1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa výzkumné/ho pracovníka/pracovnice v rámci projektu OP VVV mobility

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora v rámci projektu

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: University of Oxford, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

· Délka trvání projektu: 12 měsíců:

§ 6 měsíců mobilita – hostování na dané instituci – 1,0 pracovní úvazek

§ 6 měsíců povinná návratová fáze na 1. LF UK

- Zaměření mobility: Mobilita se týká vědeckovýzkumné činnosti ve spolupráci s oxfordským partnerem, archeologem a paleopatologem prof. Robertem Arnottem, GTC Felllow. Cílem je zapojení do projektu Zpracování kosterních ostatků z pohřebiště z pozdní doby bronzové (mínojské) v Armeni na západní Krétě a zapojení do přípravy další fáze tohoto projektu, a také práce na vědeckém projektu zaměřeném v širším smyslu na archeologii medicíny a paleopatologii „Asklepieion of Paros Re-Study Project“ a „The Porti-Miamou Project“.

- Výzkumný pracovník je povinen se účastnit během 6 měsíců mobility 1 konference / semináře / workshopu apod. organizované cizím subjektem nebo mezinárodní konference organizované hostující institucí

- Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

· Zaměření povinné návratové fáze: Po návratu pracovník uskuteční přednášku a několik seminářů pro studenty doktorského studijního programu „Dějiny lékařství“.

· Začátek mobility: předpoklad říjen 2020

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· být výzkumným pracovníkem – seniorem, (Definice: seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety.

· splnit tato výkonnostní kritéria:

- podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel přičemž se nesmí jednat o interní grant výzkumné organizace.

- publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

· znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

· magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSC., anebo srovnatelného v zahraničí v humanitním oboru.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci)

• profesní životopis

• harmonogram mobility

• obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• přehled vědecké a publikační činnosti

• nepovinné - doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist

v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 30.7.2020 do 12 hod.


The Dean of the First Faculty of Medicine of Charles University thereby opens the competitive examination for the position of an international senior researcher – within the project

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

[International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]

Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

[International mobility of researchers of Charles University]

Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Organization unit: Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine of Charles University

We offer:

· Participation in mobility at the unit: : University of Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

· Duration of the project: 12 months:

o 6 months mobility – clerkship at the given institution – 1.0 workload

o 6 months compulsory return phase at the First Faculty of Medicine of Charles University

- Focus of mobility: The mobility is concerned with scientific research activities in co-operation with the Oxford partner, archaeologist and paleopathologist Prof. Robert Arnott, GTC Felllow. The aim is participation in the project Investigation of late Bronze Age (Minoan) skeletal remains from the burial site at Armeni in Western Crete as well as work at the scientific project focused – in a wide sense – on archaeology of medicine and paleopathology “Asklepieion of Paros Re-Study Project” and “The Porti-Miamou Project”.

- The researcher is obliged to take active part in one conference / seminar / workshop etc. organized by a foreign subject or an international conference organized by the host institution within the 6-month mobility.

- All and any potential research outputs originating in implementation of the mobility must be published in the Open Access form.

· Focus of the compulsory return phase: After the return, the researcher will provide a lecture and several seminars for students of the doctoral (Ph.D.) programme History of medicine.

· Start of mobility: presumed October 2020

Qualification and other requisites:

· being a senior researcher (by definition: senior researcher means a researcher who obtained the Ph.D. or similar degree (equivalent of level 8 according to ISCED) 7 or more years ago

· meeting the following criteria of efficiency:

o participation in at least 1 international or national grant in the past 5 years as the principal researcher or a co-researcher, excluding grants of a research organization;

o publishing activity – at least 3 publications in the past five years.
· command of English language – spoken as well as written

· Master degree university education or the Ph.D. or CSc. or other internationally comparable degree in humanities.

List of documents required from the applicant:

• copy of the diploma to prove the highest level of education achieved (or its nostrification)

• professional CV

• schedule of the mobility

• contents of the mobility: concise description of the intended research, corresponding with the focus of the mobility; assets of the researcher’s mobility for his/her personal development as well as development of the subject he/she teaches, planned participation in conferences

• survey of scientific and publishing activities

• optionally – a proof of command of English language (attestation, diploma, international certificate)

The course of the mobility is subject to the rules for applicants and recipients, the specific part, call Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Site and deadline for placing the application: Applications in writing, signed in the applicant’s own hand, with enclosures such as a signed professional CV, proofs of education, qualifications and practical experience, with a survey of scientific and publishing activities, all in Czech language, will be collected by the Registry of the First Faculty of Medicine of Charles University at Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Information about processing personal data at Charles University is available at the web pages:

- of Charles University at https://cuni.cz/UKEN-903.html

- the First Faculty of Medicine of Charles University https://en.lf1.cuni.cz/information-about-processing-the-personal-data-of-participants-in-competitive-hiring-procedure-for-positions-of-academic-staff-and-other-positionsposts

in affairs of participants in the competitive examination for the positions of academic staff and other work (function)positions.

By mailing the application, the applicant represents that he/she was duly informed by the supervisor about processing of personal data in compliance with the instruction GDPR and that the personal details provided by him/her are true and accurate.

The deadline for receipt of applications is: 30. 7. 2020. by 12 a.m.


 

 

Hodnocení: spravovat