1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

výběrové řízení na projekt Život 2.0 - diabetes a hmotnost pod kontrolou

 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

asistenta/ky znalostního transferu v rámci projektu

Život 2.0 - diabetes a hmotnost pod kontrolou

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019849

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Strany podílející se na projektu:

Znalostní organizace - partner:

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta

Kateřinská 32

121 08 Praha 2

Podnik:

VX Systems s.r.o.

Zastoupení: Ing. Zdena Pantůčková

IČ: 04089839

Vaňkova 1373

Chrudim IV/1373

Nabízíme pozici: Asistent znalostního transferu

· 0,5 pracovního úvazku

· délka trvání projektu: 10 měsíců – předpokládaný nástup – 1. 9. 2020

 

Asistent znalostního transferu – bude zaměstnán partnerskou Znalostní organizací na dobu trvání projektu. Asistent bude pracovat na projektu v provozovně podniku s podporou akademického/výzkumného pracovníka z partnerské Znalostní organizace na řešení definovaného problému, ke kterému podniku schází potřebné znalosti. Asistent se pod dohledem akademika přímo podílí na aplikaci znalostí přenášených ze Znalostní organizace a jejich adaptaci do prostředí podniku. Asistent spolupracuje se zaměstnanci podniku, získává relevantní znalosti podniku a následně pomáhá zaměstnancům s využitím nově vytvořených znalostí a dovedností. Asistent je podřízen společnému vedení podniku a akademického pracovníka.

 

Kvalifikační a jiné předpoklady (popis pracovní činnosti obsazovaného místa):

Student/ka či absolvent/ka v oboru Nutriční terapeut (max. do 6 let po ukončení studia), - znalosti v oblasti klinické výživy, který je schopen diagnostikovat a navržením individuálních dietních režimů napravovat nejen základní výživové problémy, ale i pro specifická onemocnění. Bude schopen dávat výživová doporučení týkající se nejen prevence všech věkových skupin, ale i v souvislosti s péčí o zdraví i v případě některých již diagnostikovaných onemocněních (DM, poruchy příjmu potravy, obezita apod.) u všech věkových skupin. Výhodou jsou praktické zkušenosti při sestavování různých typů jídelníčků s ohledem na zdravotní stav či jiné potřeby jednotlivce či skupiny - vzorové jídelníčky a výživová doporučení budou mimo jiné součástí našeho nového modulu. Asistent by měl mít dobré komunikační schopnosti, aby byl schopen za podpory akademického pracovníka navrhnout nutriční intervenci pro skupinu dobrovolníků, efektivně je podporovat a vést v rámci celého procesu pilotáže při osobních schůzkách, také i jim poskytovat průběžnou podporu prostřednictvím speciální FB skupiny.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)

• profesní životopis

• případný přehled vědecké a publikační činnosti

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist

v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 23. 7. 2020 do 12 hod.

 

 

 

V Praze dne 24. 6. 2020

 

 

 

Hodnocení: spravovat