1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa administrativní/ho pracovníka/ice v rámci projektu Mezinárodní mobilita

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa administrativní/ho pracovníka/ice v rámci projektu

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

pracoviště: Personální oddělení a Studijní oddělení 1. LF UK

Nabízíme:

· Účast na stážích na pracovišti: Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko.

· Délka trvání stáže: 2 administrativní pracovníci x 5 dní hostování na dané instituci

· Obecné zaměření stáží: Stáž bude zaměřena na získání zkušeností souvisejících s fungováním jednotlivých administrativních oddělení podporujících provoz fakulty a její zaměstnance. Bude mapovat míru spolupráce fakultních oddělení navzájem, jejich náplň a organizaci práce se zaměřením na studijní a personální problematiku. Cílem bude seznámení se s vnitřními předpisy a s informačními systémy zahraniční univerzity a zjištění opatření v oblasti personální a mzdové politiky. Dále pak zjištění možnosti zkvalitnění výuky, včetně inovativních výukových metod a využití zpětné vazby ze studentských hodnocení výuky. Zaměří se na seznámení s opatřeními využívanými ke snížení studijní neúspěšnosti během studia, včetně zlepšení kvality terciálního vzdělání u znevýhodněných skupin studentů a dalších postupů při individuální přípravě studentů.

· Začátek stáže: předpokládaný termín duben 2020.

Kvalifikační a jiné předpoklady:
· Být administrativním pracovníkem 1. LF UK.
· Minimální pracovní úvazek: 0,5.
· Praxe v oboru minimálně 5 let.
· Vysokoškolské vzdělání.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:
· kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání
· profesní životopis
· motivační dopis: stručný popis přínosu stáže pro pracovníka a 1. LF UK

Průběh stáže podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (OP VVV č. 02_18_053).

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné motivačním dopisem, podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.


Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 4. 2. 2021 do 12 hod.

 

Hodnocení: spravovat