1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení 12. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově pro rok 2023

 Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 37/2022 (viz příloha) bylo vyhlášeno 12. kolo Projektů specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2023.

Podmínky soutěže a další informace jsou uvedeny na stránkách: https://cuni.cz/UK-3362.html

Hlavní změnou oproti uplynulým letům je skutečnost, že projekty jsou nyní vypisovány jako jednoleté, tedy pouze pro rok 2023 (stejně jako v letech 2010-2016). Důvodem návratu k předchozí praxi je dosud nevyjasněná budoucí podoba SVV ze strany poskytovatele (MŠMT).

V příloze tohoto vyhlášení naleznete pro usnadnění předvyplněné formuláře přihlášek, které již obsahují vzorce na výpočet režijních nákladů a zdravotního pojištění a uvedení příslušné fakulty.

Velmi Vás prosíme o vyplňování jmen studentů v pořadí: Příjmení, Jméno, Číslo studenta, značně tím usnadníte další práci s těmito daty (např. při čerpání stipendií či kontrole jednotlivých studentů).

Seznam studentů, kteří se budou účastnit projektu, prosím zašlete ke kontrole

do 20. 1. 2023 do 12:00 na adresu romana.jirakova@lf1.cuni.cz, gabriela.grznarova@lf1.cuni.cz, klara.rychnovska@lf1.cuni.cz Údaje prosím zadejte do speciálně vytvořené tabulky, která je přílohou tohoto vyhlášení. Tato tabulka bude dále sloužit pro snazší komunikaci v případě převzetí rozhodnutí o přidělení stipendia. Zároveň bude provedena kontrola, zda se studenti účastní řešení pouze jednoho SVV, prosíme tedy o dodržení termínu, abychom Vás mohli zpětně informovat.

S případnými dotazy se prosím obracejte na pí. Romanu Jirákovou, pí. Bc. Gabrielu Grznárovou a pí. Kláru Rychnovskou.

Oblast mzdových prostředků a odvodů na sociální a zdravotní pojištění a tvorbu sociálního fondu projednejte s pí. Ing. Terezou Tanglovou, tereza.tanglova@lf1.cuni.cz, Personální oddělení (tel.: 224 964 619).

Upozornění: do odvodů projektu plánujte zdravotní a sociálního pojištění ve výši 33,8 % mzdových prostředků a do provozních nákladů projektu plánujte 2 % mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu.

Výše doplňkových a režijních nákladů je stanovena na 20 % přímých nákladů projektu (součet mzdových prostředků, odvodů, stipendií a provozních nákladů).

Zdůvodnění doplňkových a režijních nákladů do textu žádosti:

Režijní náklady byly vypočítány jako 20 % přímých nákladů projektu. Jsou určeny dle fakultních údajů za předchozí období a zahrnují zejména spotřebu elektřiny, otopu, vodného a stočného.

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat dle Opatření děkana č. 11/2021 - Podávání projektových žádostí na adrese https://www.lf1.cuni.cz/file/93385/11-21.pdf
Formulář potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.

Stručný popis zásad Soutěže SVV z Opatření rektora č. 37/2022:

Projekt může být ve formě studentského vědeckého projektu, nebo studentské vědecké konference.

- Minimální výše finančních prostředků na projekt činí 400 tis. Kč.

- Maximální výše finančních prostředků na projekt činí 3.000 tis. Kč.

- Maximální výše finančních prostředků na konferenci činí 1.000 tis. Kč.

- Každý řešitelský tým musí sestávat z minimálního počtu 10 studentů doktorských studijních programů (DSP).

- Účast téhož studenta ve dvou nebo více projektech není přípustná, nejde-li o osobu studující ve více doktorských studijních programech současně.

Při podávání pokračujících projektů bude brán zřetel na předešlou výši financování a počet aktivně zapojených studentů DSP. Při podávání nových SVV projektů bude zohledněn počet zapojených DSP studentů a program projektu. Jednotlivé SVV projekty by se neměly významně programově překrývat. Název projektu by neměl být stejný jako názvy projektů v minulých letech.

Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky, její termín je proto třeba vzájemně domluvit s výše uvedenými odpovědnými pracovníky děkanátu.

Další podmínky stanovují vnitřní pravidla specifického vysokoškolského výzkumu, které jsou součástí tohoto vyhlášení.

Přihlášky se podávají na formulářích připojených k tomuto vyhlášení v elektronické podobě na adresu martin.just@lf1.cuni.cz.

Jde-li o studentský vědecký projekt, pak jeho návrh obsahuje:
- popis projektu,
- plánovaný počet členů řešitelského kolektivu – studentů doktorských a magisterských studijních programů a akademických a vědeckých pracovníků, popř. jmenovitý seznam jeho klíčových osob,
- stručný životopis hlavního řešitele, včetně nejdůležitějších publikací za posledních deset let,
- specifikace požadovaných finančních prostředků,
- vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1, Opatření rektora č. 37/2022),
- tabulku, která bude obsahovat kontaktní údaje na jednotlivé studenty a jejich školitele pro snazší komunikaci.

Jde-li o projekt studentské vědecké konference, pak její návrh obsahuje:
- stručnou charakteristiku konference:
organizátor,
účel konference,
cílová skupina,

přepokládaný počet aktivních účastníků – studentů doktorských nebo magisterských studijních programů, akademických a vědeckých pracovníků,

místo a termín konání,
- specifikace požadovaných finančních prostředků,
- předpokládané rozdělení prostředků na jednotlivé fakulty, jde-li o projekt vícefakultní studentské konference,
- vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1, Opatření rektora č. 37/2022),
- tabulku, která bude obsahovat kontaktní údaje na jednotlivé studenty a jejich školitele pro snazší komunikaci.

Informace:

Pro „Popis projektu“ a „Životopis hlavního řešitele“ není předepsán žádný formulář. Životopis hlavního řešitele je strukturovaný a obsahuje seznam jeho 10 nejdůležitějších prací za posledních 10 let. Doporučený rozsah pro oba dokumenty je 1 strana A4, maximálně dvě strany.

Termín odevzdání přihlášek a povinných příloh na Grantové oddělení

1. LF UK je stanoven

nejpozději do 27.1. 2023 do 12:00.

Upozorňujeme, že po tomto termínu nebudou případné další žádosti o projekty přijímány.

prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.

proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat