1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Petra Průchová
tel.: 224 964 422

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571

agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


 

danvesely| tisk | spravovat

Zařazení do oboru

Lékař, zubní lékař po absolvování lékařské fakulty, který tímto získal odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání, se může dále vzdělávat a získat specializovanou způsobilost v některém základním specializačním oboru, pokud podá žádost o zařazení - viz obory specializace.

Žádost o zařazení do specializace (viz formulář ke stažení) a veškerá další evidence je ve webové aplikaci EZP.

Od 1. 7. 2017 lze zařadit lékaře, zubní lékaře pouze do specializačních oborů uvedených v příloze zákona č. 67/2017 Sb.

Lékař, zubní lékař v EZP vyplní a uloží žádost o zařazení do oboru a poté žádost vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na adresu: Děkanát 1. LF UK, Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV), Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Přílohy, které je třeba přidat k žádosti:

  • lékař, zubní lékař, který žádá o zařazení do základního oboru a o vystavení průkazu odbornosti (absolvent LF), dokládá úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu
  • lékař, zubní lékař, který žádá o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání opětovně (průkaz odbornosti již vlastní), dokládá průkaz odbornosti
  • lékař, zubní lékař, který vystudoval mimo ČR, dokládá úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu, kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu a kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře na území ČR.

                                                                                                                                                              Zařazení do oboru provedeme do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti zasláním dokladu o zařazení, průkazu odbornosti a logbooku.Průkaz odbornosti slouží k záznamům o zařazení do oboru, o absolvované praxi, odborných stáží, kurzů a atestační zkoušky v celém průběhu výkonu lékařské profese.Logbook je určen k záznamu absolvované praxe, provedených výkonů a činností v průběhu specializačního vzdělávání příslušného oboru.Upozornění: vzdělávací programy oborů podle přílohy zákona č. 67/2017 Sb. nebyly dosud vydány, a proto nejsou zatím k dispozici ani příslušné logbooky.  Poplatek za vydání logbooku je stanoven ve výši 200,- Kč a zasílá se na účet 1. LF UK, KB Praha, č. účtu: 43-4187780227/0100, VS: 9003246500.

Platbu za logbooky prosím nezasílejte, po jejich vydání budete informováni.

Žádost o zrušení zařazení do oboru nebo změnu oboru lékaře, zubního lékaře (viz formulář ke stažení) – postup je shodný jako v případě žádosti o zařazení do oboru, jako příloha se zasílá pouze průkaz odbornosti.

Veškeré změny v osobních údajích, které nastanou v průběhu specializační přípravy, je třeba neprodleně nahlásit OSCV 1. LF UK, u níž je lékař, zubní lékař v evidenci.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy na akreditovaném pracovišti v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době. Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tj. při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (týká se hlavně doktorandů ve fakultních zařízeních). V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 33829 poslední aktualizace: ehall, 01.09.2017
Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít