1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 29. 5. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 29. 5. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., prof. MUDr. Petr Husa, CSc., prof. MUDr. Peter Jarčuška, Ph.D., prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., prof. MUDr. Ivan Raška, DrSc., prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D., PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 24. 4. 2018 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK. V roce 1983 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1990. V roce 1995 byl jmenován docentem pro obor normální anatomie. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1997. Profesorem pro obor normální anatomie byl jmenován v roce 2003. Při nejbližší příležitosti předá děkan fakulty prof. Smetanovi obraz.

 

doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. – emeritní přednostka Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN. V roce 1973 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1981. Docentkou pro obor obecná biologie byla jmenována v roce 1990. Děkan fakulty předá při nejbližší příležitosti paní docentce medaili.

 

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1983. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1997. Docentem pro obor chirurgie byl jmenován v roce 2001. Profesorem pro obor chirurgie byl jmenován v roce 2008. Pan profesor převzal z rukou děkana medaili.

 

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc. – emeritní profesor Fyziologického ústavu 1. LF UK, člen VR 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1952, docentem pro obor lékařská fyziologie byl jmenován v roce 1961, profesorem pro obor normální fyziologie byl jmenován v roce 1990, dlouholetý člen výboru Čs. neurochemické společnosti. Děkan fakulty předal panu profesorovi při příležitosti jeho významného životního jubilea pamětní list.

 

IV. Informace děkana fakulty

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty, úvodem přítomné informoval o výsledcích jednání Asociace děkanů lékařských fakult se zástupci Vlády ČR týkajících se financování vysokých škol – lékařských fakult.

 


Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Jana Šperla, CSc., z IKEM a Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Léčba virových hepatitid u imunosuprimovaných pacientů“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., který současně položil uchazeči dotazy, prof. MUDr. Petr Husa, CSc. a prof. MUDr. Peter Jarčuška, Ph.D. Uchazeč odpověděl na dotazy doc. Plíška a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. a prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta mateřského pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. uvedl, že jeho role hodnotitele je relativně snadná. Vědecká rada vyslechla velice kvalitní přednášku na mimořádně aktuální téma. Lze říci, že pokrok v oblasti léčby virové hepatitidy je v posledních letech enormním úspěchem a je výsledkem mezinárodně vzato celé hepatologie. Přednáška uchazeče měla logickou strukturu, vycházela z historických faktů až k novinkám, které uchazeč demonstroval vlastními zkušenostmi. Hodnotitel konstatoval, že není, co by uchazeči vytkl, v diskusi uchazeč reagoval profesionálně. Pokud by musel prof. Vítek něco ve vystoupení uchazeče vytknout, což je téměř nejde, pak by to byla skutečnost, že dlouze rozmýšlí, než vyjádří odpověď na kladený dotaz, ale na druhou stranu je tento přístup známkou toho, že uchazeč svá slova pečlivě váží a zbytečně jimi nemrhá. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. konstatoval, že je s vystoupením uchazeče moc spokojen a doporučil vědecké radě hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 49 přítomných členů vědecké rady 49 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jana Šperla, CSc., z IKEM a Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

 

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Evy Kieslichové, Ph.D., z IKEM, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 1. LF UK a VFN a Anesteziologicko-resuscitační kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, pro obor anesteziologie a resuscitace

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Přednáška uchazečky měla název „Terapeutický přístup k akutnímu selhání jater“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., kteří současně položili uchazečce dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku prof. MUDr. Vladimíra Šrámka, Ph.D. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. a současně uchazečce položil jeho jménem dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi dále odpověděla na dotazy prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. a prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D. Hodnotitel prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. uvedl, že má jako hodnotitel také velmi jednoduchý úkol. Přednáška uchazečky byla velmi dobře didakticky zpracovaná, čas byl dodržen. Přednáška měla naprosto logickou strukturu, která vygradovala prezentací velmi dobrých vlastních výsledků, ke kterým by hodnotitel chtěl poblahopřát. Přednášku uchazečky hodnotil v kontextu s vlastními zkušenostmi jednak z mnoha vystoupení MUDr. Kieslichové na transplantačních kongresech, jednak i z pohledu odborné spolupráce mezi jejich pracovišti, jako vynikající. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 49 přítomných členů vědecké rady 44 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 3 hlasy neplatné, 1 člen vědecké rady se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Evy Kieslichové, Ph.D., z IKEM, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 1. LF UK a VFN a Anesteziologicko-resuscitační kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, pro obor anesteziologie a resuscitace, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Cena Arnošta z Pardubic

S předkládaným návrhem nominace do soutěže o Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin týmu Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN seznámili vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN.

 

V diskusi vystoupili: doc. MUDr. Martin Vokurka a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala předložený návrh na vědomí a souhlasí, s nominací týmu Radiodiagnostické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN ve složení: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MUDr. Vladimír Černý, MUDr. Jana Červenková, MUDr. Patrik Matras, prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., za E - learningový kurz „Propedeutika zobrazovacích metod“ do soutěže o Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin, a ukládá prof. MUDr. A. Šedovi, DrSc. tuto nominaci postoupit rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

 

VII. Návrh na udělení hodnosti doktora honoris causa

S předkládaným návrhem udělit čestnou hodnost doktora honoris causa prof. Robertovi D. Goldmanovi, Ph.D. seznámil vědeckou radu prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

 

Svojí vědeckou činností se prof. Goldman zasloužil o řadu průkopnických objevů především v oblasti intermediárních vláken (IF). Jeho objevy představují významné příspěvky pro biologii a medicínu.

Již prvotní vědecké práce prof. Goldmana v oblasti IF jsou doslova průkopnické. Systém mikrotubulů a mikrovláken byl již ve své době popsán, ale byl to prof. Goldman, kdo v savčích buňkách na sklonku 70. let a na samém začátku 80. let 20. století navrhnul existenci třetího cytoskeletálního systému, systém intermediárních vláken. Goldmanova laboratoř se po dobu 50 let stala vedoucí laboratoří na poli bádání o IF. Profesor Goldman více než kdokoliv jiný projevoval odhodlání pro pochopení rozmanitých struktur a funkcí IF proteinů jak v cytoplazmatickém, tak jaderném kompartmentu savčích buněk. Byly to mimo jiné jaderné IF, laminy, jejichž mutacím se začal věnovat v tomto století. Významné výsledky získal např. u zmutovaných laminů A, které vedou k Hutchinson-Gilford progérii.

Během řady let se Goldmanově laboratoři podařilo vytvořit rozsáhlý soubor metod pro testování cytoskeletálních a nukleoskeletálních funkcí zahrnujících velké množství protilátek, proteinových preparátů, zobrazovacích technik a molekulárních reagencií vyvinutý pro in vivo a in vitro analýzy. V této souvislosti je vhodné zmínit, že jeho laboratoř se celosvětově snažila přesvědčit jiné skupiny, aby se věnovali bádání v oblasti IF, přičemž těm zainteresovaným poskytoval metodické přístupy a neustále jim dodával reagencie. Výsledkem činnosti prof. Goldmana v posledním desetiletí se podařilo vytvořit vědeckou spolupracující síť v USA, Evropě a Asii, kde v oblasti IF pracují vynikající lékaři, fyzici, inženýři, odborníci na zpracování obrazu, jakož i molekulární, buněční a strukturní biologové.

Ve Web of Science činí u prof. Goldmana H index 88 a počet citací 22846.

Významná je rovněž pedagogická činnost prof. Goldmana, který vyškolil 25 studentů, 43 postdoktorandů, v rámci školících pobytů 16 osob a v rámci vědeckých pobytů 11 osob.

 

Usnesení VII/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

34

Počet kladných hlasů

34

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

 

VIII. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S předkládaným návrhem jmenovat prof. Hauke Langa, Dr., MA, FACS hostujícím profesorem 1. LF UK seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

 

Prof. Dr. med. Hauke Lang se řadí mezi nejuznávanější světové chirurgy v léčbě oblasti gastrointestinálního traktu (GIT) a transplantační chirurgie. Svými výzkumy získal mnoho zcela zásadních přínosů nejen v oblasti vědecko-výzkumné, ale především v oblasti komplexního pojetí operací GIT.

Prof. Lang velmi mimořádným způsobem umožňuje lékařům I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN získat nové znalosti a vědomosti na té nejvyšší úrovni, poskytuje možnost i zapojení se do své vědecko-výzkumné činnosti. S velmi četnou pravidelností poskytuje lékařům možnost návštěvy Universitní nemocnice v Mainzu, kde jsou začleněni nejen při operačních výkonech, ale i do akademických aktivit prof. Langa. Jeho tým zapojuje lékaře I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN i do konzultací či výzkumů na pracovišti Univerzitní nemocnice v Mainzu. Znalosti a nové poznatky, získané díky tomuto vzájemnému propojení pracovišť, jsou následně uplatňovány u pregraduálního i postgraduálního vzdělávání našich studentů na 1. lékařské fakultě. Každá návštěva České republiky je prof. Langem spojena i s přednáškou na pracovišti I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN s rozvinutou diskuzí o nových přínosech a způsobech využitých při operacích v Mainzu.

V oblasti vědy, výzkumu i vzdělávání má prof. Dr. med. Hauke Lang význam výrazný, a to především jeho podílem na výzkumných projektech propojených s rozvojem kliniky vedoucím k rozšíření počtu operačních výkonů s a výzkumných pacientů.

Přínos z tohoto vztahu mezi pracovišti I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN a Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie in Mainz je mimořádný.

 

Usnesení VIII/6:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

34

Počet kladných hlasů

34

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

 

IX. Návrh na jmenování nových předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

Předseda

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

Obor:

nMgr. Nutriční specialista

bc. Nutriční terapeut

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

1. LF UK

 

Předseda

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

Obor:

nMgr. Intenzivní péče

bc. Všeobecná sestra

Člen:

MUDr. Jan Kolařík

Obor:

Bc. Všeobecná sestra

 

 

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

 

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Gynekologicko- porodnická klinika

1. LF UK a VFN

Člen

as. MUDr. Filip Frühauf

as. MUDr. Petr Koliba

Všeobecné lékařství

Gynekologie a porodnictví

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

1. LF UK

Člen

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Všeobecné lékařství

Veřejné zdravotnictví a medicínské právo

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Předseda

prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.

MUDr. Petr Dytrych

MUDr. Jan Ulrych, Ph.D.

MUDr. Vladimír Frýba

Člen:

MUDr. Vladimír Frýba

MUDr. Filip Burget, Ph.D.

MUDr. Petr Baňař

MUDr. Roman Fraško, Ph.D.

MUDr. David Charvát

MUDr. Kristián Chrz

MUDr. Jiří Klofanda

MUDr. Ellen Konečná

MUDr. Karel Kudrna, Ph.D.

MUDr. Jan Matek, Ph.D.

MUDr. Aleš Paclík

MUDr. Jan Ptáčník

MUDr. Jakub Tesař

MUDr. Stanislav Trča, Ph.D.

 

Všeobecné lékařství

Chirurgie

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

Předseda:

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Všeobecné lékařství

Interna

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.


X. Návrhy na jmenování komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

S předkládanými návrhy na jmenování habilitačních komisí a komisí pro řízení ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Jána Rosy, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Pracoviště: Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Obor: onkologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav

 

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

ISCARE a.s.

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, Ph.D.

V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UNB, Bratislava

 

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

II. interní klinika - gastroenterologická a hepatologická LF UP
a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

LF OU

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.

Pracoviště: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Obor: dějiny lékařství

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 

Členové: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

 

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Odd. archeologie pravěku Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.

Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Katedra latinského jazyka FF OU

Usnesení X/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení PhDr. Tomáše Alušíka, Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Michal Mára, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: gynekologie a porodnictví

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. David Kužel, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Nemocnice Jihlava

 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Gynekológicko-porodnícka klinika Fakultnej nemocnice Nitra

 

Usnesení X/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Máry, Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Pracoviště: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Obor: pediatrie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

 

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

 

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Usnesení X/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM

 

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie LF MU

 

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení X/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.

Pracoviště: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Obor: lékařská chemie a biochemie

 

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

prof. Ing. Ján Labuda, CSc.

Ústav analytickej chémie Slovenská technická univerzita, Bratislava

 

prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Katedra anal. chemie Univerzita Pardubice

 

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc.

VŠCHT

Usnesení X/16: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D.

XI. Návrh na jmenování nového člena OR Biochemie a patobiochemie

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc. o jmenování doc. Ing. Karla Kotašky, Ph.D., z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK, novým členem této oborové rady.

 

Usnesení XI/17: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. Ing. Karla Kotašky, Ph.D., z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK novým členem oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie.

VII. Různé

  • Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., dále seznámil členy vědecké rady s harmonogramem termínů pro zasedání Vědecké rady 1. LF UK v akademickém roce 2018/2019

Harmonogram termínů jednání
VR 1. LF UK
pro ak. rok 2018/2019

30. 10. 2018

27. 11. 2018

11. 12. 2018

29. 1. 2019

26. 2. 2019

26. 3. 2019

30. 4. 2019

28. 5. 2019

25. 6. 2019

24. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. vystoupil s dotazem ohledně databáze předsedů a členů komisí pro SZZk a SRZk.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 6. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1620 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2018

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. v.z.

proděkan pro vědeckou činnost

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat