1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 30.1.2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 30. 1. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Hosté:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D., prof. MUDr. Stanislav Reichrt, Ph.D., prof. Ing Jan Káš, DrSc., doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc., doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D., doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., MUDr. Bc. Karel Medek, Barbora Belšánová, RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., Ing. Milan Minárik, CSc.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 12. 12. 2017 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – leden 2018

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. – profesor Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN. Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze absolvoval v roce 1961. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1967. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1980. Docentem pro obor hygiena byl jmenován v roce 1991. V roce 1993 byl jmenován profesorem pro obor hygiena. Profesor Bencko převzal při této příležitosti obraz.

doc. MUDr. Jiří Král, CSc. – docent III. interní kliniky 1. LF a VFN. Lékařskou fakultu UK v Praze dokončil v roce 1977. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1986. Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 2003. Pan docent převezme na nejbližším zasedání vědecké rady obraz.

PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. – vedoucí oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání děkanátu 1. LF UK. V roce 1970 absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství. Na téže fakultě úspěšně ukončila doktorský studijní program a titul Ph.D. jí byl udělen v roce 2005. Od 1. 11. 2010 působí na 1. LF UK. Paní doktorka převzala při této příležitosti z rukou děkana pamětní list.

IV. Cena časopisu Prague Medical Report

Děkan fakulty předal Cenu časopisu Prague Medical Report pro mladé autory do 35 let za rok 2017 MUDr. Bc. Karlu Medkovi, studentovi 6. roku studia doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, za práci „Hereditary Multiple Exostoses: Clinical, Molecular and Radiologic Survey in 9 Families“ publikovanou v čísle PMR 2-3/2017. MUDr. Bc. Karel Medek převzal diplom a finanční odměnu spojenou s udělením této ceny.

V. Informace děkana

Děkan fakulty informoval přítomné o jmenování nových 52 profesorek a profesorů prezidentem republiky, kteří byli jmenováni s účinností od 13. 12. 2017. Mezi nově jmenovanými jsou i členové naší akademické obce – prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., jejichž jmenovací řízení proběhlo na 1. lékařské fakultě. Slavnostní promoce nově jmenovaných profesorek a profesorů se konala v historické budově Karolina dne 22. 1. 2018.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

VI. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Štěpána Suchánka, Ph.D., z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor vnitřní nemoci

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Efektivní screeningový program: od indikátorů kvality ke snížení populačních trendů kolorektálního karcinomu“. S obsahem a závěrem svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. a prof. MUDr. Stanislav Reichrt, Ph.D. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta doc. MUDr. Vladimíra Zbořila, CSc. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Všichni oponenti položili uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., přednosta mateřské kliniky uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že je pro něj velkým potěšením hodnotit takto hezkou přednášku. Uchazeč přesně dodržel stanovený 15minutový limit. Po pedagogické stránce měla přednáška velmi hezkou logickou stavbu, vycházela z předpokladů vysoké incidence a mortality kolorektálního karcinomu (KRK) v ČR, popsala screeningové programy, které snížily incidenci i mortalitu KRK. V přednášce ukázal vlastní výsledky a nastínil další cesty ovlivnění epidemiologie KRK. Přednes uchazeče byl velmi hezký, velmi srozumitelný, s velmi hezkou češtinou. Obrazová dokumentace přednášky byla přiměřená a velmi pěkná. Jako drobnou výtku uvedl, že některé údaje byly v zadních lavicích špatně čitelné, ale celkovou kvalitu přednášky to neovlivnilo. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že je pro něj potěšením doporučit členům vědecké rady kladné hlasování.

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 46 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Štěpána Suchánka, Ph.D., z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem RNDr. Marka Minárika, Ph.D., z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, Přírodovědecké fakulty UK a Genomac výzkumného ústavu, s.r.o., pro obor lékařská biologie a genetika

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady za nepřítomného předsedu habilitační komise prof. Ing. Zdeňka Sedláčka, DrSc. člen habilitační komise prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Detekce mutací cirkulující nádorové DNA pro sledování léčby a časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s kolorektálním karcinomem“. S obsahem a závěrem svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., kteří současně položili uchazeči dotazy, a doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. Ing. Rudolfa Poledne, CSc., prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. a RNDr. Šárky Němečkové, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. uvedl, uchazeče zná velice dlouho a z jeho kladných charakteristik, které ještě nezazněly, by rád uvedl, že si nejvíce váží jeho odvahy a statečnosti, když se jako jeden z prvních pustil do soukromého podnikání v lékařské diagnostice. Přednáška uchazeče se mu velice líbila, jen by doplnil drobnost a to, že uchazeč nezmínil ve své přednášce jeden segment gastroenterologie a to střevní mikrobiom, který se ukazuje jako významný faktor kancerogeneze. Závěrem hodnocení prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. uvedl, že dle jeho názoru by takto měla vypadat habilitační přednáška, ne příliš dlouhá, dostatečně srozumitelná s tím, že vyvolá diskusi, která pomůže osvětlit případná místa přednášky, která byla pro pochopení širokého publika, s ohledem na svou specifičnost, méně srozumitelná.

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 43 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 2 hlasy neplatné, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem RNDr. Marka Minárika, Ph.D., z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, Přírodovědecké fakulty UK a Genomac výzkumného ústavu, s.r.o., pro obor lékařská biologie a genetika, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VII. Řízení ke jmenování profesorkou

Návrh na jmenování profesorkou doc. RNDr. Marie Korabečné, Ph.D., z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská biologie a genetika

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorkou a uvítal přítomné členy. Za nepřítomného předsedu komise prof. MUDr. Milana Macka jr, DrSc. seznámil členy vědecké rady s osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry komise člen komise prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. Přednáška uchazečky měla název „Biologický význam volně cirkulující DNA“. Doc. Korabečná v následující diskusi odpověděla na dotazy RNDr. Šárky Němečkové, DrSc. a prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. uvedl, přednáška uchazečky byla časově velmi vyvážená, byla zpracována velmi kvalitně, obsahovala velmi zajímavou audiovizuální složku. Doc. Korabečná prokládala ve své přednášce teoretické poznatky s experimentálními poznatky s exkurzí do procesů biologických, patologických i klinických stavů. Po definici základních pojmů takto postupovala dále a její přednáška vyvrcholila jejími plány, které má do budoucna. Následující diskuse byla krátká, ale na druhou stranu se jí uchazečka velmi dobře zhostila. Závěrem svého hodnocení doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. uvedl, že hodnotí přednášku doc. Korabečné jako velmi zdařilou a doporučil přítomným členům vědecké rady hlasovat kladně. 

Po projednání návrhu na jmenování profesorkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VII/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 5 hlasů neplatných, 2 členové vědecké rady hlasovací lístky neodevzdali. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. RNDr. Marie Korabečné, Ph.D., z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská biologie a genetika rektorovi UK k dalšímu řízení.

VIII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Habilitační řízení

  • PharmDr. Jana Řečková Hroudová, Ph.D.

Pracoviště: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská farmakologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

 

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Ústav farmakologie LF UP

 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c.

II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení PharmDr. Jany Řečkové Hroudové, Ph.D.

Habilitační řízení

  • Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Pracoviště: Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU

Zdravotní ústav, Ostrava

Obor: hygiena a epidemiologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU

 

prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

 

doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.

Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc

 

doc. MUDr. Ľubica Argalášová, Ph.D.

Ústav hygieny LF Univerzity Komenského, Bratislava

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Hany Tomáškové, Ph.D.

IX. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Claudia Tiribelliho, MD, PhD, hostujícím profesorem 1. LF UK seznámil přítomné prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan pro vědeckou činnost.

Prof. Tiribelli je experimentální i klinický hepatolog se širokým záběrem v této problematice. Je zaměřen zejména na problematiku metabolismu bilirubinu. Prof. Tiribelli úzce spolupracuje se skupinou prof. Vítka na 1. LF UK, v současnosti je i spoluřešitelem grantového projektu MŠMT KONTAKT na téma neurotoxicity bilirubinu. Každým rokem pořádá v Terstu vědeckou konferenci Trieste Yellow Retreat zaměřenou na problematiku metabolismu bilirubinu. Prof. Tiribelli má vynikající scientometrické výsledky (H-index 57, SCI 13654), v r. 2014 publikoval review na téma bilirubinové neurotoxicity v New Engl J Med.

Prof. Tiribelli je jedním z nejvýznamnějších italských experimentálních a klinických hepatologů s vynikajícími vědeckými a publikačními aktivitami. Celou kariéru se věnuje problematice metabolismu bilirubinu, v níž je vůdčí světovou osobností. Předpokládá se zapojení prof. Tiribelliho do výuky studentů doktorských studijních programů Biochemie a patobiochemie (OR 04), a Fyziologie a patofyziologie (OR 05) formou edukačních přednášek na témata spojená s výše uvedenou odborností. 

Usnesení IX/7:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

31

Počet kladných hlasů

31

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

X. Změny garanta bakalářského studijního programu Porodní asistentka

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o žádosti stávajícího garanta bakalářského studijního programu Porodní asistentka prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc. o odstoupení z této funkce a s jeho návrhem jmenovat novým garantem tohoto studijního programu prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc.

Předkládající klinika

Jméno

Bakalářský studijní program

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK

Garant - jmenování

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Porodní asistentka

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK

Garant - odstoupení

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

 

Porodní asistentka

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odstoupením prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc. z funkce garanta bakalářského studijního program Porodní asistentka a se jmenováním novým garantem bakalářského studijního programu Porodní asistentka prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc.

XI. Změny v OR Biologie a patologie buňky

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o žádosti člena oborové rady doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky prof. MUDr. Jindřicha Martínka, DrSc. o uvolnění z funkce člena oborové rady a o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky prof. RNDr. Ivana Rašky, DrSc. jmenovat novou členkou této oborové rady prof. MUDr. Jarmilu Heissigerovou, Ph.D.

Usnesení XI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odstoupením prof. MUDr. Jindřicha Martínka, DrSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky a se jmenování prof. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D., novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky.

XII. Návrh na jmenování předsedy komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

I. chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

Předseda

doc. MUDr. David Michalský, Ph.D

Chirurgie

Usnesení XII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

XIII. Donatio Universitatis Carolinæ

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. předložil vědecké radě k projednání návrh nominovat prof. MUDr. Karla Smetanu, DrSc. na udělení výzkumné podpory UK – Donatio Universitatis Carolinæ.

 

Usnesení XIII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem nominace prof. MUDr. Karla Smetany, DrSc. na udělení výzkumné podpory UK – Donatio Universitatis Carolinæ.

XIV. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 27. 2. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1710 ukončil.

 

V Praze dne 5. 2. 2018

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat