1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 3. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 31. 3. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.– děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Hosté:

doc. MUDr. Jana Süssová, CSc., doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc., doc. MUDr. František Šmíd, CSc., prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., prof. MUDr. Richard Průša, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., doc. MUDr. Peter Jarčuška, Ph.D., prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

 


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Petra Pohlreicha, CSc., vedoucího skupiny molekulární biologie Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a VFN. Přítomní členové Vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

 

II. Jubilea

doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. – docentka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1963. Kandidátkou věd se stala roku 1974. V roce 1984 byla jmenována docentkou pro obor neurologie. Děkan fakulty předal paní docentce při této příležitosti obraz.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. – profesorka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. Studovala obor latina a francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala roku 1971. V roce 1973 obhájila titul PhDr. v oboru antická literatura a historie. Kandidátkou věd teorie literatury a dějiny konkrétních národních literatur – literatura latinská a starořecká, se stala v roce 1993. V roce 1998 byla jmenována docentkou dějin lékařství a lékařské deontologie, v roce 2004 byla jmenována profesorkou pro obor dějiny lékařství. Paní profesorka převzala při této příležitosti z rukou děkana pamětní list.

doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. – docent Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN. Přírodovědeckou fakultu UKabsolvoval v roce 1983. V roce 1993 získal titul kandidáta biologických věd. Docentem pro obor lékařská biologie byl jmenován v roce 1995. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

 

doc. RNDr. František Šmíd, CSc. – docent Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. V roce 1967 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK obor chemie. Titul doktora přírodních věd získal v roce 1968. V červnu roku 1989 získal titul kandidáta věd. Docentem pro obor lékařská chemie a biochemie byl jmenován v roce 2000. Pan docent převzal z rukou děkana obraz.

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. – přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1985. V roce 1995 obhájil titul kandidáta lékařských věd v oboru biochemie. Docentem pro obor lékařská genetika byl jmenován roku 2005, profesorem byl pro tentýž obor jmenován v roce 2012. Pan profesor převzal od děkana fakulty pamětní list.

 

doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. – docent Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1979, titul kandidát věd získal v roce 1986. Docentem pro obor stomatologie byl jmenován v roce 2007. Pan docent obdržel z rukou děkana pamětní list.

 

III. Schválení zápisu

Usnesení III/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 24. 2. 2015 bez připomínek.

 

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

 

IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Mgr. Milana Jirsy, CSc., z Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, IKEM a ILF, pro obor klinická biochemie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Od hyperbilirubinémie Rotorova typu k novým cestám jaterní chromosekrece“. Uchazeč odpověděl v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. a prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., který uvedl, že jeho role hodnotitele je poměrně snadná, protože přednáška uchazeče splňovala veškeré parametry. Hodnotitel své hodnocení shrnul do těchto oblastí:

1) Je málo oblastí biochemie, kde by česká biochemie přispěla hlubším zářezem do světového poznání a problematika přeměny krevního barviva (hemoglobinu) na žlučová barviva do této oblasti patří.

2) Vlastní obsah přednášky – uchazeč seznámil posluchače s molekulární podstatou Rotorova syndromu, popsal nový typ hereditární smíšené žloutenky, včetně molekulárně biologických parametrů, a popsal nové cesty jaterní chromosekrece. Tyto skutečnosti jsou samy o sobě významnými objevy, o čemž svědčí fakt, že výsledky byly publikovány v časopisech, jejichž IF je v rozmezí 8 – 12.

Hodnotitel prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc. uvedl, že od uchazečů o titul profesor jsou očekávány nejenom vysoké znalosti, schopnost přinášet objevy, ale i schopnost tyto myšlenky odpovídajícím způsobem prezentovat a zaujmout studenty. Závěrem konstatoval, že přednáška uchazeče byla z didaktického hlediska bezchybná, obrazová dokumentace přednášky byla přesvědčivá, a že přednáška byla zajímavá i pro posluchače mimo oblast biochemie, a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatné, 3 členové se zdrželi hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Mgr. Milana Jirsy, CSc., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, IKEM a ILF, pro obor klinická biochemie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Dundra, Ph.D., z Ústavu patologie 1. LF UK a VFN, pro obor patologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Význam moderních vyšetřovacích metod v patologii“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., člena hodnotící komise prof. Zdeňka Koláře, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, DrSc., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc. a hosta doc. RNDr. Františka Šmída, CSc. Závěrem diskuse vystoupil emeritní přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Luboš Petrželka, CSc., který uvedl, že přednáška uchazeče splnila očekávání, přednesené téma bylo aktuální a velmi široké. Uchazeč zvolil pro svou přednášku aktuální problémy, které se týkají onkologie především z pohledu molekulární patologie, a mohl tak prezentovat i vlastní výsledky, které byly publikovány v prestižních časopisech. Hodnotitel zejména ocenil část přednášky, která se zabývala prediktivní onkologií. Kde se v současnosti zdá, že terapeutické armamentarium předbíhá molekulární diagnostiku. Z tohoto důvodu se hodnotitel domnívá, že činnost uchazeče přispěje k ukončení praxe necíleného podávání cílené léčby. Pokud jde o závěr přednášky, je třeba zdůraznit i výhled do budoucnosti, kde by se hodnotitel neobával finančních krizí, protože právě predikce je cestou jak ušetřit. Závěrem prof. MUDr. Luboš Petrželka, CSc. znovu konstatoval, že přednáška splnila očekávání a proto doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, 3 členové se zdrželi hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Dundra, Ph.D., z Ústavu patologie 1. LF UK a VFN, pro obor patologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Dr. Med. Hanse Zwippa hostujícím profesorem seznámil předkladatel návrhu prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

 

Profesor Dr. Med. Hans Zwipp je vysoce mezinárodně respektovaný odborník v oblasti traumatologie nohy, spolupracuje s řadou pracovišť v České republice. Podílí se na doškolování lékařů v ČR jednak svou účastí na odborných kursech, tak možnostmi pobytu na jeho pracovišti v Drážďanech. Od roku 2005 spolupracuje s prof. MUDr. Janem Bartoníčkem, DrSc., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a ÚVN, a Anatomického ústavu 1. LF UK.

 

Prof. Zwipp se zabývá traumatologií, zejména pak traumatologií pohybového aparátu a nohy. Je autorem celé řady unikátních léčebných postupů. Na svém pracovišti vyvinul řadu nových implantátů pro ošetření a stabilizaci patní kosti (např. C- Nail). Na svém pracovišti umožňuje studijní pobyty pro lékaře a studenty doktorských studijních programů 1. LF UK. V oblasti léčebné péče poskytuje možnost konsultace závažných případů.

Je organizátorem řady školících akcí pro traumatologii nohy jak v Německu, tak i v ČR. Ve vědecké problematice spolupracuje s Ortopedickou klinikou 1. LF UK a ÚVN a Anatomickým ústavem 1. LF UK. Je spoluzakladatelem pravidelných výročních sympozií Česko-saské dny, které se věnují poranění nohy. Letos bude pořádán již 5. ročník v Praze ve spolupráci Ortopedickou klinikou 1. LF UK a ÚVN a Anatomickým ústavem
1. LF UK.

Usnesení V/4:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

55

Počet přítomných členů VR fakulty

31

Počet kladných hlasů

31

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VI. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Pracoviště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

 

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Pavla Klenera, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Eva Závadová, CSc.

Pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská imunologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Imunologický ústav LF UK Bratislava

 

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.

Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc

 

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Evy Závadové, CSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Petr Schalek, Ph.D.

Pracoviště: Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Obor: otorinolaryngologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

 

doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.

Otorinolaryngologická klinika 3. LF UP a FN Královské Vinohrady

 

doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN U Sv. Anny

 

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Petra Schalka, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

Pracoviště: Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: urologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

 

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Urologická klinika JLF UK a UNM Martin

 

Usnesení VI/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Viktora Soukupa, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Juri Marimov, CSc.

Pracoviště: Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní transfúze

VŠCHT

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Tomáš Eckshlager, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

 

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Oddělení klinické hematologie LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno

Usnesení VI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Juriho Marimova, CSc.

 

VII. Návrhy na složení hodnotících komisí

S předkládanými návrhy na složení hodnotících komisí seznámil členy vědecké rady děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Řízení ke jmenování profesorem

  • Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Obor: ortopedie

 

Předseda: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN

 

Členové: Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 

prof. MUDr. Jan Poul, CSc.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Milan Kokavec, Ph.D.

Detská orotopedická klinika DFNsP Bratislava

Usnesení VII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Jiřího Chomiaka, CSc.

 

 

Řízení ke jmenování profesorem

  • Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Pracoviště: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

ICRC Nemocnice u Sv. Anny

Obor: hygiena a epidemiologie

 

Předseda: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

 

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, Ph.D.

Jesseniova LF UKo v Martine

 

Usnesení VII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc.

 

 

VIII. Žádosti o akreditaci oboru pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informovali vědeckou radu o návrhu žádosti o akreditaci oboru Vnitřní nemoci pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK.

 

Usnesení VIII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby žádost o akreditaci oboru Vnitřní nemoci pro oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK byla postoupena rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

 

IX. Návrh na jmenování člena OR Parazitologie

S předkládanou žádostí doc. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D., proděkanky pro studijní záležitosti Přírodovědecké fakulty UK, o jmenování doc. RNDr. Ivana Hrdého, Ph.D. novým členem oborové rady Parazitologie, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Usnesení IX/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze projednala žádost jmenovat doc. RNDr. Ivana Hrdého, Ph.D. novým členem oborové rady doktorského studijního programu Parazitologie a souhlasí s jeho jmenováním.

 

X. Žádost o rozšíření akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví o navazující magisterský obor Fyzioterapie

S předkládaným materiálem seznámila vědeckou radu doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Usnesení X/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby žádost o rozšíření akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví o navazující magisterský obor Fyzioterapie na 1. LF UK, byla po kladném projednání Akademickým senátem 1. LF UK postoupena rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

 

 

XI. Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, bakalářský studijní obor Fyzioterapie

S předkládaným materiálem seznámila vědeckou radu doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Usnesení XI/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby žádost o prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, bakalářský studijní obor Fyzioterapie na 1. LF UK, byla po kladném projednání Akademickým senátem 1. LF UK postoupena rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

XII. Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Intenzivní péče,
v prezenční a kombinované formě studia

S předkládaným materiálem seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Usnesení XII/16: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby žádost o prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Intenzivní péče, v prezenční a kombinované formě studia na 1. LF UK, byla po kladném projednání Akademickým senátem 1. LF UK postoupena rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

XIII. Jmenování nových členů komisí pro SZZk a SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nové členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

člen

Mgr. Anna Krulová

Mgr. Miriama Dědková

Bc. Tereza Peštová

Ing. Zuzana Drábová

bakalářské obory Fyzioterapie a Ergoterapie

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

člen

Mgr. Anna Krulová

Mgr. Miriama Dědková

Ing. Zuzana Drábová

navazující magisterský obor Ergoterapie

Usnesení XIII/17: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání závěrečné zkoušky pro uvedené obory dle předloženého materiálu.

 

S předkládaným návrhem jmenovat nového člena zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

externí člen

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

Klinické zubní lékařství – chirurgické

Usnesení XIII/18: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nového člena komise pro stání rigorózní zkoušky pro obor Klinické zubní lékařství – chirurgické dle předloženého materiálu.

 

 

XIV. Různé

– prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., informoval přítomné členy vědecké rady o výsledcích ankety České pediatrické společnosti, která proběhla v odborné veřejnosti a mezi studenty medicíny, k možnosti adopce a osvojení dětí páry stejného pohlaví.

– děkan fakulty informoval o problematice financování fakult cestou univerzity, kterou se intenzivně zabývá asociace děkanů lékařských fakult. V této souvislosti děkan informoval o rozhodnutí Univerzity Karlovy v Praze, že pro rok 2015 nejsou v rozpočtu UK vyčleněny finanční prostředky pro Bonusy za významné granty, které se dosud řídily Opatřením rektora č. 16/2013. Důvodem pro toto rozhodnutí UK bylo omezení finančních prostředků na vědu ze státního rozpočtu.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 4. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 15.55 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 3. 4. 2015

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 955 poslední aktualizace: timkova, 10.04.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít