1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení výzvy k veřejné soutěži v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogram INTER-ACTION, v programu I-E II LUAUS24 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké

 

NOVÁ VÝZVA MŠMT

 

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích

v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogram INTER-ACTION, v programu I-E II

LUAUS24 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké

Podmínky soutěže

Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí.
Návrh projektu musí být zpracován v českém jazyce (s výjimkou jmenovitě uvedených částí návrhu projektu). Bližší informace v zadávací dokumentaci:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-7

Fakultní termín odevzdání

26. 6. 2023

Povinné přílohy

Čestné prohlášení uchazeče – zajistí Grantové oddělení.

Letter of Intent podepsaný statutárním orgánem zahraničního partnera.

Životopis řešitele, případně další klíčové osoby.

Další účastník projektu CZ

Je přípustný, dokládá Čestné prohlášení + Návrh smlouvy o účasti na řešení projektu.

Zahájení řešení

1. 3. 2024

Doba řešení projektů

3 – 5 let

Celková podpora

300 mil. Kč, maximální výše podpory na projekt není stanovena, očekává se přijetí cca 35 projektů.

Při přípravě přihlášky je nutné postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádosti o projekty na adrese https://www.lf1.cuni.cz/opatření, tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU prosím konzultujte:

s paní Markéta Dvořákovou, e-mail: marketa.dvorakova@lf1.cuni.cz, tel. č.: 224 964 396, personální náklady s Mgr. Dagmar Němcovou, e-mail dagmar.nemcova@lf1.cuni.cz, tel. č. 224 964 306.

Způsob odevzdání: v aplikaci ISIX, volbou UZAVŘÍT PROJEKT PŘED PODÁNÍM ve fakultním termínu příslušné výzvy. Grantové oddělení 1. LF UK následně zajistí podpis statutárního orgánu a odeslání prostřednictvím datové schránky poskytovateli.

                                                                                                 prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                 proděkanka pro grantovou problematiku

Hodnocení: spravovat