1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

VYHLÁŠENÍ VOLBY KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA 1. LF UK


Volební komise Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana 1. LF UK vyhlašuje na zasedání
AS 1. LF UK dne 10. 2. 2020 volbu kandidáta na funkci děkana 1. LF UK pro období
2020-2024 v souladu se zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
a Jednacím řádem Akademického senátu 1. lékařské fakulty a stanovuje harmonogram
pro projednání návrhů kandidátů na funkci děkana 1. LF UK.


Harmonogram:
6. 3. 2020 ve 12.00 hodin    uzávěrka registrace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
13. 3. 2020                           vyhlášení kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
16. 3. – 17. 4. 2020              volební kampaň v souladu s Volebním a jednacím řádem
                                             AS 1. LF UK
30. 3. 2020 od 15.00 hodin  prezentace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
                                             členům AS 1. LF UK ve velké zasedací místnosti,
                                             Na Bojišti 3, Praha 2
16. 4. 2020 od 14:30 hodin  prezentace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
                                             akademickým pracovníkům, studentům
                                             a dalším zaměstnancům 1. LF UK
                                             v posluchárně Purkyňova ústavu
20. 4. 2020 od 15.00 hodin  mimořádné zasedání AS 1. LF UK k projednání návrhů
                                             na jmenování děkana – volba kandidáta na funkci děkana
                                             (bez rozpravy)Podmínky registrace kandidáta na funkci děkana 1. LF UK
Návrhy na kandidáta musí být odevzdány do 6. 3. 2020 do 12.00 hodin k rukám předsedy volební komise prostřednictvím podatelny 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2.
Návrh musí být jasně označen nápisem “VOLBA DĚKANA” a musí obsahovat:
· charakteristiku navrhovaného (profesní kariéra, veřejné funkce, publikační činnost, vědecká aktivita, pedagogické zkušenosti),
· koncepci programu navrhovaného,
· písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou,
· osobní jméno a příjmení a podpis navrhovatele (navrhovatelů) s uvedením pracoviště nebo studijního program a studijního ročníku).

Registrace může být doplněna zdůvodněním návrhu navrhovatelem nepřesahujícím
1 normostranu (1800 znaků).

Veškeré informace budou uveřejněny na úřední desce a webových stránkách fakulty.

Prosím, věnujte pozornost doplňující informaci.


Za Volební komisi AS 1. LF UK
V Praze dne 10. 2. 2020

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda volební komise


Příloha: petiční arch

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
telefon: 224 961 111
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat