1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení 19. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2022

 

Grantová agentura UK – Vyhlášení 19. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2022

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání do:

Povolení či ohlášení SÚKL

1. 11. 2021 16:00

Etická komise - Klinické studie

8. 10. 2021 12:00

Práce se zvířaty

8. 10. 2021 12:00

Odevzdání finální verze přihlášky

1. 11. 2021 16:00

Souhlas přednosty dle opatření 8/2012

1. 11. 2021 16:00

Soutěž byla vyhlášena formou Opatření rektora č. 31/2021, jehož znění je k dispozici na webových stránkách https://cuni.cz/UK-11276.html

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni

Nové přihlášky projektů mohou podávat pouze studenti doktorského a magisterského studia výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím webové aplikace dostupné na adrese https://is.cuni.cz/webapps/

Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 1. října 2021. Přihlášky budou podány na odbor pro vědu a výzkum RUK elektronickým způsobem hromadně za fakultu.

Upozorňujeme na základní pravidla:

1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.

2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky, náklady na cestovné, další neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a doplňkové náklady. Doplňkové náklady tvoří 15% přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu.

3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:
a. Osobní náklady (mzdy a odvody) a ostatní osobní náklady: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka
b. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,
Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) a b) činí více než 75%.

Termín pro odevzdání odsouhlasených elektronických přihlášek k udělení interního grantu pro rok 2022 je stanoven na 1.11.2021.
Včasná konzultace je podmínkou k podání kompletní přihlášky. Bez konzultace nebude projekt podán do soutěže.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Ekonomickou část projektu konzultujte s pracovnicemi grantového oddělení: Alenou Veisovou (l. 4157), Jitkou Chocovou (l. 4412), Markétou Dvořákovou ( l. 4396) a Martinou Venhauerovou (l. 4591). Mzdové náklady s paní Hanou Halamovou, Personální a mzdové oddělení (l. 4126).

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho 1x elektronicky na Grantové oddělení 1. LF p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději do 8.10.2021 do 12:00 hod.

Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy.

V případě nejasností se spojte s Mgr. Viktorem Sýkorou, předsedou odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 965 880).

NOVÉ: Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky pro práci s pokusnými zvířaty plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře do položky „ostatní neinvestice“.

ETICKÁ KOMISE
Pokud se grantový projekt zabývá jakýmkoliv medicínským výzkumem (včetně dotazníkových šetření), je povinností přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ vztahující se přímo k podávanému projektu. Bez tohoto souhlasu není možné projekt podat. K žádosti o vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na webových stránkách 1. LF http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn

Vyplněný formulář ve 2 vyhotoveních, popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, souhlas přednosty s prováděním výzkumu na pracovišti, podepsaný životopis a Souhlas GDPR v 1 vyhotovení odevzdejte nejpozději 8.10. 2021 do 12:00 hod. na Grantové oddělení 1. LF UK p. Justovi.

Nově se přikládá povinný formulář Souhlas GDPR, kde se vyplňuje pouze název studie, řešitel a případně se upravuje oslovení a text dle předkládaného projektu. Formulář je přílohou tohoto vyhlášení (případné informace k uvedené problematice podá p. Martin Just tel. 224 964 160).

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Pokud řešení grantového projektu vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, přiloží uchazeč ke grantové přihlášce tento dokument.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba přiložit scan oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento dokument je v příloze tohoto vyhlášení.

                                                                                                            doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
                                                                                                           proděkanka pro grantovou problematiku

Mgr. Kamila Kábeleová
Vedoucí grantového oddělení

 

Hodnocení: spravovat