1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 10. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 31. 10. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

 

 

 

 

Přítomni:

 

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Kolář, CSc. MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 

Hosté:

prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., doc. MUDr. Viera Lehotská, Ph.D., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., prof. MUDr. Štefan Polák, CSc., prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

 


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. úvodem informoval přítomné o jmenování nových členů vědecké rady doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN, a doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN. Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. a prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. byli na základě své žádosti z funkcí členů vědecké rady odvoláni.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. dále informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Zdeňka Wünsche, CSc., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 19. 9. 2017 bez připomínek.

III. Jubilea

Životní jubilea – říjen

doc. MUDr. Radana Neuwirthová, CSc. – docentka I. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončila v roce 1952. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd získala v roce 1964. Docentkou pro obor vnitřní nemoci byla jmenována v roce 1991. Paní docentka při této příležitosti převezme od děkana pamětní list.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou výuku 1. LF UK, přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1987. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1997 a v roce 2005 byl jmenován docentem pro obor patologická fyziologie. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. – proděkanka pro přijímací řízení a nostrifikace 1. LF UK, profesorka Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1977 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd získala v roce 1987, titul DrSc. získala v roce 2001. V roce 2002 byla jmenována docentkou a v roce 2004 profesorkou pro obor stomatologie. Na základě žádosti děkana 1. LF UK bude paní profesorce předána medaile UK. Paní profesorka převzala při této příležitosti z rukou děkana obraz.

 

doc. MUDr. Miloš Dvořák, CSc. – docent IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1967 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1985. V roce 1988 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Na nejbližším zasedání vědecké rady převezme pan docent obraz.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – profesor Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, ředitel Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV). Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončil v roce 1978. Roku 1987 obhájil kandidátskou disertační práci a získal titul CSc. V roce 1998 byl jmenován docentem a v roce 2003 profesorem pro obor vnitřní nemoci.Na základě žádosti děkana 1. LF UK bude panu profesorovi předána medaile UK. Pan profesor převzal při této příležitosti z rukou děkana obraz.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval dále přítomné, že prezident Miloš Zeman dne 28. 10. 2017 udělil státní vyznamenání – Medaili za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Za skrutátory byli určeni doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Ing. Lukáše Lamberta, Ph.D., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor radiologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Nové metody ke snižování radiační zátěže při vyšetření výpočetní tomografií a jejich aplikace v klinické praxi“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámily členy vědecké rady přítomné oponentky doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. a doc. MUDr. Viera Lehotská, Ph.D., které obě položily uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudky nepřítomné oponentky doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentek a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. a prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., předchozí přednosta pracoviště uchazeče, a doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., současná přednostka pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. uvedl, že by hodnotitel měl najít chybu, kterou by mohl vytknout, ale u tohoto uchazeče to bylo obtížné, resp. nemožné, protože uchazeč dodržel stanovený čas, přednáška byla velmi srozumitelná, jednoduše, ale přitom skutečně podloženě přednesena s velmi dobrou obrazovou dokumentací. V diskusi uchazeč přesvědčil, že je schopen reagovat velmi dobře, a to i včetně přiznání neznalosti, což je vždy známkou toho, že si je člověk vědom svých limitů. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. konstatoval, že přednášku uchazeč hodnotí velmi dobře a doporučuje kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 46 přítomných členů vědecké rady 45 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ing. Lukáše Lamberta, Ph.D., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor radiologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Václava Báči, Ph.D., z Ústavu anatomie 3. LF UK a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, pro obor anatomie, histologie a embryologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise pro řízení ke jmenování profesorem seznámil členy vědecké rady předseda komise prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Klinická anatomie v kontextu mezioborového výzkumu a výuky v medicíně“. Uchazeč v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., předsedy komise prof. MUDr. Rastislava Drugy, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil zástupce pracoviště uchazeče prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. DrSc. Hodnotitel prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. uvedl, že se mu přednáška uchazeče velmi líbila, byla názorná a oslovila téměř celou vědeckou radu. Uchazeč zcela přesně dodržel stanovený 15-ti minutový limit. V přednášce byla představena klinická anatomie, hodnotitele zaujala část obsahující strukturu výuky anatomie na 3. LF UK s tím, že představené výukové centrum by mohlo být inspirací pro výuku na 1. LF UK. Zajímavá byla i část přednášky věnovaná komplikacím v traumatologii a modelování vlivu porodu na měkké tkáně a na pánev. Hodnotitel se domnívá, že přednáška uchazeče byla posluchači dobře přijata, následující diskuse byla bohatá a doc. Báča zodpověděl všechny dotazy velmi kvalitně, velmi dobře. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 46 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, 4 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Václava Báči, Ph.D., z Ústavu anatomie 3. LF UK a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, pro obor anatomie, histologie a embryologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D., ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor stomatologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise pro řízení ke jmenování profesorem seznámil členy vědecké rady její předseda prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Nové trendy v ortognátní chirurgii“. Uchazeč v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. a doc. MUDr. Jana Veverky, CSc. Závěrem diskuse vystoupil zástupce pracoviště uchazeče prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. Hodnotitel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. uvedl, že být hodnotitelem přednášky bývá někdy složité, někdy snadné, což je i jeho dnešní úloha. V průběhu vystoupení uchazeče sledoval posluchače a všichni napjatě sledovali přednášku po celou její dobu. Přednáška uchazeče byla zajímavá, byla pestrá a obsahovala i futuristickou oblast, která je v těchto přednáškách málokdy vidět. Přednáška ukázala, že uchazeč má představy o vývoji oboru, není jen skvělým chirurgem, který zvládá velkou škálu technických možností, ale vidí i budoucnost oboru a vidí jej v širších dimenzích. Také v diskusi jednoznačně přesvědčil, že má hluboké teoretické znalosti. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. vřele doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 46 přítomných členů vědecké rady 44 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D., ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor stomatologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování předsedy a členů zkušebních komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu a členy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

II. chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

Předseda

prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.

Chirurgie

Radiodiagnostická klinika

1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

MUDr. Vladimír Černý

MUDr. Jana Červenková

MUDr. Josef Hořejší, CSc.

MUDr. Jiří Křivánek, CSc.

MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

MUDr. Martin Mašek, Ph.D.

doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc.

MUDr. Petra Steyerová

Chirurgie

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy a členů komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

VII. Návrh změny složení Rady programu Progres Q26

S žádostí o uvolnění prof. MUDr. Viktora Kožicha, CSc., z funkce člena Rady programu Progres Q26 a se souhlasem doc. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D., se jmenování členem Rady programu Progres Q26, seznámil přítomné členy Vědecké rady prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK projednala předloženou žádost o uvolnění z funkce člena Rady programu Progres Q26 prof. MUDr. Viktora Kožicha, CSc. a souhlas se jmenování členem Rady programu Progres Q26 doc. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D. a souhlasí s jejich postoupením k dalšímu jednání rektorovi UK.

 

VIII. Návrhy na složení komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Habilitační řízení

  • MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Pracoviště: Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc

Obor: otorinolaryngologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

 

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno

 

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Ústav experimentální biologie PřF MU

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Richarda Salzmana, Ph.D.


Habilitační řízení

  • MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.

Pracoviště: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Obor: klinická biochemie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a lékařské diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Pracoviště laboratorních metod IKEM

Ústav laboratorní diagnostiky 3. LF UK

 

doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

Odd. klinické biochemie LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.

Detská klinika LF Univerzity Komenského a FDNsP Bratislava

V diskusi vystoupil prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. RNDr. Pavla Ješiny, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Jan Šperl, CSc.

Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

IKEM

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

BIOCEV

 

Členové: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

II. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ Košice

 

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

 

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Jana Šperla, CSc.

 

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Pracoviště: Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

IPVZ

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc.

 

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Pracoviště: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Obor: neurochirurgie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Neurocentrum Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

 

Členové: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

 

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN Ostrava

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Usnesení VIII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Davida Netuky, Ph.D.

IX. Různé

– Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o oznámení předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc. o úmrtí členů této oborové rady prof. RNDr. Marie Tiché, CSc. a prof. RNDr. Jana Svobody, DrSc.

 

Usnesení VII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí informaci o úmrtí členů oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie prof. RNDr. Marie Tiché, CSc. a prof. RNDr. Jana Svobody, DrSc.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 11. 2017 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast, členům vědecké rady a zasedání vědecké rady v 1730 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 6. 11. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat