1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa výzkumného /é pracovníka/ice - seniora

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice – seniora v rámci projektu

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495
pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Nabízíme:

· Účast na mobilitě na pracovišti: Massachusetts General Hospital - MassGeneral Hospital for Children, Boston, Spojené státy americké

· Délka trvání projektu: 12 měsíců:

§ 6 měsíců mobilita – hostování na dané instituci – 0,5 pracovní úvazek

§ 6 měsíců povinná návratová fáze na 1. LF UK – částečný úvazek

· Zaměření mobility:

- Mobilita se týká vědeckovýzkumné činnosti v oboru psychologie - navazuje na současnou spolupráci na výzkumu ADHD jako celoživotní poruchy, realizovaný na vzorcích s více než 2000 pacienty. Paralelním projektem je diagnostika processing speed (rychlost zpracování informací). Výstupem budou diagnostické postupy využitelné v ČR a odborné publikace. V rámci projektu je plánované jednak pokračování samotné vědecké studie, a to především v jejím "longitudinální" rozpracování, a dále pak vznik konkrétního vzdělávacího programu pro lékaře a klinické psychology, který jim strukturovaně zprostředkuje prakticky využitelné výstupy projektu v klinické praxi. V rámci spolupráce je plánovaná společná účast na 23rd World Congress of Child Psychiatry and Allied Professions, Praha 07/2018.

- Výzkumný pracovník je povinen se účastnit v rámci projektu 1 konference / semináře / workshopu apod. organizované cizím subjektem nebo mezinárodní konference organizované hostující institucí

- Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

· Zaměření povinné návratové fáze: po návratu bude pokračovat spolupráce v oblasti výzkumu ADHD jako celoživotní poruchy a diagnostiky processing speed. Získané informace budou využity jednak přímo na Psychiatrické klinice 1. LF UK, dále především v postgraduální výuce programu Lékařská psychologie na 1. LF UK a dále ve specializačním a celoživotním vzdělávání klinických psychologů a lékařů.

· Začátek mobility: předpoklad červen 2018

Kvalifikační a jiné předpoklady:

· být výzkumným pracovníkem – seniorem, (Definice: seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety.

· splnit tato výkonnostní kritéria:

- H-index – minimální hodnota 8,5.

- podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel přičemž se nesmí jednat o interní grant výzkumné organizace

- publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy

· znalost anglického jazyka – slovem i písmem.

· magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSC., anebo srovnatelného v zahraničí.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

• kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci)

• profesní životopis

• harmonogram mobility

• výpočet normalizovaného h-indexu, pokud je relevantní

• obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

• přehled vědecké a publikační činnosti

• nepovinné - doklad prokazující znalost anglického jazyka (osvědčení, diplom, mezinárodní certifikát)

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Místo a lhůta pro podání přihlášky:Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je: 25.5.2018 do 12 hod.

 


 

The Dean of the First Faculty of Medicine of Charles University thereby opens the competitive examination for the position of a senior researcher – within the project
Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV
[International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV] Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
[International mobility of researchers of Charles University]
Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Organization unit: Department of Psychiatry, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague

We offer:

· Participation in mobility at the unit: Massachusetts General Hospital – MassGeneral Hospital for Children, Boston, Mass., USA

· Duration of the project: 12 months:

· 6 months mobility – clerkship at the given institution – 0.5 workload

· 6 months compulsory return phase at the First Faculty of Medicine of Charles University – part-time position workload

· Focus of mobility:

- The mobility is aimed at scientific research activities in the field of psychology – continuing the current co-operation in the research of ADHD as a life-long disorder, performed on specimens with more than 2,000 patients. A parallel project is diagnostics of information processing speed. The output will be diagnostic procedures applicable in the Czech Republic and professional scientific publications. Within the project, it is planned to continue the scientific study itself, above all in its “longitudinal” aspect, and further creation of a specific educational programme for physicians and clinical psychologists, presenting them with a structured survey of the output of the programme, applicable in clinical practice. Within the framework of the co-operation, joint participation in the 23rd World Congress of Child Psychiatry and Allied Professions, in Prague in July 2018, is planned.

- Within the mobility, the researcher is obliged to take part in one conference / seminar / workshop etc. organized by a foreign subject or in an international conference organized by the host institution.

- All and any research outputs originating in implementation of the mobility must be published in the Open Access form.

· Focus of the compulsory return phase: Following the return, co-operation in the research of ADHD as a life-long disorder and diagnostics of information processing speed will continue. The information obtained will be used directly at the Department of Psychiatry, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, as well as in postgraduate education in Medical psychology at the First Faculty of Medicine of Charles University and further in specializing and life-long education of clinical psychologists and physicians.

· Start of mobility: presumed June 2018

Qualification and other requisites:

· being a senior researcher (by definition: senior researcher means a researcher who obtained the Ph.D. or similar degree – equivalent of level 8 according to ISCED – 7 or more years ago);

· meeting the following criteria of efficiency:

- H-index – the minimum level at 8.5;

- participation in at least 1 international or national grant in the past 5 years as the principal researcher or a co-researcher (an internal grant of a research organization is not acceptable);

- publishing activity – at least 3 publications in the past five years;

· command of English language – spoken as well as written;

· university-level education with a Master degree or the degree of Ph.D. or CSc., or an equivalent degree abroad.

List of documents required from the applicant:

• copy of the diploma to prove the highest level of education achieved (or its nostrification);

• professional CV;

• schedule of the mobility;

• calculation of the normalized h-index, if relevant;

• contents of the mobility: concise description of the intended research, corresponding with the focus of the mobility; assets of the researcher's mobility for his/her personal development as well as development of the subjects he/she teaches; aims of the mobility; planned participation in conferences;

• survey of scientific and publishing activities;

• optionally – a proof of command of English language (attestation, diploma, international certificate).

The course of the mobility is subject to the rules for applicants and recipients, the specific part, call Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Site and deadline for placing the application:Applications in writing, signed in the applicant's own hand, with enclosures such as a signed professional CV, proofs of education, qualifications and practical experience, with a survey of scientific and publishing activities, and the consent concerning the provisions of the Personal Data Protection Act, all in Czech language, will be collected by the Registry of the First Faculty of Medicine of Charles University at Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

The deadline for receipt of applications is: 25.05.2018 by 12 a.m.

Hodnocení: spravovat