1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 5. 2016

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 31. 5. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc, prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Hosté:

doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Křen, DrSc., prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D. prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. RNDr. Julius Lukeš, Ph.D., MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., Mgr. Hana Hartmannová, Ph.D.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 4. 2016 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – květen

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. – profesor III. interní kliniky – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. V roce 1981 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1992. Roku 1997 úspěšně obhájil habilitační práci v oboru vnitřní nemoci. Profesorem pro tento obor byl jmenován v roce 2004. Děkan fakulty předal panu profesorovi pamětní list.

 

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. – profesorka Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1981, hodnost kandidáta věd získala v roce 1995. V roce 2011 byla jmenována docentkou pro obor hygiena a epidemiologie. Jmenovací dekret profesorky pro tento obor převezme v červnu 2016. Paní docentka převzala z rukou děkana pamětní list.

 

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. – přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1981. Roku 1993 obhájil titul kandidáta věd v oboru ortopedie traumatologie. Docentem pro obor ortopedie byl jmenován v roce 2007 a profesorem v roce 2012. Děkan fakulty předal panu profesorovi pamětní list.

 

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – přednosta IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství úspěšně ukončil v roce 1975. Roku 1995 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru vnitřního lékařství. Docentem pro tento obor byl jmenován v roce 1999, o dva roky později získal hodnost doktora lékařských věd. Profesorem pro vnitřní nemoci byl jmenován roku 2005. Při této příležitosti převzal pan profesor pamětní list.

 

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. – přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1990. Titul Ph.D. získal v roce 2006. Docentem pro obor chirurgie byl jmenován v roce 2008 a profesorem pro tento obor byl jmenován v roce 2012. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. František Perlík, DrSc. a RNDr. Martin Bilej, DrSc.

 


IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Hanuše Rozsypala, CSc., z Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor infekční nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Variabilita klinického obrazu infekce lidským virem imunodeficience (HIV)“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné doc. MUDr. Zdeněk Rožnovský, CSc. a MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné doc. MUDr. Kataríny Šimekové, Ph.D., seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. Žádný z oponentů nepoložil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil bývalý přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., uvedl, že bude ve svém hodnocení stručný. Přednáška uchazeče trvala necelých 14 minut, přednáška byla z pohledu didaktického velmi dobře sestavená, použitá dokumentace byla odpovídající a výborně ilustrovala danou problematiku. Bylo jednoznačně zřejmé, že uchazeč přistupuje k věci s rozvahou a zbytečně se nesnaží předávat více informací, než mohou posluchači vstřebat. Proto z tohoto pohledu hodnotí přednášku uchazeče jako velmi dobrou. Hodnotitel dále ocenil diskusi, ve které uchazeč velmi dobře odpovídal na kladené dotazy. A i v případě, kdy některé záležitosti byly nejasné, dokázal to ve své odpovědi formulovat. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doporučil členům VR kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 37 přítomných členů vědecké rady 33 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 3 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Hanuše Rozsypala, CSc., z Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor infekční nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem MUDr. Jana Bláhy, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, pro obor anesteziologie a resuscitace

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Kontrola glykémie v intenzivní péči“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. současně položil uchazeči dotazy. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných doc. MUDr. Tomáše Gabrhelíka, Ph.D. a doc. MUDr. Ivana Chytry, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Uchazeč odpověděl na otázky oponenta a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. a MUDr. Jana Kopeckého, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. Hodnotitel přednášky doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. uvedl, že kladně hodnotí téma i vědeckou úroveň prezentované práce uchazeče. Výsledky uchazeče jsou velmi důležité a jejich závěry mají velký dopad na klinickou praxi, takže z tohoto hlediska je hodnocení velmi kladné. Vysoce hodnotil přednes uchazeče. Hodnotitel uvedl dvě drobné vady a to, že některé snímky prezentace nebyly dobře čitelné a že uchazeč překročil stanovený čas. Závěrem hodnotitel doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. konstatoval, že přednášku hodnotí kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 37 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 1 hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jana Bláhy, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, pro obor anesteziologie a resuscitace, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc., z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, BIOCEV, pro obor lékařská biologie a genetika

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámila členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Studium genetických příčin nemocí“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc., člena hodnotící komise prof. RNDr. Julia Lukeše, Ph.D., prof. MUDr. Antonína Sosny, DrSc. a prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. uvedl, že přednášku může pouze obdivně pochválit. Uvedl, že uchazeč sice překročil stanovený čas, byl ve svém projevu velmi živý, expresivní a obsahově nabídl posluchačům průřez své dvacetileté cesty k hledání genetických příčin nemocí. Samotná cesta je obdivuhodná a uchazeč k ní přidal i perspektivu. Závěrem prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. konstatoval, že by bylo dobře, kdyby takových přednášek bylo více.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/4: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 37 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, 1 člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc., z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská biologie a genetika, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Anthony J. Bleyera, M.D., M.S. hostujícím profesorem seznámil přítomné předkladatel návrhu Ing. Ivan Mikula, Ph.D., proděkan pro rozvoj fakulty.

 

Prof. Bleyer je nefrolog a epidemiolog, jehož předmětem výzkumného zájmu jsou dědičně podmíněná onemocnění ledvin. Je autorem či spoluautorem více než 100 publikací.

Je vedoucím klinickým výzkumníkem týmu, který postupně identifikoval genetické příčiny skupiny autosomálně dominantního intersticiálního onemocnění ledvin. Prof. Bleyer na této problematice intenzivně spolupracuje s Doc. Kmochem z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN a s Dr. Ericem Landerem z Broad Institute of MIT and Harvard.

Výzkumná činnost tohoto týmu vedla k určení kauzálních mutací v genech kodujících uromodulin, renin, mucin-1 a nově proteinový translokátor SEC61A1.

Ve spolupráci s Doc. Kmochem se též podílel na objasnění genetických příčin Akadianské formy Fanconiho syndromu a na určení genetické diagnózy u více než 200 rodin s onemocněním ledvin. Výsledky jejich společné výzkumné činnosti byly publikovány v jedné kapitole monografie a v 15 článcích.

Prof. Bleyer též shromáždil unikátní soubor více než 600 rodin s dědičným onemocněním ledvin, které jsou v současnosti předmětem společného intenzivního výzkumu.

Tento výzkum byl v minulosti podpořen společným grantem Prof. Bleyera a Doc. Kmocha v rámci programu Kontakt Ministerstva školství. V současnosti je jejich výzkum podporován grantem Národního Institutu Zdraví Spojených Států (NIH USA) a privátními sponzory. Část těchto prostředků je poskytována přímo 1. LF UK.

Svou činností Prof. Bleyer významně přispěl k úspěšnému zapojení výzkumného týmu Doc. Kmocha do prestižní mezinárodní spolupráce.

Prof. Bleyer pravidelně navštěvuje 1. LF UK a během každého ze svých pobytů má přednášku a účastní se intenzivních diskuzí se členy výzkumného týmu Doc. Kmocha i s dalšími pracovníky Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN a 1. lékařské fakulty UK.

 

Usnesení VI/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

54

Počet přítomných členů VR fakulty

32

Počet kladných hlasů

32

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VII. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

Pracoviště: Fyziologický ústav 1. LF UK

Obor: lékařská fyziologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK

 

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Fyziologický ústav LF MU

 

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Ústav fyziológie Jesseniovej LF Univerzity Komenského, Martin

 

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Ústav molekulárnej biomedicíny LF Univerzity Komenského, Bratislava

 

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Vladimíra Riljaka, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

Pracoviště: II. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Národny ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava

 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
LF UP a FN Olomouc

 

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Josefa Kořínka, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

Pracoviště: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: radiologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

IKEM

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Radiologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D.


VIII. Návrh na složení hodnotící komise

S předkládaným návrhem na složení hodnotící komise seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Jmenovacímu řízení

  • Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Pracoviště: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Obor: lékařská biofyzika

 

Předseda: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

 

Členové: prof. RNDr. František Vítek, DrSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

 

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Ústav biofyziky LF MU

 

prof. Ing. Jozef Živčák, CSc.

Technická univerzita Košice

 

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. RNDr. Ľubice Lacinové, DrSc.

IX. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZK a SZZk

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a člena zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika

1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Robert Holaj, CSc.

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Interna

Ústav hygieny a epidemiologie

1. LF UK a VFN

člen

RNDr. Milena Bušová, CSc.

Hygiena a epidemiologie

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nových předsedů a člena komisí pro stání rigorózní zkoušky pro předměty Interna a Hygiena a epidemiologie, dle předloženého materiálu.


S předkládanými návrhy jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

Mgr. Renata Hakenová

Mgr. Petra Hladká

Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková

navazující magisterský studijní program,

obor Intenzivní péče

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

Mgr. Renata Hakenová

Mgr. Petra Hladká

Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková

bakalářský program, obor Všeobecná sestra

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Marie Břízová, Ph.D.

MUDr. Alexandra Dlouhá Maršálková

Ing. Karolína Šenderová

Ing. Eva Konopáčová

Bc. Marie Novotná

bakalářský studijní program oboru Fyzioterapie a Ergoterapie

a navazující magisterský studijní program oboru Ergoterapie

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání závěrečné zkoušky pro předměty dle předloženého materiálu.

X. Návrh na odvolání a jmenování garanta navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Intenzivní péče

S předkládanou žádostí o odvolání stávajícího garanta navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Intenzivní péče a jmenování garanta nového seznámila vědeckou radu proděkanka prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

 

Usnesení X/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, s odvoláním stávajícího garanta navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Intenzivní péče doc. MUDr. Petra Bartůňka, CSc. a se jmenováním doc. MUDr. Jana Bělohlávka, Ph.D. garantem navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Intenzivní péče.


XI. Cena Arnošta z Pardubic

S předkládanými návrhy nominací do soutěže o Cenu Arnošta z Pardubic seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

Usnesení XI/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložené návrhy na vědomí a souhlasí, s nominací doc. MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK do soutěže o cenu pro vynikajícího vyučujícího a do soutěže za vynikající počin „SIM tým“ ve složení prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D., a ukládá prof. MUDr. Alešovi Žákovi, DrSc. tyto nominace postoupit rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

 

XII. Evaluace vědecké práce

Prof. MUDr. Aleš Žák. DrSc., proděkan fakulty, shrnul stávající zásady hodnocení vědecké práce na 1. LF UK i diskuse, resp. připomínky, k tomuto tématu, které opakovaně proběhly na vědecké radě i na kolegiu děkana. Na příští zasedání VR 1. LF UK prof. Finální podoba materiálu bude předložena členům VR 1. LF při červnovém zasedání.

V diskusi vystoupil prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

XI. Různé

· k bodu různé nebyl přednesen žádný příspěvek

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 6. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1720 ukončil.

 

 

V Praze dne 3. 6. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat