1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení na projekt OP VVV mezinárodní mobilita

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice– juniora v rámci projektu Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy se komise pro výběrové řízení na jednání dne 3. 2. 2020 usnesla na tomto závěru:

na místo

p ř i j m o u t jako 1. v pořadí MUDr. Janu Karolovou.

Po přezkoumání průběhu výběrového řízení se závěrem komise pro výběrové řízení

s o u h l a s í m

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat