1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – juniora v rámci projektu OP VVV na Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – juniora v rámci projektu

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV
Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: HIV Cure Research Center Ghent, Department of Internal Medicine, Ghent University, Belgické království

· Délka trvání projektu: 12 měsíců:

§ 6 měsíců mobilita – hostování na dané instituci – 0,9 pracovní úvazek

§ 6 měsíců povinná návratová fáze na 1. LF UK – částečný úvazek

· Zaměření mobility:

- Mobilita se týká vědeckovýzkumné činnosti v oboru molekulární biologie, genetika a virologie v oblasti charakterizace HIV-1 latentního reservoáru a vývoje nových diagnostických esejí, které mohou být použity pro léčbu HIV-1/AIDS. Základní výzkum tématiky spojené s HIV-1 latencí a patogenezí v hostitelské organizaci je založen zejména na různých metodách PCR pro kvantifikaci virové RNA a DNA a na charakterizaci transkripčního a epigenetického mechanizmu HIV-1 latence pomocí studia dlouhých nekódujích RNA sekvencí a sekvenace místa integrace HIV-1 proviru do genomu hostitelské buňky. Výzkumný pracovník se zapojí do aktuálního výzkumu hostitelské organizace.

- Výzkumný pracovník je povinen se účastnit v rámci projektu 1 konference / semináře / workshopu apod. organizované cizím subjektem nebo mezinárodní konference organizované hostující institucí.

- Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

- Zaměření povinné návratové fáze: Po návratu budou získané vědomosti pracovníka o různých technikách charakterizace a kvantifikace HIV-1 latence využity při řešení výzkumných projektů na pracovišti. Pracovník se zapojí do aktuálního výzkumu v laboratoři.

· Začátek mobility: září 2018

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· být výzkumným pracovníkem – juniorem (se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka). Definice: post-dokem se rozumí výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby. O dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby se může uvedená doba prodloužit.

· znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

· magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSC., anebo srovnatelného v zahraničí.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)

• profesní životopis

• obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• harmonogram mobility

• přehled vědecké a publikační činnosti

• doporučení školitele v případě Ph.D. studenta

• nepovinné - doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 3.7.2018 do 12 hod.

77216

 


 

The Dean of the First Faculty of Medicine of Charles University thereby opens the competitive examination for the position of a junior researcher – within the project

Call # 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV [International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]

Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
[International mobility of researchers of Charles University]
Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Organization unit: Institute of Immunology and Microbiology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague

We offer:

· Participation in mobility at the unit: HIV Cure Research Center Ghent, Department of Internal Medicine, Ghent University, Kingdom of Belgium

· Duration of the project: 12 months:

§ 6 months mobility – clerkship at the given institution – 0.9 workload

§ 6 months compulsory return phase at the First Faculty of Medicine of Charles University – part-time position workload

· Focus of mobility:

- The mobility is concerned with research activities in the field of molecular biology, genetics and virology in the area of characterization of the HIV-1 latent reservoir and development of new diagnostic essays, which can be used for treatment of HIV-1/AIDS. The fundamental research into the topics connected with HIV-1 latency and pathogenesis in the host organization is based particularly on various PCR methods for quantification of viral RNA and DNA and on characterization of the transcription and epigenetic mechanism of HIV-1 latency using by means of study of long non-coding RNA sequences and sequencing of the site of integration of the HIV-1 provirus into the genome of the host cell. The researcher will be engaged in the current research of the host organization.

- The researcher is obliged to take part in one conference / seminar / workshop etc. organized by a foreign subject or in an international conference organized by the host institution.

- All and any research outputs originating in implementation of the mobility must be published in the Open Access form.

- Focus of the compulsory return phase: After the return, the researcher's newly gained knowledge of various techniques of characterization and quantification of HIV-1 latency will be used in solution of research projects at the home unit. The researcher will be engaged in the current research in the laboratory.

· Start of mobility: September 2018

Qualification and other requisites:

· being a junior researcher (by definition: junior researcher means a researcher who obtained the Ph.D. or meets the definition of the Post-doc). The definition: a Post-doc is a researcher within 7 years after obtaining the Ph.D. or its foreign analogy. The said period of time can be prolonged by the time of maternity leave or parental leave, long-term illness (more than 90 days), full-time care of family member (more than 90 days), specialty training and military service.

· command of English language – spoken as well as written.

· Master degree university education or the Ph.D. or CSc. or other internationally comparable degree.

List of documents required from the applicant:

• copy of the diploma to prove the highest level of education achieved (or its nostrification, in case of a Ph.D. student a proof of ongoing study)

• professional CV

• contents of the mobility: concise description of the intended research, corresponding with the focus of the mobility; assets of the researcher's mobility for his/her personal development as well as development of the subject(s) he/she teaches, aims of the mobility, planned participation in conferences

• schedule of the mobility

• survey of scientific and publishing activities

• Supervising Tutor's recommendation in case of a Ph.D. student

• optionally – a proof of command of English language (attestation, diploma, international certificate)

The course of the mobility is subject to the rules for applicants and recipients, the specific part, call Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Site and deadline for placing the application:Applications in writing, signed in the applicant's own hand, with enclosures such as a signed professional CV, proofs of education, qualifications and practical experience, with a survey of scientific and publishing activities, and the consent concerning the provisions of the Personal Data Protection Act, all in Czech language, will be collected by the Registry of the First Faculty of Medicine of Charles University at Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

The deadline for receipt of applications is: 3.7.2018 by 12 a.m.

77217

Hodnocení: spravovat