1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 29. 3. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 29. 3. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (přítomen od 1420 hod.)

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Hosté:

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., doc. MUDr. Josef Hoza, CSc., prof. MUDr. Jan Roth, CSc., doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

 


 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Jiřího Tichého, DrSc., emeritního děkana 1. LF UK a přednosty neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 23. 2. 2016 bez připomínek.

III. Jubilea

Životní jubilea – únor

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., – docent Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Studium na Fakultě všeobecného lékařství UK ukončil promocí v roce 1975. Titul kandidáta lékařských věd mu byl udělen v roce 1989. Roku 1997 byl jmenován docentem v oboru chirurgie. Pan docent převzal z rukou děkana pamětní list.

Životní jubilea – březen

doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. – docent a emeritní přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN. Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1964. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1986. O tři roky později byl jmenován docentem pro obor pediatrie. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

 

prof. MUDr. Jan Roth, CSc. – profesor Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1986 ukončil Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Hodnost kandidáta lékařských věd získal v roce 1994. Roku 2001 byl jmenován docentem a v roce 2012 profesorem pro obor neurologie. Při této příležitosti předal děkan fakulty panu profesorovi pamětní list.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., a prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

 

IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Václava Smrčky, CSc., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor dějiny lékařství

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně hodnotící komise prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Biomolekulární paleopatologie z mého pohledu“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc., prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. a prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. František Perlík, DrSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla přednášku o nových metodách a o některých inovativních postupech ze souboru molekulární biologie, které jsou používány při studiu paleopatologie. Uvedl, že zajímavé, jak vývoj nových molekulárně biologických metod přispívá ke zpřesnění historických poznatků, soudě podle nejnovějších používaných metod, které zařazují i genetickou analýzu do studia historických událostí. Závěrem prof. MUDr. František Perlík, DrSc. uvedl, že přednáška uchazeče určitě úspěšně navazuje na tradiční výzkum Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK a doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 32 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 4 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Václava Smrčky, CSc., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK a Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor dějiny lékařství, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Evaluace vědecké práce

Prof. MUDr. Aleš Žák. DrSc., proděkan fakulty, shrnul stávající zásady hodnocení vědecké práce na 1. LF UK i diskuse, resp. připomínky, k tomuto tématu, které opakovaně proběhly na vědecké radě i na kolegiu děkana. Připomínky budou projednány na zasedání KD dne 18. 4. 2015 a předloženy členům VR při dubnovém zasedání VR 1. LF.

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze ukládá prof. MUDr. Aleši Žákovi, DrSc., předložit Vědecké radě 1. LF UK k projednání návrh materiálu pro hodnocení vědy na 1. LF UK a to po předchozím projednání kolegiem děkana 1. LF UK.


 

VI. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Pracoviště: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Obor: pracovní lékařství

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Klinika pracovního lékařství LF MU a FN U Sv. Anny

 

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

 

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.

Habilitační řízení

  • Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Pracoviště: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Obor: klinická biochemie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.

Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava

 

doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Odd. laboratorní medicíny Masarykův onkologický ústav

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie

 

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

Odd. klinické biochemie FN Brno

 

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise Ing. Drahomíry Springer, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Helena Brodská, Ph.D.

Pracoviště: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Obor: klinická biochemie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

 

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

Odd. klinické biochemie FN Brno

 

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Thomayerova nemocnice

 

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Heleny Brodské, Ph.D.

 

VII. Návrh na složení hodnotících komisí

S předkládanými návrhy na složení hodnotících komisí seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Řízení ke jmenování profesorem

  • Doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Pracoviště: Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Obor: lékařská mikrobiologie

 

Předseda: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

 

prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Ústav mikrobiologie LF UP

 

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Pavla Dřevínka, Ph.D.

 

 

Řízení ke jmenování profesorem

  • Doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Pracoviště: Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská biologie a genetika

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

 

prof. RNDr. Ludevít Kádáši, DrSc.

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

 

doc. RNDr. Vladimír Divoký, CSc.

Ústav biologie LF UP

 

prof. RNDr. Julius Lukeš, Ph.D.

PřF JU

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Parazitologický ústav

 

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc.

VIII. Návrhy na jmenování předsedů a členů zkušebních komise pro SRZk a SZZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu a člena zkušebních komise pro státní rigorózní zkoušky vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika revmatologie 1. LF UK a Revmatologický ústav

předseda

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Interna

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Interna

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nového předsedy a nového člena komisů pro stání rigorózní zkoušky pro předmět Interna, dle předloženého materiálu.

S předkládaným návrhem jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komise pro státní závěrečné zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

člen

Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

bakalářské a magisterské studium oboru

Adiktologie

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

předseda

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

navazující magisterský obor Intenzivní péče

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.

Mgr. Jana Heczková

PhDr. Jana Hocková, Ph.D.

MUDr. František Novák, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.

Mgr. et Mgr. Eva Prošková, Ph.D.

Mgr. Veronika DiCara

Mgr. Alice Strnadová, Ph.D.

Mgr. Vendula Pírková

Mgr. Pavla Kordulová

Mgr. Ilona Lálová

navazující magisterský obor Intenzivní péče

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.

Mgr. Ilona Lálová

bakalářský obor

Všeobecná sestra

 

 

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nových předsedů a nových členů komisů pro stání závěrečné zkoušky pro bakalářský a navazující magisterský studijní program obor Adiktologie, navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče, bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra, dle předloženého materiálu.

 

IX. Žádost o akreditaci oboru Bioetika pro konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

S předloženým materiálem žádosti o akreditaci oboru Bioetiky pro konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK seznámil vědeckou radu předkladatel materiálu doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

 

V diskuzi vystoupili: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby žádost o akreditaci oboru Bioetika pro oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK byla postoupena rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

 

X. Různé

· k bodu různé nebyl přednesen žádný příspěvek

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 4. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1500 ukončil.

 

 

V Praze dne 1. 4. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat