1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 1. zasedání KD ze dne 4. 9. 2017

Zápis z 1. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

dne 4. 9. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

P R O G R A M

1. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 4. 9. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 20. kolegia děkana, které se konalo dne 17. 7. 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Přehled zákonných termínů

– akreditace,

– harmonogram studijního oddělení,

– harmonogram granty,

– oddělení pro vědeckou činnost zahraniční styky - akreditace Ph.D.

– akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Přijímací zkoušky a testování

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) CAPI

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

5) Různé

Ad 1.)

Doc. Živný k Task force PGS informoval o záměru unifikovat státnicové obhajoby pro postgraduální studium. K tématu se uskuteční schůzka doc. Živného a prof. Kolářové s prof. Černým. Doc. Živný dále informoval o existenci webu UK a VŠE studyinprague.cz, kde jsou obory dostatečně propagovány. Prof. Svoboda připravuje informace o postdoc. studiu v biomedicíně. Děkan prof. Šedo připomněl nutnost vzniku dopisu připomínek k PhD. pro KOR RUK v září 2017. Prof. Kolářová uvedla, že na webu a TV plazmách běží informace o obhajobách disertačních prací. Dále Kolářová sdělila, že v rámci akreditace UK chybí vůle a metodika sjednocení postgraduálního vzdělávání.
Termín: září
Zodpovědnost: doc. Živný

Prof. Smetana ke smlouvě pro autory s EBSCO uvedl, že bude nutná přímá účast právničky Mgr. Jenčíkové (nebo jiný zástupce z právního odd.) na jednání s českým zástupcem EBSCO.

Termín schůzky: určí prof. Smetana

Zodpovědnost: prof. Smetana

Děkan prof. Šedo informoval o žádosti prof. Hanuše, aby byl kvůli nárůstu kompetencí

Nahrazen ve Vědecké radě 1. LF UK primářem kliniky. Informace bude předložena senátu.

Prof. Smetana potvrdil zájem spol. Bbraun o kurzy v Anatomickém ústavu. Předpokládá, že by je fakulta mohla zahájit v září 2018. Prof. Smetana dále uvedl, že ústav se potýká s nedostatkem pitevních laborantů. Možné řešení je ve spolupráci se soukromou firmou nebo v zaměstnání mediků na částečný úvazek.

Proděkan prof. Miovský referoval o současném stavu uzavírání smluv mezi fakultou a soukromými subjekty.


Ad 2.)

Tajemnice Ing. Soubustová přednesla přehled zákonných termínů, přehled akreditovaných studijních programů/oborů na 1. LF UK, harmonogram studijního odd., termíny grantových agentur.


Ad 3.)

Proděkanka prof. Dušková sdělila, že děkan rozhodl o přijetí 893 studentů Všeobecného lékařství, ke studiu se zapsalo 357 z nich. Na Zubní lékařství bylo přijato 79 studentů, z nichž se 39 zapsalo ke studiu.

Proděkanka prof. Dušková dále informovala o novinkách na akad. rok 2018/2019. Na Všeobecné lékařství bude přijato 680 studentů (690 v a. r. 2017/2018), pro obor Všeobecná sestra (kombi) nebudou přijati žádní uchazeči (oproti 40 studentům v a. r. 2017/2018). Vyvstane nová možnost bonifikace za matematiku pro Všeobecné a Zubní lékařství – složení zkoušky Matematika + (Cermat) výborně či chvalitebně. Další změnou, pro studium v češtině, bude vyšší úroveň znalosti ČJ pro ty, kteří z ČJ nematurují, a to C1 (namísto B1).

MUDr. Vejražka poznamenal, že poměr zapsaných a přijatých se snižuje stále klesajícím počtem maturantů. Děkan prof. Šedo uvedl, že počet přihlášených stoupá, klesá počet přijímaných a stoupá počet absolventů.

Ad 4.)

RNDr. Šefc informoval o činnosti CAPI. Všechny přístroje v CAPI fungují bez problémů, probíhá řada měření in vivo pro řadu uživatelů – vně i uvnitř fakulty. CAPI jedná o možnosti exkurze účastníků World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering v červnu 2018. Založili profily CAPI na sociálních sítích. Kontrola Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bez chyb, interní audit (včetně ekonomiky ústavu) neshledal chyby, ale doporučil stabilizaci personálního stavu. Proto na podzim nastoupí nová vědecká pracovnice oboru medicínský fyzik. Dr. Šefc jedná o nástupu s Mgr. Herinka, významného odborníka na magnetickou rezonanci. Hlavní zdroj CAPI je financováno z národní infrastruktury Czech-BioImaging. Problémem CAPI je malý prostor, jedná s prof. Benešem o sdílení laboratoří.


Ad 5.) Různé

Tajemnice Ing. Soubustová podala informace o výjezdním zasedání v Mariánských Lázních ve dnech 2. - 4. 10.2017.

Hana Dittrichová potvrdila, že elektronické volby nejsou schváleny velkým senátem, který požadoval podrobněji rozpracovat předpis. MUDr. Vejražka uvedl, že práce na předpisu budou v září pokračovat.

Termín: září

Odpovědnost: MUDr. Vejražka

Tajemnice Ing. Soubustová sdělila, že smlouva stanovující ceny kopírovací služeb je již podepsaná. Ing. Soubustová dále informovala o příloze č. 3 Provozního a Výpůjčního řádu a dalších pravidel provozu ÚVI.

Zodpovědnost: Ing. Soubustová bude o instalaci kopírek informovat na příštím zasedání KD

Do soutěže MŠMT o Cenu Milady Paulová prof. Martan nominoval Fischerovou, kolegium děkana dále nominuje proděkanku prof. Kolářovou.

Kolegium děkana do příštího setkání zváží nominaci na Cenu MŠMT Františka Běhounka.

Prof. Smetana ke spolupráci mladých chirurgů s Anatomickým ústavem uvedl, že jeden lékař z Gynekologicko-porodnické kliniky vezme turnus výuky semináře (pět odpolední).

Proděkan doc. Foltán připomněl, že ČLS JEP pořádá 22. 9. 2017 rozlučkový večer s prof. Mazánkem.

Hana Dittrichová požádala o uvolnění z členství v kolegiu děkana kvůli pracovnímu vytížení.

V Praze dne 11. 9. 2017
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat