1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vzdělávací programy

72166

1. Vzdělávací programy pro lékaře a zubní lékaře (základní obory) vydané v roce 2005                   

2. Vzdělávací programy pro lékaře a zubní lékaře (základní obory) vydané v letech 2009-2010              

3. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2011

4. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2015

Pro obory, pro které nebyly vydány nové vzdělávací programy, zůstávají v platnosti vzdělávací programy vydané v předchozích věstnících MZ.

5. Vzdělávací programy pro lékaře a zubní lékaře (základní obory) podle zákona č. 67/2017 Sb. nejsou zatím k dispozici

Prosím věnujte pozornost změnám ve vzdělávacích programech pro lékařské specializace uvedených ve Věstníku MZ, částka 1, 2013 na str. 18 - 31. Změny se týkají nového zařazení povinných kurzů, změnách v obsahu atestační zkoušky, personálního a materiálního vybavení akreditovaného pracoviště aj.

Věstník MZ, částka 1, 2013 provádí některé změny ve VP z roku 2011 (povinné kurzy, obsah atestační zkoušky, charakteristika AP aj.) 

Požadavek na akreditované pracoviště

Ve vzdělávacích programech vydaných v letech 2009 - 2010, 2011, 2015 je  praxe požadovaná na akreditovaném pracovišti v plném rozsahu. Vzdělávací programy z roku 2005 požadují pouze zčásti praxi na akreditovaném pracovišti.

Vzdělávací programy pro specializační vzdělávání lékařů (dosud vydané) se člení do dvou částí, a to základní kmen / společný základ a vlastní specializovaný výcvik.

  • Základní kmen (dříve společný základ) - stanoví absolvování povinné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. Jeho absolvování umožní snadnější získání dalších specializací se základním kmenem nebo event. změnu specializace, kdy se uzná absolvovaná praxe v rámci základního kmene i pro další specializaci. V některých oborech lze získat příslušnou specializaci s různým základním kmenem. Výcvik v základním kmeni trvá zpravidla 24 měsíců a je ukončen zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem. Poté absolvent obdrží certifikát opravňující k výkonu některých činností bez odborného dohledu.
  • Vlastní specializovaný výcvik je druhou fází specializačního vzdělávání, do něhož je vstup podmíněn splněním všech požadavků stanovených pro výcvik příslušného základního kmene. Tento výcvik je zpravidla členěn na odbornou praxi ve vlastním oboru a doplňkovou praxi v dalších, souvisejících oborech, a probíhá na akreditovaných, vysoce specializovaných pracovištích. Délka specializovaného výcviku se pohybuje v rozmezí 12 – 60 měsíců a je vždy specifikována ve vzdělávacím programu. Průběh výcviku je dokumentován v logbooku, kam jsou zaznamenávány provedené činnosti a výkony.
Hodnocení: (hodnotilo 9 uživatelů) spravovat