1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mjust| tisk | spravovat

Vyhlášení 15. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2018

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání do:

Povolení či ohlášení SÚKL

  16. 11. 2017 16:00

Etická komise - Klinické studie

    6. 10. 2017 12:00

Práce se zvířaty

    6. 10. 2017 12:00

Odevzdání finální verze přihlášky

  16. 11. 2017

Souhlas přednosty dle opatření 8/2012

  16. 11. 2017 16:00

Soutěž byla vyhlášena formou Opatření rektora č. 42/2017, jehož znění je k dispozici na webových stránkách http://www.cuni.cz/UK-8312.html 
Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu s Opatření děkana č. 8/2012 – Podávání žádostí o projekty
na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn., kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky. Formulář potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.
Nové přihlášky projektů mohou podávat pouze studenti doktorského a magisterského studia výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím webové aplikace dostupné na výše uvedené adrese. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 9. října 2017. Přihlášky budou podány na odbor pro vědu a výzkum RUK elektronickým způsobem hromadně za fakultu.

Upozorňujeme na základní pravidla:
1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.
2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na
    mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu,
    stipendijní prostředky, náklady na cestovné, další neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé 
    náklady“) a doplňkové náklady. Doplňkové náklady tvoří 15% přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu.
3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:
   a. Osobní náklady (mzdy a odvody) a ostatní osobní náklady: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše
       20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka
   b. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,
Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) a b) činí více než 60%.

Termín pro odevzdání odsouhlasených elektronických přihlášek k udělení interního grantu pro rok 2018 je stanoven na 16.11.2017.

Konzultace je podmínkou k podání kompletní přihlášky. Bez konzultace nebude projekt podán do soutěže.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU

Ekonomickou část projektu konzultujte s pracovnicemi grantového oddělení: Alenou Veisovou (l. 4157), Jitkou Chocovou (tel: 224964412), Markétou Dvořákovou ( l. 4396). Mzdové náklady s paní Hanou Halamovou, Personální a mzdové oddělení (l. 4126).

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho 1x elektronicky na Grantové oddělení 1. LF p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději do 6.10.2017 do 12:00 hod.

Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy.
V případě nejasností se spojte s doc. MUDr. Drahomírou Křenovou, CSc., předsedkyní odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 968 147).
NOVÉ: Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky pro práci s pokusnými zvířaty plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře do položky „ostatní neinvestice“.

ETICKÁ KOMISE
Pokud grantový projekt zahrnuje jakýkoliv výzkum na lidských bytostech (včetně dotazníkových šetření), je povinností přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ vztahující se přímo k podávanému projektu. Bez tohoto souhlasu není možné projekt podat. K žádosti o vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na webových stránkách 1. LF http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn

Vyplněný formulář ve 2 vyhotoveních, popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, souhlas přednosty s prováděním výzkumu na pracovišti a podepsaný životopis v 1 vyhotovení odevzdejte nejpozději 6.10. 2017 do 12:00 hod. na Grantové oddělení 1. LF UK p. Justovi.

(případné informace k uvedené problematice podá p. Martin Just tel. 224 964 160).

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Pokud řešení grantového projektu vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, přiloží uchazeč ke grantové přihlášce tento dokument.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba přiložit scan oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento dokument je v příloze tohoto vyhlášení.

 

                                                                                      Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
                                                 proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

 

 

Kristýna Matějková, DiS
Vedoucí grantového oddělení

 


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 755 poslední aktualizace: mjust, 26.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít