Praze doporučuje rozšíření akreditace programu Specializace ve zdravotnictví o navazující magisterský obor Nutriční terapeut v prezenční
a kombinované formě studia.
19 : 0 : 0 schváleno

10. Různé
P. Strejc upozornil přítomné na podzimní volby do AS 1. LF UK.

J. Mašková představila aktivity, které cílí na prezentaci fakulty směrem k veřejnosti.

Přítomní shlédli tři videoklipy umístěné na youtube.

A. Šedo poděkoval studentům za spolupráci.

Další propagační akcí pro adepty studia na 1. LF UK byla Jednička na zkoušku. Bylo pozváno 280 studentů a zúčastnilo se 130. 25členné skupiny byly doprovázeny vždy třemi studenty 1. LF UK. Akce byla úspěšná s pozitivní zpětnou vazbou.
J. Mašková poděkovala všem organizátorům a zúčastněným.

P. Strejc poděkoval za příspěvek.

A. Tesař požádal přítomné o názor na vytvoření informačního média na webových stránkách fakulty. Domnívá se totiž, že o Studentskou vědeckou konferenci byl malý zájem ze strany pregraduálních studentů z důvodu špatné informovanosti. Názory studentů se na tento návrh liší, proto žádá názor členů AS.

A. Šedo se domnívá, že myšlenka je velmi dobrá. Pokud by byla dobře zpracována, měla by pro fakultu propagační i pedagogický efekt.
Současně připomněl, že na fakultě je volitelný předmět Diplomová práce.

P. Broulík upozorňuje, že studenti, kteří se chtěli věnovat vědě, se vždy projevili svým zájmem.

A. Furmánková se domnívá, že informovanost je na dobré úrovni. Studenti se zájmem sami přijdou na pracoviště. Ostatní by toto považovali za činnost zasluhující odměnu.

A. Tesař měl na mysli pracoviště, kam se běžně student nedostane.

L. Bajer poukázal na průzkum, který prezentoval na jednom z minulých zasedání. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že studenti docházeli na pracoviště z vlastního zájmu.

A. Furmánkové se nápad líbí, ale obává se, že studenti budou očekávat bonus např. formou výjezdu do zahraničí v rámci Erasmu.

F. Vaňásek navrhuje využít již existujících platforem, např. stanice Leonardo Českého rozhlasu, kde je prezentována věda, dosud převážně přírodních věd.
Dalším příkladem je akce Masarykovy univerzity Miluji vědu.

P. Strejc souhlasí s tím, že úspěšný student bývá obvykle podchycen examinátorem.

Předseda Akademického senátu popřál všem příjemné léto a dovolené, a ukončil zasedání v 17.38 hodin. Následující zasedání se bude konat 7. října 2013.


Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat