1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2022/2023


VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 06. 02. 2023 v 09:00 hodin do 27. 02. 2023 23:59

· Zápis VP pro studenty z jiných fakult od 06.02.2022 do 12.02.2022

Předběžný zápis VP předmětů provádí student prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností, kromě prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl. ak. roku.

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, jejichž zápis je podmíněný složením vstupního testu

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

Příloha VP 2022 2023 upravené - kliknutím na odkaz v prvním sloupci se dostanete přímo na SIS, kde naleznete další informace o vybraném předmětu. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů.

Návod na zápis předmětů

 

Máte potíže se zápisem VP?

Nemám splněný nějaký předmět:

Na letní semestr je zápis otevřený pro všechny studenty bez omezení.

Zápis FLEXI předmětů:

Předměty typu FLEXI se zapisují u garanta předmětu, nebo podle pokynů v SISu.

Prostě to nejde:

Zapnout a vypnout. (zřejmě stojíte v systému před devátou), nebo má předmět plnou kapacitu.

Mám to v povolených, ale nemám ho nahraný:

Předmět není zapsaný, dokud neprovedete všechny kroky. Tzn. včetně provedení kroku Zápis(vlastní) a zatržení tlačítka zapsat.

Jiný problém:

Prosím o screen obrazovky a e-mail.


Rušení volitelného předmětu

Rušení volitelného předmětu – předměty zůstávají v SIS nesplněné, ale student si je nemůže opakovaně zapsat, nejsou ani součástí celkové kontroly průběhu studia. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak.

Předměty se zapisují a ruší pouze v období určeném opatřením děkana.

VP se v průběhu akademického roku ruší jen z důvodu, že by výuka neprobíhala.

Volitelné předměty nepatří do studijního plánu, nepočítají se mezi nesplněné předměty.

Nesplnění volitelného předmětu znamená:

1. Stejný volitelný předmět si student nemůžete opakovaně zapsat (pokud není v anotaci uvedeno jinak)

2. Volitelné předměty na zimní semestr nového akademického roku si bude zapisovat od září. Na letní bez omezení.

Podrobnosti upravují: Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Čl. 5 Právo na zápis předmětu a čl. 7 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity. https://cuni.cz/UK-104.html


 

 

Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) spravovat