1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa tajemníka/tajemnice fakulty

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 • tajemník/tajemnice fakulty.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2021.

Jedná se o funkci podle § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v aktuálním znění.

Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen vnitřními předpisy fakulty, zejména Organizačním řádem děkanátu fakulty (Opatření děkana č. 10/2006).

Tato funkce odpovídá pozici COO (Chief Operation Officer).

Náplň práce tajemníka/tajemnice fakulty:

· řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty

· nakládá s majetkem svěřeným fakultě

· sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu cca 1,3 mld. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání

· analyzuje činnosti děkanátu a fakulty a spoluvytváří dlouhodobou koncepci jejich ekonomického a administrativního rozvoje

· spolupracuje na plánování investičních a rozvojových projektů

· řídí děkanát fakulty - tým 15 vedoucích zaměstnanců (nepřímo podřízeno cca 300 zaměstnanců děkanátu)

· je strategickým partnerem pro rektorát Univerzity Karlovy a spolupracující nemocnice


Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání (požadovaný titul Ing. nebo Mgr.), výhodou je vzdělaní ekonomického zaměření, základní znalost práva (zejména v oblasti VŠ), personalistiky či IT
 • Zkušenosti z oblasti financování, hospodaření a řízení, s výhodou v oblasti vysokého školství či veřejné správy, popř. zdravotnictví
 • Znalost institucionálního prostředí výhodou
 • Zkušenost s vedením týmů
 • Schopnost koncepční práce při tvorbě rozpočtu
 • Znalost provozního a projektového řízení
 • Schopnost systémové koordinace činnosti a řízení (práce s dalšími týmy a členy vedení fakulty), znalosti procesů vyjednávání výhodou
 • Samostatnost v řešení problémů, tvůrčí a analytické myšlení a schopnosti
 • Aktivní znalost AJ, schopnost vést základní jednání v tomto jazyce ústně i písemně
 • Schopnosti v IT oblasti na vysoké uživatelské úrovni včetně schopnosti zvládnout v krátké době specifické SW
 • Výborné komunikační, vyjednávací a administrativní schopnosti
 • Spolehlivost, vysoké nasazení, zodpovědný přístup
 • Výbornou schopnost časového managementu, odolnost ke stresu
 • Morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

· Prestižní práci pro největší lékařskou fakultu v ČR spolupracující s několika špičkovými nemocnicemi v ČR

· Velmi dobré mzdové ohodnocení včetně zaměstnaneckých benefitů

· Zodpovědnou, ale zároveň velmi kreativní práci

· Podporu v dalším vzdělávání a manažerském růstu

· Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy

· Mezinárodní charakter fakulty

· Zapojení do budování a organizace velkých vědeckých center


Náležitosti přihlášky:

· Podrobné a strukturované CV

· Motivační dopis

· Neověřené kopie o dosaženém vzdělání

· Výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý ke dni podání přihlášky)

· Osvědčení spolu s čestným prohlášením - dle z.č. 451/1991 Sb. (kde je nutné, tj. u občanů narozených před 1.12.1971), případně nahrazené čestným prohlášením s pozdějším dodáním Osvědčení

· Případné doporučující dopisy či odkazy na předchozí 1-2 zaměstnavatele výhodou

· Případný souhlas se zveřejněním osobních údajů dostupným v elektronické podobě tohoto inzerátu uveřejněné na www. lf1.cuni. cz/úřední deska/Výběrová řízení/2021/Výběrové řízení na obsazení místa tajemníka/tajemnice fakulty (scan originálu)

Originály dokladů se předkládají při ústním pohovoru.

Proces výběrového řízení:

Řídí se právními předpisy, zejména Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, kde budou prezentovat svoje vize a kompetence, včetně dosavadních karierních zkušeností, pro zvládnutí dané pozice.

Písemné přihlášky doplněné uvedenými náležitostmi přihlášky zašlete e-mailem do 15.7.2021 na adresu: Prague@odgersberndtson.com s uvedením textu „Přihláška Tajemník 1. LF UK“ v předmětu emailu.

Informace: na kontaktním emailu Prague@odgersberndtson.com budou zodpovězeny případné dotazy.

Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, ve výjimečném případě, pracovní pozici bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-misto-tajemnika-fakulty v záležitostech
účastníků výběrového řízení na místo tajemníka.

Zpracovatelem osobních údajů je Odgers Berndtson s.r.o., Vlašská 360/6, 118 00, Praha 1

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

 

Hodnocení: spravovat