1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Všeobecné lékařství

72054

72311"Studium všeobecného lékařství je velkou výzvou a možností naučit se bojovat, jak se životem svým, tak o životy druhých. Protože zdraví je to nejdůležitější."

Lucie Svobodová, studentka všeobecného lékařství

Všeobecné lékařství je největším studijním oborem na naší fakultě a studium trvá šest let. První tři roky jsou věnovány oborům teoretickým a preklinických, druhá polovina studia je věnována klinickým předmětům.
Studium probíhá podle doporučených studijních plánů. Ty vycházejí z akreditace oboru, ale zároveň dochází k trvalému vyhodnocování jejich náplně a struktury, aby reflektovaly vývoj poznání i názory učitelů a studentů.
Kromě povinných předmětů si studenti musí zapisovat i volitelné předměty, aby dosáhli normálního počtu kreditů. Volitelné předměty jsou pravidelně analyzovány, průběžně procházejí obnovou, stejně jako jsou analyzovány jejich nároky. Absolvování volitelných předmětů je podmíněno splněním konkrétně daných požadavků v oblasti teoretické a praktické. Fakulta jich nyní nabízí studentům 407, z toho pro studenty všeobecného lékařství v české paralelce 252 a je v nich zapsáno přes 2200 studentů.

Přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2018. Uchazeči, kteří si podají přihlášku současně na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Celkem 300 otázek, z každého předmětu 100 otázek. U otázek v testech může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Maximální možný počet bodů za testy: 300 bodů. Bonifikace z matematiky: 20 bodů. Celkový možný počet bodů: 320.

Uchazeči mohou navíc získat bonifikaci 20 bodů v rámci přijímacího řízení při současném splnění podmínek uvedených v bodě 1 a 2. 

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně splňuje podmínku uvedenou pod písmenem a) nebo b):

a) absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku
nebo
b) úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) s výsledkem výborně až chvalitebně

2. Uchazeč doručí do:
a) 28.2.2018 (rozhodující je datum odeslání) na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení.) v případě, že žádá o bonifikaci dle bodu 1a)
nebo
b) 25.5.2018 (rozhodující je datum odeslání) na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu a současně doručí certifikát (s ověřovací doložkou konverze) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) v případě, že žádá o bonifikaci dle bodu 1b)

Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám bonifikace nebude brán zřetel.

Formulář žádosti o bonifikaci naleznete zde

Všeobecné podmínky:

úspěšné ukončení středoškolského vzdělání maturitou
úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky (informace na www.ujop.cuni.cz)


Hodnocení: spravovat