1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky Ortopedické kliniky 1. LF UK a NNB

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /k y

Ortopedické kliniky 1. LF UK a NNB

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi Nemocnicí Na Bulovce a Univerzitou Karlovou, 1. lékařskou fakultou, se výběrová komise na jednání dne 17. 6. 2019 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

prof. MUDr. Jiřího Chomiaka, CSc.

Hodnocení: spravovat