1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Výsledky přijímacího řízení

jzasp 14.06.2017

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, o přijímacím řízení na akademický rok 2017/2018.


mlino 31.03.2017

Rozhodnutí děkana 1.LF - upuštění od přijímací zkoušky

Rozhodnutí děkana o upuštění od přijímací zkoušky.msoch 14.06.2017

Odvolání versus přijetí v doplňovacím řízení

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením. Doplňovací řízení může vyhlásit děkan v případě, že se nezapíše ke studiu dostatečný počet uchazečů. 

V případě, že děkan fakulty vyhlásí doplňovací přijímací řízení, tak budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká (dosáhnou vyhlášené snížené bodové hranice) písemněosloveni, a to v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení a bez ohledu na to, zda si podali odvolání či nikoliv

Informace o případném doplňovacím řízení bude ke dni 31.7.2017 též zveřejněna na webu 1.lékařské fakulty v sekci Přijímací řízení - Doplňovací řízení. 

Upozorňujeme, že před podáním odvolání je nutné zvážit, jestli je odvolání přípustné a v čem uchazeč spatřuje rozpor rozhodnutí s právními předpisy, vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí.  Mezi důvody pro odvolání typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, jazyková bariéra, body pro přijetí v minulých letech ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.


jzasp 13.06.2017

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení na 1.lékařskou fakultu jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy po přihlášení uchazeče v Moje přihlášky - průběh přijímacího řízení, a také ve vestibulu fakulty pod číslem webové přihlášky uchazeče, a to ode dne 13.6.2017 - 16:00 hodin. 

Každý uchazeč obdrží též rozhodnutí o nepřijetí poštou. 

Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno při zápisu ke studiu po ověření splnění dalších podmínek stanovených pro přijetí do studijního programu/oboru. Termíny zápisů pro přijaté uchazeče jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému a na webu fakulty v sekci Přijímací řízení - Zápis přijatých uchazečů

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky!


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 90153 poslední aktualizace: 15.06.2017
zavřít