1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora v rámci projektu Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora v rámci projektu

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

pracoviště: Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: Allen Brain Observatory – Allen Institute, Seattle – Washington, Spojené státy americké.

· Délka trvání projektu: 9 měsíců:

§ 3 měsíce mobilita – hostování na dané instituci – předpokládaná výše pracovního úvazku 1,0

§ 6 měsíců povinná návratová fáze na 1. LF UK

· Zaměření mobility: Mobilita se týká výzkumu funkce, jakou má „Cortical microcircuit“ ve sluchové dráze. Výzkumnou otázkou je, jakým způsobem parametry korového mikroobvodu umožňují prostorové slyšení. Reprezentace zvukových objektů lokalizovaných prostorovým slyšením nebyla dosud popsána v takovém detailu, který umožňují nově získaná experimentální data. Jaký vliv na tento popis má v mozkové kůře diskontinuita v tonotopické, či prostorové reprezentaci, mezi levou a pravou hemisférou a podobně.

§ Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/semináře/workshopu apod., v průměru minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

§ Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobilit musí být publikované formou Open Access.

· Zaměření povinné návratové fáze: Po návratu výzkumný pracovník bude získané poznatky předávat jak svým kolegům, tak studentům během výuky. Získané techniky výpočetních neurověd a zpracovaní dat bude dále rozvíjet na domácím pracovišti.

· Začátek mobility: předpokládaný termín září 2022.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· Být výzkumným pracovníkem – seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility.

· Splnit tato výkonnostní kritéria:

§ H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky „Návod na výpočet normalizovaného H-indexu“. Zdroj pro přepočet hodnoty H-indexu je Web of Science nebo Scopus. Výzkumný pracovník v sociálních a humanitních vědách výši H-indexu nedokládá.

§ podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, přičemž se nesmí jednat o interní grant výzkumné organizace.

§ publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (tj. odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“).

· Znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

· Magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSC., anebo srovnatelného v zahraničí.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)

• profesní životopis

• obsah a harmonogram mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• přehled vědecké a publikační činnosti

• doporučení školitele v případě Ph.D. studenta

• nepovinné - doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (OP VVV č. 02_18_053).

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist 

v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 7. 7. 2022 do 12 hod.

  97197

Hodnocení: spravovat