1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 30. 5. 2017

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 30. 5. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 

Hosté:

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc., prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Jan Dominik, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc., prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., Ing. Daniel Šuta, Ph.D., doc. MUDr. B. Matouš, CSc., doc. MUDr. David Netuka, Ph.D., MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D., RNDr. Jana Soukupová, Ph.D., MUDr. Jana Stříbrná, CSc., Mgr. Marianna Borecká, Ing. Marta Černá, Mgr. Petra Zemánková, Mgr. Lenka Stolařová, Mgr. Klára Zdařilová, RNDr. Markéta Janatová, Ph.D., Mgr. Viktor Stránecký, Ing. Kateřina Hodaňová, Ph.D., doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.,

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 4. 2017 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. ­ – přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN. V roce 1982 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1991. V roce 1994 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Roku 1997 mu byl udělen titul doktora lékařských věd. Profesorem v oboru vnitřní nemoci byl jmenován v roce 1998. Pan profesor převzal z rukou děkana obraz.

prof. MUDr. František Kornalík, DrSc. – emeritní profesor Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1952. V roce 1962 obhájil kandidátskou disertační práci. Roku 1973 byl jmenován docentem pro obor patologické fyziologie. Titul doktora lékařských věd mu byl udělen v roce 1982. Od roku 1987 je profesorem pro obor patologické fyziologie. Děkan fakulty předal panu profesorovi při příležitosti jeho životního jubilea obraz.

 

IV. Informace děkana

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné členy vědecké rady o financování fakulty.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Aleny Paříkové, Ph.D., z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN a IKEM, pro obor vnitřní nemoci

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady člen habilitační komise prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Přednáška uchazečky měla název „Fyziologie peritoneálního transportu a jeho alterace během léčby peritoneální dialýzou“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámila členy vědecké rady přítomná oponentka MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., která současně položila uchazečce dotazy. S obsahem a záměry oponentských posudků nepřítomných oponentů MUDr. Marty Nedbálkové, Ph.D. a doc. MUDr. Karla Krejčího, Ph.D. seznámil vědeckou radu člen habilitační komise prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., který současně jejich jménem položil uchazečce dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. RNDr. Milana Kodíčka, CSc., prof. MUDr. Otomara Kittnara, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., jako přednosta pracoviště uchazečky. Hodnotitel prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla velmi pěknou habilitační přednášku, uchazečka přesně dodržela stanovený čas. Uchazečka pro svou přednášku zvolila téma těžké, ale věnovala ve svém vystoupení velkou pozornost úvodu a seznámení posluchačů
s problematikou, současně její přednáška obsahovala i popis přínosu její práce v posledních cca 15 letech. Hodnotitel v této souvislosti uvedl, že publikační výstupy uchazečky, které jsou publikované v nejlepších odborných časopisech s vysokým IF a jsou stále velmi citované. K přednášce závěrem prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. uvedl, že uchazečka dobře shrnula závěry, a její přednáška celkově splňovala všechny parametry pro habilitační přednášku a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách,
v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Aleny Paříkové, Ph.D., z Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN a IKEM, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Zdeňka Kleibla, Ph.D., z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, pro obor lékařská chemie a biochemie

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy.
S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Studium dědičné predispozice ke karcinomu prsu a ovaria”. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. Ing. Rudolfa Poledne, CSc. a prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., který uvedl, přednáška uchazeče splnila více, než od ní bylo očekáváno. Přednáška obsahovala popis, jak se celý proces výzkumu uchazeče ubíral a to včetně uvedení osob, které se procesu účastnili. Obrazová dokumentace, historický vývoj a všechny výsledky uchazeče dokazují, že se jedná o mimořádný výzkum. Jako hlavní hledisko hodnotitel zdůraznil, že jde o translační výzkum, jehož výsledky mohou přinést pacientkám nová doporučení léčby. Dále jako důležitý vyzvedl projekt „CZECANCA“, který je nesmírně náročný organizačně, manažersky, a v Evropě je unikátní. Zajímavé budou jeho výsledky, protože by měl shromáždit data 10.000 pacientek. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. konstatoval, že přednáška uchazeče splnila všechny požadavky na inaugurační přednášku pro řízení ke jmenování profesorem a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Zdeňka Kleibla, Ph.D.,
z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, pro obor lékařská chemie a biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Ivana Netuky, Ph.D., z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a IKEM, pro obor kardiochirurgie

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy.
S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Jan Dominik, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Význam a specifické charakteristiky mechanické srdeční podpory s plnou magnetickou levitací v léčbě pokročilého srdečního selhání”. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc, doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D. a prof. MUDr. Ivana Landora, CSc. Závěrem diskuse vystoupili přednostové pracovišť uchazeče prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. a prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. konstatoval, že jeho úkol jako hodnotitele je velmi jednoduchý. Vědecká rada vyslechla vynikající, strhující přednášku s jasným scénářem. Hodnotitel prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. závěrem uvedl, že ze svého pohledu chirurga zdůrazňuje svůj respekt k publikační aktivitě uchazeče, a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Ivana Netuky, Ph.D., z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN a IKEM, pro obor kardiochirurgie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


 VII. Cena Arnošta z Pardubic

S předkládanými návrhy nominací do soutěže o Cenu Arnošta z Pardubic seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala předložené návrhy na vědomí a souhlasí, s nominací prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu,
do soutěže o cenu pro vynikajícího vyučujícího a do soutěže za vynikající počin tým ve složení doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D., prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a ukládá prof. MUDr. Alešovi Žákovi, DrSc. tyto nominace postoupit rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

VIII. Návrhy na složení habilitačních komisí a komisí pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Habilitační řízení

  • MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D.

Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Obor: ortopedie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 

Členové: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 

prof. MUDr. Jan Poul, CSc.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Martina Ošťádala, Ph.D.

 

 

Řízení ke jmenování profesorkou:

  • Doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská biologie a genetika

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

 

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky LF UP a FN Olomouc

 

doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky LF UP a FN Olomouc

 

doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.

Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice
LF UP a FN Olomouc

 

V diskusi vystoupili: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorkou doc. RNDr. Marie Korabečné, Ph.D.

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.

Pracoviště: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: stomatologie

 

Složení komise:

Předseda: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc

 

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

Stomatologická klinika LF MU a FN U Svaté Anny

 

prof. MUDr. Peter Stanko, Ph.D.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnech chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava

 

prof. Tibor Németh, DrSc.

Stomatologická klinika VFN

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: gynekologie a porodnictví

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Nemocnice Jihlava

 

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Gynekológicko-porodnícka klinika Fakultnej nemocnice Nitra

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D.

IX. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro SZZk

S předkládanými návrhy jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN

externí člen

PhDr Martin Dolejš, PhD.

(FF UP Olomouc)

Mgr. Miroslav Charvát, PhD.

(FF UP Olomouc)

PhDr. Marek Kolařík, PhD.

(FF UP Olomouc)

JUDr. Petr Zeman, PhD.

(Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha)

Navazující magisterský studijní program,

obor Adiktologie

 

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

X. Zpravodajové GA UK – návrhy nominací

S předkládanými návrhy jmenovat zpravodaje GA UK dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu seznámil přítomné členy vědecké rady děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. LF UK souhlasí s návrhem jmenovat do funkce zpravodajů GA UK oborové rady lékařské vědy pracovníky 1. LF UK dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu.

 

 

XI. Různé

– děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetiky a virologie (dále jen OR) dne 5. 4. 2017, kde byli projednány žádosti o odstoupení z funkce člena této OR:

· RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

· doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc.

· doc. RNDr. Berta Otová, CSc.

· doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc.

· prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc. a

· RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.

Současně OR projednala a navrhuje jmenovat nové členy OR a to:

· RNDr. Ivan Hirsch, CSc., Přírodovědecká fakulta UK (habilitační řízení probíhá)

· RNDr. Dana Holá, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK (habilitační řízení probíhá)

· doc. RNDr. Jiří Král, CSc., Přírodovědecká fakulta UK

· doc. MUDr. František Liška, PH.D., 1. LF UK

· Mgr. Leoš Valášek, Ph.D., DSc., MBÚ AV ČR, v.v.i.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí odstoupení RNDr. Cedrika Haškovce, CSc., doc. RNDr. Blanky Janderové, CSc., doc. RNDr. Berty Otové, CSc., doc. RNDr. Petra Pikálka, CSc., prof. Ing. Antonína Stratila, DrSc. a RNDr. Jaroslava Weisera, CSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetiky a virologie a souhlasí se jmenováním RNDr. Ivana Hirsche, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, RNDr. Dany Holé, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, doc. RNDr. Jiřího Krále, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, doc. MUDr. Františka Lišky, PH.D., 1. LF UK a Mgr. Leoše Valáška, Ph.D., DSc., MBÚ AV ČR, v.v.i., novými členy oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetiky a virologie.

 

 

– Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., dále seznámil členy vědecké rady s harmonogramem termínů pro zasedání Vědecké rady 1. LF UK v akademickém roce 2017/2018

 

Harmonogramu termínů jednání
VR 1. LF UK
pro ak. rok 2017/2018

31. 10. 2017

28. 11. 2017

12. 12. 2017

30. 1. 2018

27. 2. 2018

27. 3. 2018

24. 4. 2018

29. 5. 2018

26. 6. 2018

25. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 27. 6. 2017 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1645 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 5. 6. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat