1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, Podprogramu INTER-ACTION – LUABA22 (Bilaterární projekty ČR-Bavorsko)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY vyhlašuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA22 bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko (kód IS VaVaI-VES SMSM2021LU002; dále jen „LUABA22“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

a) Informační a komunikační vědy
b) Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
c) Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
d) Lékařské a zdravotnické vědy
e) Společenské vědy
f) Humanitní vědy a umění

Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUABA22 naleznete na stránkách MŠMT VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO), MŠMT ČR (msmt.cz)

Kontaktní osoba na podávání grantových přihlášek je na 1. LF UK Markéta Plantagie Dvořáková: mdvor@lf1.cuni.cz, l. 4396. Mzdové údaje kontroluje na personálním oddělení Mgr. Dagmar Němcová, dagmar.nemcova@lf1.cuni.cz, l. 4306.

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni.Tzn., kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky. Žádost o podání projektu odevzdejte na grantové oddělení pí. Markétě Plantagie Dvořákové v termínu pro odevzdání kompletní žádosti.

V případě, že projekt zahrnuje práci se zvířaty nebo jakékoliv klinické zkoušky, budou potřebná schválení odborné a etické komise řešena až v případě přijetí projektu.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. listopadu 2021 a končí na 1. LF UK dne 24. ledna 2022.

Výsledky LUABA22 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

                                                                                               doc. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                               proděkanka pro grantovou problematiku

 

 

Hodnocení: spravovat