1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 29. 11. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 29. 11. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.– proděkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (přítomen do 1430)

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc. (přítomen do 1515), RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D. doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 

Hosté:

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., MUDr. Helena Brodská, Ph.D., Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. PhDr. Eugena Strouhala, DrSc., emeritního přednosty Ústavu dějin lékařství 1. LF UK. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

 

Dále proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o udělení:

  • ceny Univerzity Karlovy – Ceny Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK, který obdržel tým Centra lékařských simulací 1. LF UK, ve složení prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc., MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D., za zavedení kurikula aktivní simulační výuky na 1. LF UK,
  • ceny České transplantační nadace Karla Pavlíka za rozvoj transplantační medicíny prof. MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc. a prof. MUDr. Robertu Lischkemu, Ph.D.,
  • cen Technologické agentury ČR týmu prof. MUDr. Davida Pokorného, CSc.
    za výzkum materiálu pro kloubní náhrady – ultravysokomolekulárního polyetylénu, tento projekt získal cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života i Cenu budoucnosti a
  • Medaile Josefa Hlávky prof. MUDr. Ctiradu Johnovi, DrSc. a Ceny Josefa Hlávky Ing. Kateřině Váňové, Ph.D.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 10. 2016 bez připomínek.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

III. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, pro obor pracovní lékařství

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Výzvy hromadných otrav methanolem: diagnóza, léčba a dlouhodobé zdravotní následky“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomný oponent pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. a současně položil uchazeči dotaz. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Jaroslav Kresánka, Ph.D. a doc. PD Dr. Andrease Schapera seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a současně jménem prof. MUDr. Jaroslav Kresánka, Ph.D. položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. RNDr. Pavla Anzenbachera, DrSc., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. a prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D. Závěrem diskuse vystoupila přednostka pracoviště uchazeče prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. František Perlík, DrSc., konstatoval, že vědecká rady vyslechla přednášku v této struktuře: po krátkém úvodu, kde se uchazeč zmínil o metabolismu, intoxikacích, které proběhly ve světě, posluchačům předvedl ukázku retrospektivního a částečně prospektivního hodnocení intoxikace, která proběhla v ČR. Přednáška uchazeče byla srozumitelná a dokumentace velmi dobrá. Hodnotitel uvedl, že osobně si velice cení kritického pohledu uchazeče na srovnání jak diagnostických tak terapeutických postupů u této závažné intoxikace. Uchazeč zhodnotil pozici etanolu
ve srovnání s velmi nákladným léčivem – fomepizolem, a srovnává také výsledky terapeutické. Závěrem prof. MUDr. František Perlík, DrSc., uvedl, že názorná dokumentace přednášky, kritický přístup a doporučení, které posluchačům uchazeč prezentoval ve své přednášce, také i průběh diskuse, jej vedou k doporučení členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení III/2: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 48 přítomných členů vědecké rady 46 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 1 hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., z Kliniky pracovního lékařství
1. LF UK a VFN, pro obor pracovní lékařství, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Davida Hoskovce, Ph.D., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor chirurgie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Postavení chirurgie v současné multimodální terapii karcinomu žaludku“. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D., doc. MUDr. René Aujeského, CSc. a doc. MUDr. Jana Dostalíka, CSc. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., který současně jménem oponentů prof. Lischkeho a doc. Aujeského položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Jana Švába, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. a doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., konstatoval, že jeho úloha hodnotitel je zjednodušená, neboť uchazeče zná z multidisciplinárních týmů. Přednáška uchazeče byla chirurgická, tzn. stručná, jasná, s jednoznačným závěrem. Zdůraznil v ní, že chirurgie je základním způsobem, jak lze karcinom žaludku vyléčit, přesto neopomněl, že péče o pacienta musí být multioborová, a neobejde bez spolupráce s dalšími obory, které se podílejí na rozhodovacím procesu o léčbě pacienta. Uchazeč přesně dodržel stanovený limit 15 minut. Uchazeč zdůraznil důležitost diagnostiky, kdy její včasnost je podmínkou pro zvolení správné léčebné strategie, což vypovídá o erudici uchazeče. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., uvedl, že uchazeč ve svém vystoupení splnil vše, co lze od habilitační přednášky očekávat a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení III/3: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 5 hlasů neplatných, 2 členové vědecké rady se hlasování zdrželi. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Davida Hoskovce, Ph.D., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor chirurgie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Josefa Kořínka, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Echokardiografické hodnocení myokardiální deformace u akutní a chronické ischémie a chronického srdečního selhání“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné oponent doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů doc. MUDr. Pavla Osmančíka, Ph.D. a doc. MUDr. Martina Hutyry, Ph.D. seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. a současně jejich jménem položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., prof. MUDr. Rudolfa Poledne, CSc. a prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Hodnotitel přednášky, doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., uvedl, že uchazeč seznámil posluchače přehledně a srozumitelně s velmi složitou problematikou. Přednáška byla přehledně strukturovaná, obsahovala přehled základních pojmů, byla komplexní, protože obsahovala odkazy na velké množství vlastních prací experimentálních i klinických. Přednes uchazeče i obrazovaná dokumentace přednášky byly kvalitní. Závěrem svého hodnocení doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., konstatoval, že přednáška uchazeče byla na potřebné úrovni a tak splnila všechny požadavky kladné na habilitační přednášku. Závěrem doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení III/4: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 46 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný, 3 členové vědecké rady se zdrželi hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Josefa Kořínka, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

IV. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro SZZk a SRZk

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

předseda

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

člen

as. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

as. MUDr. Eva Kotrlíková

as. MUDr. Jarmila Křížová

as. MUDr. Martin Matoulek

navazující magist.obor Nutriční specialista

(prezenční i kombinovaná forma)

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

předseda

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

člen

MUDr. František Novák, Ph.D.

MUDr. Eva Meisnerová

navazující magist. obor Nutriční specialista

(prezenční i kombinovaná forma)

Pediatrická klinika
1. LF UK a TN

předseda

doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

navazující magist. obor Nutriční specialista

(prezenční i kombinovaná forma)

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

navazující magist. obor Nutriční specialista

(prezenční i kombinovaná forma)

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

předseda

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

člen

MUDr. Eva Kudlová, CSc.

RNDr. Milena Bušová, CSc.

MUDr. Ivana Holcátová

navazující magist. obor Nutriční specialista

(prezenční i kombinovaná forma)

Usnesení IV/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.


S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

II. interní klinika
1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.

Interna

Usnesení IV/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

V. Úprava minimálních kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

S navrhovanou úpravou, resp. s uvedením kritérií 1. LF UK s kritérii UK dle opatření rektora č. 17/2014, v platném znění.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení V/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se úpravou Minimálních kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

VI. Různé

 

  • proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila přítomné členy Vědecké rady s návrhem materiálu „Hodnocení doktorských studijních programů za akademický rok 2015/2016“, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu, seznámila vědeckou radu proděkanka

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Radim Brdička, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VI/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí Hodnocením doktorských studijních programů za akademický rok 2015/2016, tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

 

 

 


Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 13. 12. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval ještě všem přítomným členům VR i hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1640 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 29. 11. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat