1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 1. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 31. 1. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 

Hosté:

prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc., prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc., MUDr. Pavla Peřinová, doc. MUDr. Dana Marešová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc., doc. MUDr. Leo Klein, CSc., doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., MUDr. Václav Poláček, CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D., MUDr. Kateřina Janková, Ph.D., MUDr. Aneta Krajcová


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 13. 12. 2016 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – leden 2017

prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. – profesorka Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze.
V roce 1965 úspěšně ukončila Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájila v roce 1972. Habilitovala v roce 1992. Profesorkou pro obor imunologie je od roku 2008. Při této příležitosti převzala z rukou děkana obraz.

prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. – profesor I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 1965 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1977. Roku 1979 byl jmenován docentem v oboru chirurgie. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1986 a profesorem pro obor chirurgie byl jmenován 1987. Děkan fakulty předal panu profesorovi pamětní list.

 

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. – prof. Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1983. V roce 1994 mu byla udělena hodnost kandidáta lékařských věd. Docentem byl jmenován roku 1998 a profesorem prof obor gynekologie a porodnictví byl jmenován v roce 2012. Na nejbližším zasedání VR 1. LF UK předá děkan fakulty panu profesorovi obraz.

 

IV. Cena časopisu Prague Medical Report pro mladé autory do 35 let za rok 2016

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., předal MUDr. Pavle Peřinové, studentce 1. roku studia doktorského studijního programu Neurovědy, Cenu časopisu Prague Medical Report pro mladé autory do 35 let za rok 2016 za práci „Smoking Prevalence and Its Clinical Correlations in Patients with Narcolepsy-cataplexy“ publikovanou v čísle PMR 2-3/2016.

 

 

V rámci dalšího programu zasedání VR 1. LF UK děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. poděkoval doc. MUDr. Daně Marešové, CSc., z Fyziologického ústavu 1. LF UK, za její působení v předsednictvu Koordinační rady doktorských studijních programů v biomedicíně.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a RNDr. Martin Bilej, DrSc.


V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Měšťáka, Ph.D., z Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor chirurgie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Rekonstrukce břišní stěny“.
S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili členy VR přítomní oponenti doc. MUDr. Leo Klein, CSc. a doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta prim. MUDr. Martina Paciorka seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. a současně jménem oponenta položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Zdeňka Kršky, DrSc. předsedy habilitační komise, a prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. Hodnotitel doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. uvedl, že uchazeč si vybral problematiku, která historicky započala začátkem 20. století a pohovořil o jejím vývoji i promítnutí tohoto vývoje do prostředí české chirurgie.
V návaznosti na to konstatoval, že s daty prezentovanými uchazečem lze souhlasit. Závěrem svého hodnocení
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., uvedl, že práce uchazeč je v tomto smyslu přínosem a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování. Závěrem vystoupil zástupce pracoviště uchazeče MUDr. Václav Poláček, CSc.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 31 členů kladný hlas, 5 hlasů záporných, 9 hlasů neplatných. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ondřej Měšťáka, Ph.D., z Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor chirurgie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Jiřího Slámy, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy.
S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámila členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. David Cibula, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Vybrané kapitoly z diagnostiky a léčby prekaceróz a karcinomu děložního hrdla“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., doc. MUDr. Reného Foltána, Ph.D., prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. a prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. Závěrem diskuse vystoupil vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. David Cibula, CSc. a přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. uvedl, že jeho úloha hodnotitele je velmi jednoduchá, protože je vystoupením uchazeče nadšen. Přednáška uchazeče byla vynikající, jedna z nejlepších, které měl možnost v poslední době na zasedáních vědecké rady vyslechnout. Uchazeč dodržel stanovený čas, struktura přednášky byla tradiční a současně byla pro hodnotitele velmi zajímavá a názorná. Dle názoru hodnotitele přednáška uchazeče splnila všechny požadavky kladené na přednášku pro řízení ke jmenování profesorem. Závěrem prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. zdůraznil, že uchazeč přednášel vynikající češtinou a v následné diskusi velmi erudovaně odpověděl na všechny dotazy, a proto doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 43 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jiřího Slámy, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VII. Návrhy na jmenování hostujících profesorů

S návrhem jmenovat Prof. Dr. med. Markuse W. Büchlera hostujícím profesorem 1. LF UK seznámil přítomné předkladatel návrhu prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN.

 

Prof. Dr. med. Markus W. Büchler se řadí mezi nejuznávanější světové chirurgy v oblasti hepatobiliopankreatické, gastrointestinálního traktu a transplantační. Svými výzkumy získal mnoho zcela zásadních přínosů nejen v oblasti vědecko-výzkumné, ale především v oblasti komplexního pojetí operací pankreatu.

Prof. Büchler velmi mimořádným způsobem umožňuje lékařům I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN získat nové znalosti a vědomosti na té nejvyšší úrovni, poskytuje možnost i zapojení se do své vědecko-výzkumné činnosti. Pravidelně umožňuje odborné stáže lékařů 1. LF UK na chirurgických pracovištích Všeobecné universitní nemocnice v Heidelbergu, kde je začlení nejen u operačních výkonů, ale i do svých akademických aktivit. Jeho znalosti a nové poznatky jsou následně velmi výrazným způsobem uplatňovány u pregraduálního i postgraduálního vzdělávání studentů 1. LF UK. V oblasti vědy, výzkumu i vzdělávání má prof. Dr. med. Markus W. Büchler význam absolutně bezvýhradný.

 

Usnesení VII/4:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

35

Počet kladných hlasů

35

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

S návrhem jmenovat B. Blobela, Prof. Dr. habil., hostujícím profesorem 1. LF UK seznámil přítomné předkladatel návrhu prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Prof. Blobel byl habilitován v oboru lékařské informatiky na Otto-von-Guericke University Magdeburgu v roce 2001. Předchozí habilitace v roce 1981 nebyla udělena z politických důvodů. Prof. Blobel pracoval jako vedoucí Oddělení medicínské informatiky Otto-von-Guericke University Magdeburg a jako ředitel Ústavu biometrie a lékařské informatiky univerzitní nemocnice. V roce 2006 byl jmenován předsedou německého národního centra pro elektronické zdravotnictví na univerzitě v Regensburgu a v této funkcí působil až do svého odchodu do důchodu. Na univerzitě v Regensburgu založil a vedl mezinárodní interdisciplinární školu doktorských studií. Sám školil 64 doktorandů a post-doktorandů. Publikoval více než 500 vědeckých článků a podílel se jako autor či spoluautor na 30 knihách (viz seznam vybraných publikací). Jeho h-index pro 182 vybraných časopiseckých příspěvků je 16 (1142 citací).
Prof. Blobel má bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání doktorandů a post-doktorandů z řady zemí, např. Austrálie, Rakousko, Česká republika, Kolumbie, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Peru, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Nizozemsko, Velká Británie, USA. V roce 2013 byl členem programového výboru konference „Data and Knowledge for Medical Decision Support“ organizované Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP v Praze a jedním ze tří editorů sborníku konference publikovaného IOS Press. Předsedal semináři studentů doktorského studijního programu Biomedicínská informatika, který se v roce 2013 konal na 1. LF UK. V letech 2015 a 2016 se zúčastnil také konferencí a kurzů konaných pod záštitou 1. LF UK. I nadále se bude prof. Blobel podílet na kursech pro doktorandy v oborové radě Biomedicínská informatika a kursech pořádaných Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN. V současné době působí v oborové radě Biomedicínská informatika jako školitel-specialista a přispívá tím k publikační aktivitě doktorandů 1. LF UK. Prof. Blobel tak významně přispívá k rozvoji a obrazu 1. LF UK zejména v oblasti biomedicínské informatiky u nás i v zahraničí.

 

Usnesení VII/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

35

Počet kladných hlasů

35

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VIII. Informace děkana fakulty

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o:

 • udělení Cen ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2016, které obdržely i řešitelské týmy 1. LF UK a to: tým doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc., za projekt „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“ a tým prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. za projekt „Patofyziologické mechanismy neuromodulační léčby dystonií“.

 

 • udělení ceny Discovery AWARD za rok 2015, kterou v kategorii Inovativní klinické diagnostické a preventivní přístupy získal MUDr. Ján Rosa, Ph.D., z Centra pro arteriální hypertenzi III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

 

 • vyhlášení Zásad UK pro udělování výzkumné podpory Donatio Univerzitas Carolinæ.

Děkan předložil ve smyslu ustanovení čl. II. Opatření rektora č. 30/2016, Zásady udělování výzkumné   podpory Donatio Universitatis Carolinæ, přítomným členům VR 1. LF UK k projednání tento návrh nominací Kolegia děkana:

1) prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

2) prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

3) prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Usnesení VIII/6: Z 58 členů vědecké rady hlasovalo o návrhu nominace prof. MUDr. Karla Smetany, DrSc.
z 35 přítomných členů vědecké 35 členů vědecké rady kladně, žádný člen vědecké rady nehlasoval proti ani se hlasování nezdržel.
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí ve smyslu čl. II Opatření rektora č. 30/2016 s postoupením nominace prof. MUDr. Karla Smetany, DrSc. rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Usnesení VIII/7: Z 58 členů vědecké rady hlasovalo o návrhu nominace prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc.
z 35 přítomných členů vědecké 35 členů vědecké rady kladně, žádný člen vědecké rady nehlasoval proti ani se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí ve smyslu čl. II Opatření rektora č. 30/2016 s postoupením nominace prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc. rektorovi UK k dalšímu řízení.

Usnesení VIII/8: Z 58 členů vědecké rady hlasovalo o návrhu nominace prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc.
z 35 přítomných členů vědecké 34 členů vědecké rady kladně, žádný člen vědecké rady nehlasoval proti,
1 člen vědecké rady se hlasování zdržel.
Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí ve smyslu čl. II Opatření rektora č. 30/2016 s postoupením nominace prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. rektorovi UK
k dalšímu řízení.

IX. Návrhy na složení komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

 • MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Obor: otorinolaryngologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK

 

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
LF MU a FN U Sv. Anny

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Jana Boučka, Ph.D.

Habilitační řízení

 • MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

MUDr. Branislav Vohnout, Ph.D.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D.

 

Habilitační řízení

 • MUDr. Michal Tuček, Ph.D.

Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN

Obor: ortopedie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 

Členové: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN

 

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Klinika traumatologie LF MU a Úrazové nemocnice v Brně

 

doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.

I. ortopedická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Michala Tučka, Ph.D.

Řízení ke jmenování profesorem:

 • Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Pracoviště: Ústav anatomie 3. LF UK

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Obor: anatomie, histologie a embryologie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK

Anatomický ústav 2. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK

 

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Anatomický ústav LF MU

 

doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.

Ústav normální anatomie LF UP

 

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Ústav histológie a embryológie LF Univerzity Komenského

v Bratislave

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

 

Usnesení IX/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Václava Báči, Ph.D.

 


Řízení ke jmenování profesorem:

 • Doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Pracoviště: II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

IKEM

Obor: kardiochirurgie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Dominik, DrSc.

Kardiochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

 

Členové: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jan Černý, CSc.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

 

doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

Nemocnice České Budějovice

 

prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.

Kardiochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení IX/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Ivana Netuky, Ph.D.

X. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro SZZk a SRZk

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

Interna

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

člen

as. MUDr. Kateřina Anderlová

as. MUDr. Eva Chytilová, Ph.D.

as. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.

as. MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.

as. MUDr. Jan Krupička, Ph.D.

as. MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
as. MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Interna

 

Usnesení X/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

 


S předkládaným návrhem jmenovat nového zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

MUDr. Radka Čapková

navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče

+

Bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra

Usnesení X/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

 

VI. Různé

 • prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan pro vědeckou činnost, informoval přítomné o Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK ze dne 14. 12. 2016, který s účinností od 1. 1. 2017 stanovuje poplatek
  za úkony spojené s řízením pro uchazeče v habilitačním řízení ve výši 2.000,– Kč a pro uchazeče v řízení
  ke jmenování profesorem ve výši 5.000,– Kč. Poplatek je příjmem vysoké školy, rozděluje se rovným dílem mezi UK a fakultu, na které řízení probíhá.

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

 • prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. požádala o zajištění mikrofonu pro další zasedání VR 1. LF UK

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 2. 2017 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1620 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 3. 2. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat