1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení - projekt OP VVV

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora v rámci projektu

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem NC, Spojené státy americké

· Délka trvání projektu: 12 měsíců:

§ 6 měsíců mobilita – hostování na dané instituci – 0,5 pracovní úvazek

§ 6 měsíců povinná návratová fáze na 1. LF UK – plný úvazek

· Zaměření mobility: Mobilita se týká vědeckovýzkumné činnosti, jejímž cílem je studium poruch metabolických drah – syntéza purinů. Cílem spolupráce je studium poruch této dráhy, konkrétně enzymu PRPS a proteinů s ním asociovaných a jejich léčby vyslaným výzkumníkem chemickými, biochemickými a medicínskými přístupy

- Výzkumný pracovník je povinen se účastnit během 6 měsíců mobility 1 konference / semináře / workshopu apod. organizované cizím subjektem nebo mezinárodní konference organizované hostující institucí

- Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

· Zaměření povinné návratové fáze: Po návratu se pracovník zapojí do výuky a uspořádá seminář o tématu své stáže pro zájemce z řad 1. LF UK.

· Začátek mobility: předpoklad březen 2019

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· být výzkumným pracovníkem – seniorem, (Definice: seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety.

· splnit tato výkonnostní kritéria:

- normalizovaný H-index – minimální hodnota 8,5.

- podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel přičemž se nesmí jednat o interní grant výzkumné organizace

- publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy

· znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

· magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSC., anebo srovnatelného v zahraničí.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci)

• profesní životopis

• harmonogram mobility

• výpočet normalizovaného h-indexu

• obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• přehled vědecké a publikační činnosti

• nepovinné - doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Místo a lhůta pro podání přihlášky:Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 4.1.2019 do 12 hod.

81678

 


 

The Dean of the First Faculty of Medicine of Charles University thereby opens the competitive examination for the position of a senior researcher – within the project

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

[International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]

Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
[International mobility of researchers of Charles University]
Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Organization unit: Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, First Faculty of Medicine,
Charles University and General University Hospital in Prague

We offer:

· Participation in mobility at the institution: Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem NC, United States of America

· Duration of the project: 12 months:

§ 6 months mobility, clerkship at the given institution – 0,5 workload

§ 6 months compulsory return phase at the First Faculty of Medicine of Charles University – full workload

· Focus of mobility: Mobility is concerned with scientific research aimed at study into disorders of metabolic pathways – purine synthesis. The objective of the co-operation is study of disorders of this pathway, specifically the PRPS enzyme and proteins associated with it and their treatment by the outgoing researcher through chemical, biochemical and medical approaches

- Within the 6-month mobility, the researcher obliged to take active part in one conference / seminar / workshop etc. organized by a foreign institution or an international conference organized by the host institution

- All and any potential research outputs originating in implementation of the mobility must be published in the Open Access form

· Focus of the compulsory return phase: After the return, the researcher will get engaged in tuition and will organize a seminar on the topic of his/her mobility for the interested members of the academic community at First Faculty of Medicine

· Start of mobility: presumed March 2019

Qualification and other requisites:

· being a senior researcher (by definition: senior researcher means a researcher who obtained the Ph.D. or similar degree /equivalent of level 8 according to ISCED/ 7 or more years ago).

· meeting the following criteria of efficiency:

- normalized h-index – the minimum level at 8.5.

- participation in at least one international or national grant in the past 5 years as the principal researcher or a co-researcher, excluding internal grants of the research organization

- publishing activity – at least 3 publications in the past five years

· command of English language – spoken as well as written

· Master degree university education or the Ph.D. or CSc. or other internationally comparable degree abroad.

List of documents required from the applicant:

• copy of the diploma to prove the highest level of education achieved (or its nostrification)

• professional CV

• schedule of the mobility

• calculation of the normalized h-index

• contents of the mobility: concise description of the intended research, corresponding with the focus of the mobility; assets of the researcher's mobility for his/her personal development as well as development of the subject(s) he/she teaches, aims of the mobility, planned participation in conferences

• survey of scientific and publishing activities

• optionally – a proof of command of English language (attestation, diploma, international certificate)

The course of the mobility is subject to the rules for applicants and recipients, the specific part, call Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Site and deadline for placing the application::Applications in writing, signed in the applicant's own hand, with enclosures such as a signed professional CV, proofs of education, qualifications and practical experience, with a survey of scientific and publishing activities, and the consent concerning the provisions of the Personal Data Protection Act, all in Czech language, will be collected by the Registry of the First Faculty of Medicine of Charles University at Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

The deadline for receipt of applications is: 4.1.2019 by 12 a.m.

81679

Hodnocení: spravovat