1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora v rámci projektu OP VVV

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora v rámci projektu

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

pracoviště: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University, Nizozemsko.

· Délka trvání projektu: 11 měsíců:

§ 5 měsíců mobilita – hostování na dané instituci – předpokládaná výše pracovního úvazku 1,0

§ 6 měsíců povinná návratová fáze na 1. LF UK

· Zaměření mobility: Mobilita se týká vědeckovýzkumné činnosti v laboratoři, která se zabývá zejména cholestatickými onemocněními, cholangiopatiemi, regenerací jater a selhání střeva. Plánovaný výzkum je zaměřen na roli sulfatidů a cyprinolsulfátů ve žlučovém traktu a jejich využití v diagnostice cholestatických chorob.

§ Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/semináře/workshopu apod., v průměru minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

§ Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobilit musí být publikované formou Open Access.

· Zaměření povinné návratové fáze: Po návratu výzkumný pracovník bude získané poznatky předávat jak svým kolegům, tak studentům během výuky.

· Začátek mobility: předpokládaný termín červenec 2020.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· Být výzkumným pracovníkem – seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility.

· Splnit tato výkonnostní kritéria:

§ H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky „Návod na výpočet normalizovaného H-indexu“. Zdroj pro přepočet hodnoty H-indexu je Web of Science nebo Scopus. Výzkumný pracovník v sociálních a humanitních vědách výši H-indexu nedokládá.

§ podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel přičemž se nesmí jednat o interní grant výzkumné organizace.

§ publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (tj. odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“).

· Znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

· Magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSC., anebo srovnatelného v zahraničí.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)

• profesní životopis

• obsah a harmonogram mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• přehled vědecké a publikační činnosti

• doporučení školitele v případě Ph.D. studenta

• nepovinné - doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (OP VVV č. 02_18_053).

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist

v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 27. 4. 2020 do 12 hod.

 

V Praze dne: 27. 3. 2020

Hodnocení: spravovat