1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vzdělávací programy

72166

Vzdělávací programy pro specializační vzdělávání lékařů (dosud vydané) se člení do dvou částí, a to základní kmen / společný základ a vlastní specializovaný výcvik. ¨

Základní kmen (dříve společný základ) - stanoví absolvování povinné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. Jeho absolvování umožní změnu specializace event. získání dalších specializací se shodným základním kmenem. V některých oborech lze získat příslušnou specializaci s různým základním kmenem. Výcvik v základním kmeni dosud trvá 24 měsíců a je ukončen zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem. Poté absolvent obdrží certifikát opravňující k výkonu některých činností bez odborného dohledu. Podle připravovaných vzdělávacích programů bude kmen trvat 30 měsíců a bude ukončen zkouškou, po jejím úspěšném složení obdrží lékař certifikát.

Vlastní specializovaný výcvik navazuje na vzdělávání v základním kmeni, přičemž délka vlastního specializovaného výcviku se pohybuje v rozmezí 12-60 měsíců podle dosud vydaných vzdělávacích programů. Podle připravovaných vzdělávacích programů se bude délka vlastního specializovaného výcviku pohybovat v rozmezí 12-48 měsíců. Minimální délka vlastního specializovaného výcviku je vždy uvedena ve vzdělávacím programu. Průběh výcviku, jak v základním kmeni, tak ve vlastním specializovaném výcviku musí být řádně dokumentován.

1. Vzdělávací programy pro lékaře a zubní lékaře (základní obory) vydané v roce 2005                   

2. Vzdělávací programy pro lékaře a zubní lékaře (základní obory) vydané v letech 2009-2010              

3. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2011

4. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2015

5. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) - vlastní specializovaný výcvik vydané

    v roce 2018 a 2019

6. Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Pro obory, pro které nebyly vydány nové vzdělávací programy, zůstávají v platnosti vzdělávací programy vydané v předchozích věstnících MZ.

Prosím věnujte pozornost změnám ve vzdělávacích programech pro lékařské specializace uvedených ve Věstníku MZ, částka 1, 2013 na str. 18 - 31. Změny se týkají nového zařazení povinných kurzů, změnách v obsahu atestační zkoušky, personálního a materiálního vybavení akreditovaného pracoviště aj.Věstník MZ, částka 1, 2013 provádí některé změny ve VP z roku 2011 (povinné kurzy, obsah atestační zkoušky, charakteristika AP aj.) 

Požadavek na akreditované pracoviště

Praxe absolvovaná podle vzdělávacích programů vydaných v letech 2009 - 2010, 2011, 2015 musí být uskutečněna v akreditovaném zařízení v plném rozsahu. Vzdělávací programy z roku 2005 požadují praxi v akreditovaném zařízení pouze zčásti.

Hodnocení: (hodnotilo 15 uživatelů) spravovat