1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice - juniora v rámci projektu OP VVV na Neurologickou kliniku

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – juniora v rámci projektu

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: CORe Unit, Melbourne Univerzity, Australské společenství

· Délka trvání projektu: 12 měsíců:

§ 6 měsíců mobilita – hostování na dané instituci – 0,5 pracovní úvazek

§ 6 měsíců povinná návratová fáze na 1. LF UK – částečný úvazek

- Zaměření mobility: Mobilita se týká vědeckovýzkumné činnosti, jejíž náplní bude statistická analýza klinických a volumo-metrických MRI dat mozku pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Cílem bude zkoumat jejich praktické využití při predikci a monitoraci průběhu onemocnění. Výsledky výzkumu budou mít praktické využití při stratifikaci pacientů podle rizika progrese onemocnění a pomůžou při individualizaci léčby. Výzkumní pobyt má za cíl zlepšit analytické a publikační schopnosti uchazeče (nové statistické metody, porozumění aplikací metod, konzultace postupů v týmu s dlouholetou zkušeností s analýzou velkých neurologických databází). Výzkum bude zaměřen na řešení klinických otázek s cílem poskytnout praktické doporučení pro klinickou praxi. Mobilita se realizuje na CORe Unit, Melbourne Univerzity, který je napojený na MSBase databázi. V plánu je společná analýza klinických a volumo-metrických dat MRI mozku RS pacientů (>3 tis. pacientů, >20 tis. skenů). Plánovaný rozsah spolupráce s mentorem bude zahrnovat denní konzultace postupu analýz, výsledků a publikační činnosti. Kvalita výstupů bude hodnocena na základě publikační činnosti. Během mobility bude výzkumný pracovník v pravidelném kontaktu s vedoucím RS/MRI týmu.

- Výzkumný pracovník je povinen se účastnit v rámci projektu 1 konference / semináře / workshopu apod. organizované cizím subjektem nebo mezinárodní konference organizované hostující institucí v průběhu mobility.

- Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

- Zaměření povinné návratové fáze: po návratu bude pracovník zapojen do výuky studentů medicíny, lékařů před atestací a specializovaných neurologů. Výsledky výzkumu budou mít potenciál translace do praxe, hlavně ve využití měření atrofie mozku. Výsledky budou šířeny formou publikací a na seminářích/kongresech a ovlivní i post- a pre-graduální studenty.

· Začátek mobility: říjen 2018

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· být výzkumným pracovníkem – juniorem (se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka). Definice: post-dokem se rozumí výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby. O dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby se může uvedená doba prodloužit.

· znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

· magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSC., anebo srovnatelného v zahraničí.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)

• profesní životopis

• obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• harmonogram mobility

• přehled vědecké a publikační činnosti

• doporučení školitele v případě Ph.D. studenta

• nepovinné - doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

 

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

 

Místo a lhůta pro podání přihlášky:Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 15.8.2018 do 12 hod.

78036

 

 

The Dean of the First Faculty of Medicine of Charles University thereby opens the competitive examination for the position of a junior researcher – within the project

Call # 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV [International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]

Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

[International mobility of researchers of Charles University]

Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Organization unit: Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague

We offer:

· Participation in mobility at the unit: CORe Unit, Melbourne University, Commonwealth of Australia

· Duration of the project: 12 months:

§ 6 months mobility – clerkship at the given institution – 0.5 workload

§ 6 months compulsory return phase at the First Faculty of Medicine of Charles University – part-time position workload

- Focus of mobility: The mobility is concerned with scientific research activities, whose content matter will be statistical analysis of clinical and volumo-metric MRI data of the brain in patients with multiple sclerosis (MS). The objective will be research into their practical use in prediction and monitoring of the course of illness. Results of the research will receive practical application on stratification of patients in terms of the risk rate of progress of the illness and they will help in preparation of individualized care. The objective of the research stay is improvement of the Applicant's analytical and publishing skills (new statistical methods, understanding of application of the methods, consultation of procedures in a team with many years' experience of analysis of big neurological data bases). The research will be focused on solution of clinical issues with the aim of providing practical recommendations for clinical practice. The mobility is implemented at the CORe Unit, Melbourne University, which is connected to the MSBase data base. The plan includes co-operation on analysis of clinical and volumo-metric data MRI of MS patients (>3 T patients, >20 T scans). The planned extent of co-operation with the mentor will include daily consultation of progress of the analyses, results and publication activity. Quality of the output will be evaluated on the basis of the publication activity. Throughout the mobility, the researcher will be in regular contact with the principal of the RS/MRI team.

- Under the project, the researcher is obliged to take part in one conference / seminar / workshop etc. organized by a foreign subject or in an international conference organized by the host institution during the mobility.

- All and any research outputs originating in implementation of the mobility must be published in the Open Access form.

- Focus of the compulsory return phase: After his/her return, the researcher will be engaged in tuition of medical students, pre-attestation trainee doctors and specialists in neurology. Results of the research will be able to be introduced into practice, particularly in measurement of brain atrophy. The results will be disseminated in publications and seminar/congress presentations, and they will have an impact on postgraduate as well as undergraduate students.

· Start of mobility: October 2018

Qualification and other requisites:

· being a junior researcher (by definition: junior researcher means a researcher who obtained the Ph.D. or meets the definition of the Post-doc). The definition: a Post-doc is a researcher within 7 years after obtaining the Ph.D. or its foreign analogy. The said period of time can be prolonged by the time of maternity leave or parental leave, long-term illness (more than 90 days), full-time care of family member (more than 90 days), specialty training and military service.

· command of English language – spoken as well as written.

· Master degree university education or the Ph.D. or CSc. or other internationally comparable degree.

List of documents required from the applicant:

• copy of the diploma to prove the highest level of education achieved (or its nostrification, in case of a Ph.D. student a proof of ongoing study)

• professional CV

• contents of the mobility: concise description of the intended research, corresponding with the focus of the mobility; assets of the researcher's mobility for his/her personal development as well as development of the subject(s) he/she teaches, aims of the mobility, planned participation in conferences

• schedule of the mobility

• survey of scientific and publishing activities

• Supervising Tutor's recommendation in case of a Ph.D. student

• optionally – a proof of command of English language (attestation, diploma, international certificate)

 

The course of the mobility is subject to the rules for applicants and recipients, the specific part, call Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

 

Site and deadline for placing the application:Applications in writing, signed in the applicant's own hand, with enclosures such as a signed professional CV, proofs of education, qualifications and practical experience, with a survey of scientific and publishing activities, and the consent concerning the provisions of the Personal Data Protection Act, all in Czech language, will be collected by the Registry of the First Faculty of Medicine of Charles University at Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

The deadline for receipt of applications is: 15.8.2018 by 12 a.m.

78037

Hodnocení: spravovat