1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 10. 3. 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 3. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: K. Kučerová, N. Malinová, S. Smutný, F. Vaňásek
Neomluveni:
Hosté: J. Michl, E. Soubustová, A. Šedo,

Návrh programu:
1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK - J. Roth (5 min.)
2. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 13. 1. 2014 (10 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Etický kodex 1. LF UK. (20 min.)
5. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Institucionální podpora vědy – PRVOUK
(20 min.)
6. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Hospodaření v roce 2013 (20 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.02 hodin. Přivítal přítomné a požádal o schválení návrhu programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil předložený návrh programu zasedání.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK
P. Strejc vyzval přítomného J. Rotha, aby předstoupil. Poté přečetl slib člena Akademického senátu, který přítomní vyslechli vestoje. J. Roth potvrdil slib slovem „slibuji“ rukoudáním a podpisem textu slibu.


2. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 13. 1. 2014
P. Strejc požádal přítomné o schválení předloženého návrhu zápisu ze 13. 1. 2014.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil předložený návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu dne 13. 1. 2014.
26 : 0 : 0 schváleno


3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, A. Šedo, informoval o změně vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy ve věci funkčních příplatků.
Děkan fakulty informoval přítomné, že 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy obnovila a získala nové akreditace pro konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Dějiny lékařství, Kardiochirurgie a Nukleární medicína.

A. Šedo konstatoval, že Koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vypracovaná M. Miovským byla pozitivně přijata na Magistrátu hl. m. Prahy a lze počítat s jeho podporou a spoluprací.
A. Šedo by chtěl zveřejňovat na intranetu fakulty v rámci vnitřní informovanosti refundace režií podle přínosu jednotlivých pracovišť.
K předloženým projektům Programu VaVpl pro Prahu by měl být znám výsledek do konce března t.r., stejně jako výsledky žádostí GA UK.
A. Šedo informoval o kladném hodnocení výuky studenty na 1. lékařské fakultě ze strany rektorátu Univerzity Karlovy, který na toto hodnocení klade velký důraz. Této problematice se bude důsledněji věnovat příští zasedání Akademického senátu.


4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Etický kodex 1. LF UK
A. Šedo konstatoval, že 1. lékařská fakulta na různých fórech již svůj etický kodex diskutovala a nyní navazuje na etický kodex Univerzity Karlovy a doplňuje vlastní specifika.

P. Strejc upozornil na připomínku T. Zimy ohledně označení jednotlivých bodů paragrafy.

A. Šedo toto považuje za grafické rozlišení.

P. Pafko upozorňuje na skutečnost, že pokud by kodex vešel v platnost, nemohou studenti hodnotit výuku anonymně.

15.15 hodin odchod J. Bříza.

A. Šedo se domnívá, že se jedná o jiné hodnocení. Reálné konflikty budou řešeny jednotlivě.
P. Strejc navrhuje poznámku pod čarou, a sice s výjimkou hodnocení výuky studenty.

O. Pafko se dále dotázal, co je míněno pod bodem 19?

J. Živný se domnívá, že bod 19 je navíc, neboť záležitost je již obsažena v bodě 17 – toto řeší etická komise. Zajímalo by ho, jak je míněn bod 3 a 4?

P. Kňažeková se domnívá, že právě anonymita hodnocení výuky studenty je hodnocena mezi studenty kladně.

A. Šedo je stejného názoru. Zrušení anonymity by mnohé odradilo. I anonymní hodnocení má vypovídající hodnotu.

Ke kodexu měli další připomínky a návrhy K. Smetana, Z. Krška a P. Strejc.

M. Důra navrhl. aby byla tato problematika ještě odložena na příští zasedání k další diskuzi.


5. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Institucionální podpora vědy – PRVOUK
A. Šedo podal vysvětlení k předloženému materiálu. Zdůraznil, že na rozdělování finančních prostředků se spolupodílí řada kritérií. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké finanční celky, je hlavní odpovědnost na vedoucích Prvouků. Rozdělení finančních prostředků by mělo být podle potřeb jednotlivých projektů tak, aby výsledky byly co nejproduktivnější.

P. Strejc vyzval k rozpravě.

A. Šedo se dotázal přítomných, zda se domnívají, že by toto rozdělení finančních prostředků mělo být zveřejněno na intranetu?

A. Martan informoval přítomné, že se sešla ekonomická komise, souhlasí s předloženým návrhem a doporučuje jeho schválení.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil rozdělení prostředků PRVOUK 2014 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno


6. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Hospodaření v roce 2013
A. Šedo krátce seznámil přítomné s předloženým materiálem a vyzval ekonoma 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, J. Michla, aby se ujal slova.

J. Michl okomentoval předložené materiály o hospodaření 1. lékařské fakulty v roce 2013.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

J. Živný se dotázal, zda 4% sestup neznamená nutnost obnovovat technické zařízení.

J. Michl vysvětluje, že končí odpisy z let, kdy byly velké náklady na technická zařízení.

A. Šedo doplňuje, že nákup nových zařízení umožní pouze velké projekty.

P. Pafko se zeptal, zda poplatky znamenají anglickou paralelku? A jak se faktor vyvíjel a jak se s tím počítá v budoucnosti?

A. Šedo odpovídá, že toto lze hodnotit z různých hledisek. Jisté však je, že bez doplňkové činnosti a anglické paralelky by státní finanční podpora potřeby fakulty nepokryla. S anglickou paralelkou je tedy nutno počítat i do budoucna.

A. Martan sdělil přítomným stanovisko ekonomické komise, která doporučuje schválení předloženého materiálu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil zprávu o hospodaření 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za rok 2013 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno

7. Různé
J. Raboch se zeptal na spolufinancování evropských projektů?

A. Šedo odpověděl, že informaci o výši vlastní spoluúčasti dosud nemáme a proto bude možné ekonomickou stránku řešit, až po výsledcích projektů VaVpl pro Prahu.

K. Smetana upozornil na informaci z médií o vzniku nové lékařské fakulty v Karlových Varech.

A. Šedo se obrátil s prosbou ke studentské části Akademického senátu o doplnění deseti aktivních skupin o studentské zástupce. Upozorňuje na časovou zátěž. Seznam skupin předá M. Důrovi.

A. Šedo dále upozornil na oslavy založení Univerzity Karlovy 7. 4. 2014 ve 14.00 hodin, které se konají v den zasedání Akademického senátu. V této souvislosti požádal přítomné, aby uvážili, zda nepřeloží toto zasedání na jiný termín.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolil pro příští zasedání termín 14. 4. 2014 v 15.30 hodin.

P. Strejc poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 16.00 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat