1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice - seniora ze zahraničí

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora ze zahraničí v rámci projektu

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: BIOCEV 1. LF UK

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: ČR, BIOCEV 1. LF UK, Vestec, Průmyslová 595

· Délka trvání projektu: 10 měsíců, hostování na dané instituci – 0,8 pracovní úvazek

· Zaměření mobility:

- seniorní pracovník bude v rámci mobility řešit problematiku problému s celosvětovým dopadem - léčebně resistentní tuberkulózy plic. V projektu budou využity nové znalosti spojené s hlubším poznáním metabolické dráhy hemu, zvláště pak charakteristika hemu u mykoplasmat a jeho degradace specifickými metabolickými cestami.

- výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu 6 měsíců mobility(aktivní účastí je chápán příspěvek výzkumného pracovníka formou přednesení prezentace, prezentace posteru, účast na panelové diskuzi, apod. Aktivní účast výzkumného pracovníka musí být jednoznačně prokazatelná).

- všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

· Začátek mobility: předpoklad 1. 7. 2018

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· být výzkumným pracovníkem – seniorem (dle definice: seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety

· být výzkumným pracovníkem ze zahraničí, který za poslední 3 roky působil minimálně po dobu 2 let v organizaci/organizacích mimo území ČR v oblasti výzkumu, a to po celou dobu minimálně na pracovní úvazek 0,5. Občané ČR nejsou vyloučeni.

· minimální hodnota H-indexu 8,5 v přepočtu dle normalizovaného h-indexu

· podíl na řešení alespoň 1 mezinárodního či národního grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel

· minimálně 3 publikační výstupy v posledních pěti letech (Odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.)

· znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopie diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci)

• profesní životopis

• obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj příjemce, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• výpočet normalizovaného h-indexu

• harmonogram mobility

• dokument/y prokazující činnost mimo území ČR za 2 roky z posledních 3 let

• přehled vědecké a publikační činnosti (v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy)

• nepovinné – doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém nebo anglickém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 16.4.2018 do 12 hod.


The Dean of the First Faculty of Medicine of Charles University thereby opens the competitive examination for the position of an international senior researcher – within the project

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV
[International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]

Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
[International mobility of researchers of Charles University]
Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Organization unit: BIOCEV, First Faculty of Medicine of Charles University

We offer:

· Participation in mobility at the unit: ČR, BIOCEV 1. LF UK, Vestec, Průmyslová 595

· Duration of the project: 10 months, clerkship at the given institution – 0.8 workload

· Focus of mobility:

- Within the mobility, the senior researcher will tackle a problem of worldwide impact – treatment-resistant lung tuberculosis. The project will employ new knowledge connected with in-depth learning of the metabolic pathway of the hem, in particular the characteristics of the hem in mycoplasmata and its degradation through specific metabolic pathways.

- The researcher is obliged to take active part in one conference / seminar / workshop etc. organized by the host institution, at least one within the 6-month mobility(active participation means the researcher's presentation, exhibition of a poster, participation in a panel discussion, etc. The researcher's active participation must be clearly proved).

- All and any potential research outputs originating in implementation of the mobility must be published in the Open Access form.

· Start of mobility: presumed 1 July 2018

Qualification and other requisites:

· being a senior researcher (by definition: senior researcher means a researcher who obtained the Ph.D. or similar degree (equivalent of level 8 according to ISCED) 7 or more years ago

· being a researcher from abroad who in the past 3 years was active in the sphere of research in an organization/ organizations beyond the territory of the Czech Republic for at least 2 years, with the 0.5 workload for the whole time as a minimum. Czech Republic nationals are not excluded.

· the minimum level of H-index at 8.5 as converted according to the normalized h-index

· participation in at least 1 international or national grant in the past 5 years as the principal researcher or a co-researcher

· at least 3 publications in the past five years (professional scientific publications entered in the data base Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS and at the same time a publication of the type “article”, “book”, “book chapter”, “letter” and “review”)

· command of English language – spoken as well as written

List of documents required from the applicant:

• copy of the diploma to prove the highest level of education achieved (or its nostrification)

• professional CV

• contents of the mobility: concise description of the intended research, corresponding with the focus of the mobility; assets of the researcher's mobility for his/her personal development as well as development of the hosting party, aims of the mobility, planned participation in conferences

• calculation of the normalized h-index

• schedule of the mobility

• document(s) proving the activity beyond the territory of the Czech Republic in at least 2 out of the 3 past years

• survey of scientific and publishing activities (at least 2 publications in the past 3 years)

• optionally – a proof of command of English language (attestation, diploma, international certificate)

The course of the mobility is subject to the rules for applicants and recipients, the specific part, call Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Site and deadline for placing the application:Applications in writing, signed in the applicant's own hand, with enclosures such as a signed professional CV, proofs of education, qualifications and practical experience, with a survey of scientific and publishing activities, and the consent concerning the provisions of the Personal Data Protection Act, all in Czech or English language, will be collected by the Registry of the First Faculty of Medicine of Charles University at Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

The deadline for receipt of applications is: 16.04.2018 by 12 a.m.

Hodnocení: spravovat